Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7139

Tytuł:

uchwała nr XLI/196/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, oraz nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-20
Organ wydający:Rada Miejska w Mordach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 213 pozycja: 7139
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR XLI/196/10 RADY MIEJSKIEJ W MORDACH z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, oraz nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm) Rada Miejska w Mordach uchwala co następuje: § 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć obniża się z dniem 1 września 2010r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm) według norm wyszczególnionych poniżej w tabeli.

-Stanowisko kierownicze -1. Dyrektor zespołu szkół do 12 oddziałow -2. Dyrektor zespołu szkół ponad 12 oddziałów -3. Dyrektor gimnazjum -1. Wicedyrektor zespołu szkól -2. wicedyrektor gimnazjum -Tygodniowy wymiar zajęć godzin dydaktycznych -3 -2 -4 -7 -7

§ 2. Wymiar zajęć ustalony z godnie z § 1 dotyczy również nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono to stanowisko, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Danielak

Id: SOPKP-TXSXR-OJOKF-NTOLZ-URBAR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1663

  uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.143.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-117/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności części tytułu oraz części § 2 dotyczącej: "i rehabilitantów ruchowych" uchwały Nr XXXVIII/572/09 Rady MIejskiej w Łapach z dnia 29 maja 2009 r. w spraiwe okreslenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz dla nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze, pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów ruchowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/106/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Mircze z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7138

  uchwała nr 547/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7137

  uchwała nr 546/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7136

  uchwała nr 545/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7135

  uchwała nr 544/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7134

  uchwała nr 543/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.