Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7319

Tytuł:

uchwała nr LXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-24
Organ wydający:Rada Miejska w Iłży
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 7319
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR LXVIII/340/10 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.1, pkt.2 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ) oraz na podstawie § 38 pkt. 4 Statutu Gminy Iłża ( Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego Nr 74 z 16.03.2003r. ) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje: § 1. W Statucie Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/58/03 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 sierpnia 2003r wprowadza się następujące zmiany: 1. § 3 otrzymuje brzmienie: Zakład Energetyki Cieplnej w Iłży działa na podstawie: 1) Uchwały Nr VII/39/92 Rady Gminy i Miasta Iłża z dnia 9 października 1992r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą ?Zakład Energetyki Cieplnej? z późn. zmianami, 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), 3) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz .U .z 1997r.Nr 9 poz.43 z późn. zmianami), 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (Dz.U nr 157 poz.1240 z późn. zmianami), 5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.z 1997r. Nr 54 poz.348 z późn. zmianami). 2. § 7 otrzymuje brzmienie: 1) Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu Gminy , koszty i inne obciążenia , stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy. 2) Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy: 1. dotacje przedmiotowe 2. dotacje celowe zg. z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych 3) Zakład wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych , ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. 4) W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów pod warunkiem , że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu , ani zwiększenia dotacji z budżetu Gminy. 3. § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1) Przedmiotem działalności Zakładu jest: a) Produkcja, przesyłanie i dystrybucja ciepła w ilości wynikającej z umów zawartych na dostawę ciepła na zasadach określonych w art. 4 ustawy Prawo energetyczne oraz realizacji zadań wynikających z planu zaopatrzenia miasta Iłża w ciepło. b) Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z warunkami koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonemu Gminie Iłża decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/1197/543/W/OWA/2009/IRŚ z dnia 29 września 2009r i PCC/489/U/OT-4/98/AM z dnia 30 października 1998r. zmieniona decyzją PCC/489-ZTO-A/543/W/OWA/2009/IRŚ z dnia 29 września 2009r. c) Inspirowanie i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki cieplnej.

Id: IIRQX-TLZGA-XHEMD-NUNKW-NTEXR. Podpisany

Strona 1

4. § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie: Obowiązki Głównego księgowego określa art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1240 ). § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urzęd. Woj. mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Artur Prokop

Id: IIRQX-TLZGA-XHEMD-NUNKW-NTEXR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.426

  decyzja nr OWA-4210-96(5)/2010/2011/543/VIzm/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Gminy Iłża prowadzącej działalność w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5252

  decyzja nr OWA-4210-51(8)/2012/543/VII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Gminy Iłża prowadzącej działalność w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży,

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.137.4134

  uchwała nr XLII/229/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VII/39/92 Rady Gminy i Miasta Iłża z dnia 09 października 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Energetyki Cieplnej"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.472

  uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5698

  uchwała nr XXVII/117/ 12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : ustalenia statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7318

  uchwała nr LXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7317

  uchwała nr 302/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 287/LVII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 października 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7316

  uchwała nr 287/LVII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 października 2010r. w sprawie zakazu sprzedaży substancji psychoaktywnych tak zwanych ?dopalaczy? na terenie gminy Szydłowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7315

  uchwała nr 284/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szydłowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7314

  uchwała nr 283/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.