Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LV/393/2010 Rada Miejska w Wołowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w 2010 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-29
Organ wydający:Rada Miejska w Wołowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 203 pozycja: 3155
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR LV/393/2010 RADA MIEJSKA W WOŁOWIE z dnia 13 października 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady  Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w 2010 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wołów Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje : § 1. Tworzy się na terenie Gminy Wołów następujące odrębne obwody głosowania w wyborach Rady Miejskiej  w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Wołów:  Numer obwodu 14 15 16 Granice obwodu głosowania Zakład Karny w Wołowie Siedziba obwodowej komisji wyborczej Wołów, ul. Więzienna 6

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne Wołów, ul. Inwalidów  Wojennych 26 w Wołowie ? obiekt Szpital w Wołowie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu Lubiąż, ul. Adama Mickiewicza 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie Danuta Jelec  

ID: BQKDH-RRHRQ-XEDZV-MEKAC-UTANH. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/276/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Wołów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/101/2011 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXI/276/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 31/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/100/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2012.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/222/2010 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów

 • uchwała nr LVII/481/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha.

 • uchwała nr 59/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na terenie Gminy Strzegom

 • uchwała nr 58/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału na okręgi, ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym

 • uchwała nr XLIX/317/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.