Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6492

Tytuł:

uchwała nr LII/291/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6492
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR LII/291/10 RADY GMINY PNIEWY z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,poz.613 z późn.zm.), art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 68, poz. 449) Rada Gminy Pniewy uchwala co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pniewy : 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m? powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m? powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 21,05 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,82 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 1,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 7,06 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) grunty, budynki i ich części oraz budowle związane z ochroną przeciwpożarową, kulturą oraz związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, z wyjątkiem gruntów, budynków i ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w 2011 r.

Id: ISJMU-DFRVY-WRLTV-HWKXO-OFSIV. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Zofia Rokosz

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: ISJMU-DFRVY-WRLTV-HWKXO-OFSIV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.525

  uchwała nr III/12/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2010r. o zmianie uchwały Nr LIII/1017/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1534

  uchwała nr V/24/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pniewy Nr LII /291/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek VAT od wynajmu nieruchomości

  Chciałbym wynająć nieruchomość. Czy będę zobowiązany do opłacenia podatku VAT?

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6491

  uchwała nr L/267/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6490

  uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6489

  uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6488

  uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6487

  uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.