Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6092

Tytuł:

uchwała nr XLVII/348/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/331/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Grabianów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Siedlce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 203 pozycja: 6092
Hasła:ulice

UCHWAŁA NR XLVII/348/2010 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Grabianów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Siedlce postanawia, co następuje: § 1 Ustala się treść załącznika do uchwały Nr XLVI/331/2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. § 3 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Mikulski

Id: RLSPN-PQBPD-MCQKX-MAQVL-ZVOXN. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/348/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010 r. Grabianów

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Mikulski

Id: RLSPN-PQBPD-MCQKX-MAQVL-ZVOXN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.487.3565

  uchwała nr XLVI/271/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1686

  uchwała nr IV/11/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6816

  uchwała nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.

 • DZ. URZ. 2010.298.3088

  uchwała nr XLVI/257/2010 Rady Gminy w Rakowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.136.2614

  uchwała nr XLVI/578/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 września 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy Prof. Poznańskiego i ulicy Kolejowej w Kobylnicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Termin do wniesienia odwołania od decyzji

  Starosta wydał decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania. Decyzja wpłynęła do Gminy 09.09.2010 r. Gmina zamierza odwołać się od wydanej decyzji. Termin do wniesienia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6091

  uchwała nr XLVII/344/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6090

  uchwała nr XLVII/343/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6089

  uchwała nr XLVII/342/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6088

  uchwała nr XLVII/334/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Białki i Grabianów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6087

  uchwała nr XXXII/166/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.