Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6491

Tytuł:

uchwała nr L/267/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6491
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR L/267/10 RADY GMINY PNIEWY z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym. Na podstawie art. 59 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostek podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej ?dłużnikami?. § 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli: 1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, 3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika, 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, 5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze, 6) należność pieniężna nie przekracza wartości 10 złotych. 2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach również na wniosek wierzyciela. 3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1. 4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniające umorzenie, wymienione w ust. 1 zachodzi co do wszystkich dłużników. § 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest: 1) Wójt Gminy Pniewy, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 5.000 zł, 2) Kierownik jednostki organizacyjnej gminy jeśli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 1000zł, 3) Wójt Gminy Pniewy po zaciągnięciu opinii Komisji Budżetu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza sumę określoną w pkt.1. 2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust.1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi. 3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. § 4. 1. Wójt Gminy (kierownik jednostki organizacyjnej) działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy. 2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie.

Id: LOMYC-OPYXR-MPXCC-THOUI-PHCSA. Podpisany

Strona 1

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi liczonymi od pierwszej daty wymagalności zobowiązania. § 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje: 1) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy, 2) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 6 w drodze jednostronnego oświadczenia woli. § 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póź. zm.). § 7. Traci moc uchwała Nr LI/324/2006 z dnia 27 września 2006 roku Rady Gminy Pniewy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pniewy. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zofia Rokosz

Id: LOMYC-OPYXR-MPXCC-THOUI-PHCSA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1228

  uchwała nr XLIX/346/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tyczyn oraz jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówno i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2358

  uchwała nr 61/XIII/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 30 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dubiecko oraz jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.5406

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siennica i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1151

  uchwała nr XLIV/452/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej jednostkom podległym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6490

  uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6489

  uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6488

  uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6487

  uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6486

  uchwała nr LIII/437/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.