Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6110

Tytuł:

uchwała nr XXVI/147/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Poświętne
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 203 pozycja: 6110
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XXVI/147/2010 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)? Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 500,00 zł, - 600,00 zł, - 750,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton: - o liczbie osi dwie - o liczbie osi trzy - o liczbie osi cztery i więcej - 960,00 zł, - 1025,00 zł, - 1672,00 zł.

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton: - o liczbie osi dwie - o liczbie osi trzy - o liczbie osi cztery i więcej c) od 29 ton, o liczbie osi cztery i więcej b) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 29 ton, - 1 800,00 zł, - 2 650,00 zł. - 1266,00 zł, - 1594,00 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton c) od 9 ton i poniżej 12 ton 750,00 zł, 970,00 zł,

- 1 070,00 zł.

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton: - o liczbie osi dwie

Id: IURDM-AWEMA-GJBCH-JOQGG-MIVMB. Podpisany

- 1 430,00 zł,

Strona 1

- o liczbie osi trzy i więcej

- 1 750,00 zł.

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) nie mniej niż 12 ton i poniżej 31 ton - o liczbie osi dwie b) od 31 ton - o liczbie osi dwie c) nie mniej niż 12 ton i poniżej 40 ton - o liczbie osi trzy i więcej d) od 40 ton - o liczbie osi trzy i więcej - 2 700,00 zł 7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton i poniżej 12 ton 200,00 zł. 8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton - o liczbie osi jedna - o liczbie osi dwie - o liczbie osi trzy i więcej 325,00 zł, 954,00 zł. - 1 163,00 zł, - 1 900,00 zł - 2 100,00 zł - 1 050,00 zł,

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów a) równej lub wyższej niż 12 ton: - o liczbie osi jedna b) od 12 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi dwie c) powyżej 36 ton: - o liczbie osi dwie d) równej lub wyższej niż 12 ton: - o liczbie osi trzy i więcej a) mniejszej niż 30 miejsc b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 296,00 zł. - 600,00 zł, - 1 200,00 zł. § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe przystosowane i wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: - 1 719,00 zł, - 1 450,00 zł, 600,00 zł,

Id: IURDM-AWEMA-GJBCH-JOQGG-MIVMB. Podpisany

Strona 2

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/116/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje w 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Ulejczyk

Id: IURDM-AWEMA-GJBCH-JOQGG-MIVMB. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2504

  uchwała Nr XXXV/477/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/323/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lubiszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6109

  uchwała nr XXVI/146/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6108

  uchwała nr XXVI/145/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6107

  uchwała nr LIII/308/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6106

  uchwała nr LIII/306/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6105

  uchwała nr LIII/304/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.