Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7137

Tytuł:

uchwała nr 546/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-20
Organ wydający:Rada Gminy Lesznowola
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 213 pozycja: 7137
Hasła:stypendia w oświacie

UCHWAŁA Nr 546/XL/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 90f art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lesznowola, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego). § 2. Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli. § 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Lesznowola nr 208/XXVIII/2005 z dnia 10 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 94, poz. 2569). § 5.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r. 2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w placówkach oświatowych na terenie gminy. Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: Bożenna Korlak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 546/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lesznowola Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Regulamin określa wysokość, formę, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. § 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z pó?n. zm.), zwanej dalej ?ustawą?, zamieszkałych na terenie gminy Lesznowola. § 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne, 2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego § 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 599 z pó?n. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwanej dalej ?ustawą o pomocy społecznej" - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. § 5. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó?n. zm.), zwanej dalej ?ustawą o świadczeniach rodzinnych" - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200% tej kwoty. 2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie. 3. Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym, łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności tej kwoty. Rozdział 3 Formy stypendium szkolnego § 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkolą, dotyczących w szczególności: a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, 2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o których mowa w § 5 ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. 3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, ze udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe. § 7.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub wielu formach jednocześnie, oraz jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacone w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. 2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. Rozdział 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 1) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, 2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o których mowa w punkcie 1, do których uczęszcza uczeń. 2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu. 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 pa?dziernika danego roku szkolnego. 4. Wniosek może być złożony po upływie terminów określonych w ust. 3, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów. 5. Wnioski rozpatruje komisja stypendialna w skład, której wchodzą: pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, pracownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli zajmujący się pomocą materialną dla uczniów, po jednym przedstawicielu (pedagog) z każdej ze szkół z terenu gminy Lesznowola. § 10. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i ?ródło ich uzyskania, a w szczególności: 1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, 3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów, 4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych, 5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, 6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia, 7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej, 8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy oraz zaświadczenie lub decyzje o braku zarejestrowania. 2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

§ 11. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Wójt Gminy Lesznowola w imieniu którego działa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w drodze decyzji administracyjnej. 2. W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną wysokość stypendium, termin wypłaty oraz sposób i termin rozliczenia. 3. Wójt gminy może powołać komisję stypendialną w celu analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Skład, tryb pracy oraz zadania komisji ustala wójt w drodze zarządzenia. § 12. 1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 wypłacane są w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bąd? pełnoletniemu uczniowi - na których wystawiono decyzję administracyjną przyznające stypendium. 2. Stypendia szkolne przyznawane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach, do których uczęszczają uczniowie. Rozdział 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 13. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. 5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się, o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę. 6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. § 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1-2, § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, ust. 3, § 12 regulaminu. Rozdział 6 Przepisy końcowe § 15. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania. § 16. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli: 1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, 2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły, 3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu,

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar gminy Lesznowola. 2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1. 3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia, wygaśnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bąd? odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Wójt Gminy Lesznowola za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli. 4. W przypadku nie dostarczenia dokumentów stanowiących postawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 1 regulaminu do dnia 31 sierpnia w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium, wydaje się decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego. § 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 546/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. WZÓR Wnioskodawca ....................................................??????..

(imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły)

................................................

(miejscowość, data)

.................................................

(adres)

................................................. Wójt Gminy Lesznowola

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pó?n. zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) dla ucznia: 1. Dane ucznia: Nazwisko i imię ..................................................................................................................................................... Imiona rodziców..................................................................................................................................................... Data i miejsce urodzenia................................................................PESEL............................................................ Miejsce zamieszkania............................................................................................................................................. ......................................................................................................nr tel??????????????????.

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem ..................... klasy szkoły ????????????????? .................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

2. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia: (wniosek jest rozpatrywany, jeżeli w rodzinie występuje jedna z przesłanek:

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo ? wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe**):

.

................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym***

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia i PESEL

Stopień Pokrewieństwa

?ródło dochodu Miejsce nauki

Wysokość dochodu w zł. (netto)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Łączny dochód rodziny ucznia

3. Powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego ?????????.powierzchnia ( ha przeliczeniowe ) x 207zł = ???????????..zł. miesięcznie. 4. Informacja o pobieraniu innych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(oprócz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz bezpłatnych posiłków)

?????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????. 5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (inna niż pieniężna): całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, czyli refundacja zakupu podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego, dofinansowanie kosztów dojazdu do szkoły lub dofinansowanie czesnego; pomoc rzeczowa (należy wskazać formy określone przez Radę Gminy w regulaminie):

................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. 6. Oświadczenia Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. ? Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z pó?n. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Ponadto

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.).

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli o zwiększeniu dochodu rodziny, zaprzestaniu uczęszczania dziecka do szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania ? poza obszar Gminy Lesznowola.

.................................................................... (czytelny podpis wnioskodawcy) Instrukcja 1. Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na ?ródło ich uzyskania z wyjątkiem jednorazowego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych oraz już otrzymywanego stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 2. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać jego dochody z miesiąca złożenia wniosku. 3. Do uzyskanych przychodów nie wlicza się (i nie uwzględnia się w tabelce): podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 4. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207zł (składek KRUS nie odejmuje się) ? w razie wątpliwości wpisać tylko liczbę ha przeliczeniowych. 5. Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli: m.in. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich wysokość; zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej; odcinki rent, emerytur, alimentów; zaświadczenia z zakładów pracy; zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i inne.

* niepotrzebne skreślić ** zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, *** przed wypełnieniem tabelki należy zapoznać się z ?Instrukcją?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6004

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXI/231/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września 2010r. zmieniająca Uchwałę nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15.02.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będących mieszkańcami gminy Małomice"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.186.4962

  uchwała nr XXXVI/169/10 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr 141/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernice Borowe oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7136

  uchwała nr 545/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7135

  uchwała nr 544/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7134

  uchwała nr 543/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7133

  uchwała nr XLVII/226/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7132

  uchwała nr XLVII/220/10 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.