Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6977

Tytuł:

uchwała nr XXXXI/159/10 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-16
Organ wydający:Rada Gminy w Kazanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 211 pozycja: 6977
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXXI/159/10 RADY GMINY W KAZANOWIE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40, ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 2 pkt 37 i 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym tekst jednolity (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z póżn. zm.) Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje: § 1. Ustala stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t Stawka podatku dla samochodu ciężarowego (w zł) 630,00 840,00 998,00

b) równej i wyższej niż 12 ton:

Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) od 12 t do 13 t od 13 t do 14 t od 14 t do 15 t od 15 t i powyżej od 12 t do 17 t od 17 t do 19 t od 19 t do 21 t od 21 t do 23 t od 23 t do 25 t od 25 t od 12 t do 25 t od 25 t do 27 t od 27 t do 29 t od 29 t do 31 t od 31 t Stawka podatku od samochodów ciężarowych (w zł) z osią jezdną z zawieszeniem pneumatycznym z innymi systemami zawielub zawieszeniem uznanym za równoważne szenia osi jezdnych dwie osie 1428,00 1481,00 1502,00 1554,00 1554,00 1607,00 1607,00 1659,00 trzy osie 1449,00 1502,00 1502,00 1554,00 1554,00 1607,00 1607,00 1659,00 1764,00 1764,00 1712,00 1764,00 cztery osie i więcej 1764,00 1922,00 1869,00 2027,00 1974,00 2132,00 2079,00 2709,00 2184,00 2709,00

2. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 t do 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) od 3,5 t i poniżej 12,0 t Stawka podatku dla ciągników siodłowych i balastowych z naczepą lub przyczep (w zł) 1.397,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

od 12 t do 18 t od 18 t do 25 t od 25 t do 31 t od 31 t od 12 t do 40 t włącznie powyżej 40 t

Stawka podatku dla ciągników siodłowych z naczepą i ciągników balastowych z naczepą (w zł) z osią jezdną z zawieszeniem pneumatycznym z innymi systemami lub zawieszeniem uznanym za równoważne zawieszenia osi jezdnych dwie osie 1397,00 1449,00 1502,00 1554,00 1764,00 1659,00 1712,00 2079,00 trzy osie 1974,00 2174,00 2079,00 2764,00

3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą pojazdu: a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) od 7 t i poniżej 12 t Stawka podatku dla przyczepy, naczepy z pojazdem silnikowym (w zł) 1397,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita (w tonach) od 12 t do 18 t od 18 t do 25 t od 25 t od 12 t do 28 t od 28 t do 33 t od 33 t do 36 t włącznie powyżej 36 t do 38t od 38 t od 12 t do 36 t włącznie powyżej 36 t do 38 t od 38 t Stawki podatku dla przyczep i naczep i pojazdem silnikowym (w zł) z osią jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zaz innymi systemami wieszeniem uznanym za równoważne zawieszenia osi jezdnych jedna oś 1344,00 1397,00 1449,00 1502,00 1554,00 1607,00 dwie osie 1397,00 1502,00 1502,00 1554,00 1607,00 1607,00 1659,00 1764,00 1817,00 1922,00 trzy osie 1502,00 1607,00 1712,00 1764,00 1974,00 1869,00

4. od autobusu:

Liczba miejsc do siedzenia do 30 miejsc 30 miejsc i powyżej Stawka podatku dla autobusu (w zł) 1.659,00 2.079,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach. 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/121/09 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przewodniczący Rady Gminy: Robert Król
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2377

  uchwała nr LI/226/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2166

  uchwała nr 83/XLIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2777

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.389.3

  uchwała nr XLVIII/383/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6976

  uchwała nr XLI/187/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6975

  uchwała nr Nr XLI/186/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnienia od pobierania podatku od nieruchomości w 2011 roku od budynków mieszkalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6974

  uchwała nr XLI/185/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6973

  uchwała nr XLI/184/10 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6972

  uchwała nr 277/XLIV/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.