Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6109

Tytuł:

uchwała nr XXVI/146/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Poświętne
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 203 pozycja: 6109
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XXVI/146/2010 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 55, poz.755) ? Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości 1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,82 zł; 4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym: a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; b) nie zajętych na działalność o której mowa pod literą a : - garaże, szopy, komórki ? 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, - inne 6,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. 6) od budowli ? 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 7) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ?0,60 zł od 1 m2 powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,15 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,25 zł od 1 m2 powierzchni; § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości : 1) budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni użytkowej do 300 m2; 2) budynki i grunty po zlewniach mleka; 3) budynki i grunty związane z ochroną przeciwpożarową; 4) budynki i grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony zdrowia; 5) grunty wykorzystywane jako drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów symbolem ?dr? ( droga).

Id: ESCDB-MMCKZ-EMHCW-MHWIP-STDPY. Podpisany

Strona 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr XX/117/09 z 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. § 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje w 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Ulejczyk

Id: ESCDB-MMCKZ-EMHCW-MHWIP-STDPY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2515

  uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.524.3889

  uchwała nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6108

  uchwała nr XXVI/145/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6107

  uchwała nr LIII/308/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6106

  uchwała nr LIII/306/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6105

  uchwała nr LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6104

  uchwała nr LIV/573/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.