Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6486

Tytuł:

uchwała nr LIII/437/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rady Miasta Otwocka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6486
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR LIII/437/10 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75, poz. 950) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 528 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 636 zł c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 792 zł 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku(w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie 12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31 25 27 29 31 17 19 21 23 25 13 14 15 840,00 840,00 840,00 840,00 Trzy osie 900,00 900,00 960,00 960,00 960,00 1.080,00 Cztery osie i więcej 1.068,00 1.068,00 1.200,00 1.560,00 1.560,00 1.068,00 1.200,00 1.560,00 2.304,00 2.304,00 1.008,00 1.008,00 1.068,00 1.068,00 1.488,00 1.488,00 936,00 936,00 936,00 1.176,00 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o każdym nacisku na siodło, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Id: ARCZD-RXBMH-WMPWT-FSOYT-KDJUL. Podpisany Strona 1

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 864 zł b) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 996 zł 4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku(w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie 18 25 31 Trzy osie 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.332,00 40 1.260,00 1.620,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1.356,00 1.356,00 1.356,00 1.824,00 1.620,00 2.400,00

12 18 25 31 12 40

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - od 7 ton i poniżej 12 ton - 576 zł 6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku(w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Jedna oś 12 18 25 Dwie osie 12 28 33 38 Trzy osie 12 38 38 960,00 996,00 1.080,00 1.212,00 28 33 38 816,00 996,00 996,00 1.080,00 996,00 1.164,00 1.212,00 1.596,00 18 25 516,00 516,00 516,00 576,00 576,00 576,00 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc - 720 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 996 zł

Id: ARCZD-RXBMH-WMPWT-FSOYT-KDJUL. Podpisany

Strona 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. § 3. Traci moc uchwała Nr XLI/275/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku. § 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego § 5. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka mgr Dariusz Kołodziejczyk

Id: ARCZD-RXBMH-WMPWT-FSOYT-KDJUL. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) określa, że opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i powyżej, 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i powyżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, 4. autobusy. Przy określaniu stawek, Rada Gminy uwzględnia rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj zawieszenia osi jezdnych, liczbę miejsc do siedzenia. Proponowane stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone na podstawie w/w przepisów.

Id: ARCZD-RXBMH-WMPWT-FSOYT-KDJUL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6485

  uchwała nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6484

  uchwała nr LII/419/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy w sprawie nadania nazwy: Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock ? ? Fromczyn?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6483

  uchwała nr LII/418/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ul. Sosnowe Wzgórze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6482

  uchwała nr LII/417/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/145/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock, zmienionej Uchwałą Nr L/406/10 z dnia 08 września 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6481

  uchwała nr LII/415/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.