Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7138

Tytuł:

uchwała nr 547/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-20
Organ wydający:Rada Gminy Lesznowola
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 213 pozycja: 7138
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR 547/XL/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Art.1. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 / Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 223/XVI/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 131 poz. 4594) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2: a) pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ?3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych? b) pkt. 4 otrzymuje brzmienie: ?4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych? 2) w § 6 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu: ?8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Radę Gminy Lesznowola? 3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. W skład ośrodka wchodzą następujące samodzielne stanowiska: 1) stanowisko głównego księgowego; 2) stanowisko do spraw księgowych; 3) stanowiska pracowników socjalnych; 4) inspektor do spraw administracyjnych; 5) inspektor do spraw dodatków mieszkaniowych; 6) inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej uczniom; 7) inspektor do spraw świadczeń alimentacyjnych; 8) inspektor do spraw kadr; 9) inspektor do spraw płac; 10) kasjer; 11) stanowiska do spraw usług opiekuńczych; 12) stanowiska w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych? 4) schemat organizacyjny Ośrodka otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak

Id: NGINE-PKYGH-FJPZE-JEMZJ-BJQTT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 547/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc Zał 1 547 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 547/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010 r. Zalacznik2.doc Zał 2 547 2010

Id: NGINE-PKYGH-FJPZE-JEMZJ-BJQTT. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.2437

  uchwała nr 35/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.2165

  uchwała nr I/3/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.8450

  uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.123.3610

  uchwała nr XXI/133/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7137

  uchwała nr 546/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7136

  uchwała nr 545/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7135

  uchwała nr 544/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7134

  uchwała nr 543/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7133

  uchwała nr XLVII/226/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korczew


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.