Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6022

Tytuł:

uchwała nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Rada Powiatu w Szydłowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 203 pozycja: 6022
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XLV/252/2010 RADY POWIATU W SZYDŁOWCU z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2, art.12 pkt11 oraz art.42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W związku z licznymi zmianami w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, zatwierdza się jednolity tekst Statutu przyjęty uchwałą Nr 8/2010 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu z dnia 03.11.2010 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. § 2. Uchwała Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu . § 4. Traci moc uchwała Nr XV/105/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004r w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu oraz uchwały w sprawie zmian w Statucie: 1) uchwała Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXI/165/2005 z dnia 09.03.2005 r. 2) uchwała Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXIX/233/2006 z dnia 27.03.2006 r. 3) uchwała Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXII/252/2006 z dnia 28.09.2006 r. 4) uchwała Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XVI/75/2008 z dnia 29.02.2008 r. 5) uchwała Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXI/115/2008 z dnia 27.08.2008 r. 6) uchwała Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXVIII/149/2009 z dnia 27.03.2009 r. 7) uchwała Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXIV/186/2009 z dnia 26.10.2009r. 8) uchwała Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XLIV/249/2010 z dnia 28.09.2010r. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski

Id: KRKUF-NSATR-NLJXC-CAHQY-YSBEN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Uchwała Nr 8 2010 Rady Społecznej Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik2.doc Statut SP ZZOZ w Szydłowcu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik3.doc SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPZZOZ w Szydłowcu

Id: KRKUF-NSATR-NLJXC-CAHQY-YSBEN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1194

  uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.1489

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6021

  uchwała nr XLV/251/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3753

  uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5455

  uchwała nr XVII/118/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

  Kto jest bezpośrednim przełożonym dyrektora szpitala miejskiego,w jaki sposób jest wybierany, kto jest jego pracodawcą?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6021

  uchwała nr XLV/251/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6020

  uchwała nr XXXV/320/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6019

  uchwała nr XXXV/318/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i roliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Poiwatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6018

  uchwała nr XLIII/303/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6017

  uchwała nr XLIII/300/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej lub osoby pełnoletniej przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.