Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6493

Tytuł:

uchwała nr LII/292/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6493
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR LII/292/10 RADY GMINY PNIEWY z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) Rady Gminy Pniewy uchwala co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pniewy: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ? 530,00 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ? 830,00 zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 980,00 zł 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały 3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie ? 584,00 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ? 994,00 zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 1404,00 zł 4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) ? 276,00 zł 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały 7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc ? 790,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1404,00 zł § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w 2011 r.

Id: SELBD-PZHUU-MPMQT-YWSBJ-ZIKLI. Podpisany

Strona 1

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: SELBD-PZHUU-MPMQT-YWSBJ-ZIKLI. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/292/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010 r. Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt. 2 Ustawy od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna całkowita (w tonach) Nie mniej niż 1 Dwie osie 12 13 14 15 Trzy osie 12 17 19 21 23 25 Cztery osie i więcej 12 25 27 29 31 25 27 29 31 17 19 21 23 25 13 14 15 Mniej niż 2

masa

Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem zawieszeniem uznanym za równoważne 3 482,00 532,00 584,00 614,00 634,00 706,00 778,00 850,00 1028,00 1028,00 728,00 1034,00 1444,00 1752,00 2122,00 pneumatycznym lub Inny ststem zawieszenia osi jezdnych 4 942,00 994,00 1044,00 1282,00 994,00 1044,00 1096,00 1200,00 1616,00 1616,00 890,00 1200,00 1694,00 2504,00 2504,00

Id: SELBD-PZHUU-MPMQT-YWSBJ-ZIKLI. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/292/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010 r. Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt. 4 Ustawy od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa; ciągnik balastowy+przyczepa (w Stawka podatku (w złotych) tonach) Nie mniej niż 1 Dwie osie 12 18 25 31 Trzy osie i więcej 12 40 40 1610,00 1916,00 1764,00 2577,00 18 25 31 686,00 890,00 1332,00 1454,00 890,00 1096,00 1506,00 1960,00 Mniej niż 2 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi równoważne jezdnych 3 4

Id: SELBD-PZHUU-MPMQT-YWSBJ-ZIKLI. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/292/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010 r. Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt. 6 Ustawy od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Stawka podatku (w złotych) naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niż 1 Jedna oś 12 18 25 Dwie osie 12 28 33 38 Trzy osie i więcej 12 38 38 1200,00 1302,00 1510,00 1530,00 28 33 38 686,00 788,00 890,00 1180,00 890,00 1200,00 1324,00 1720,00 18 25 482,00 584,00 686,00 686,00 748,00 788,00 Mniej niż 2 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi równoważne jezdnych 3 4

Przewodniczący Rady Gminy Zofia Rokosz

Id: SELBD-PZHUU-MPMQT-YWSBJ-ZIKLI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3487

  uchwała nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3036

  uchwała nr XVII/125/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012 na terenie Gminy Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2734

  uchwała nr LVII/357/2010 Rady Gminy Fredropol z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2011 na terenie Gminy Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.234.2

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6492

  uchwała nr LII/291/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6491

  uchwała nr L/267/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6490

  uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6489

  uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6488

  uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.