Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6108

Tytuł:

uchwała nr XXVI/145/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Poświętne
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 203 pozycja: 6108
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR XXVI/145/2010 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1, lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 55, poz.755) ? Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość dziennej stawki targowej : 1) od sprzedaży z samochodów osobowych i handlu naręcznego - 10 zł ; 2) od sprzedaży z samochodów ciężarowych i innych form sprzedaży - 20 zł . § 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Wiesława Sknadaj. 3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się w wysokości 10% od zainkasowanych kwot tytułem tej opłaty. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr XX/115/09 z 27 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej. § 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje w 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Ulejczyk

Id: QHWIO-SUYPM-XVZAQ-UGQVM-YQZQF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1593

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6107

  uchwała nr LIII/308/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6106

  uchwała nr LIII/306/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6105

  uchwała nr LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6104

  uchwała nr LIV/573/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6103

  uchwała nr LIV/572/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.