Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7323

Tytuł:

uchwała nr LVI/423/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru "Na Skarpie"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-24
Organ wydający:Rada Miejska w Wyszkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 7323
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR LVI/423/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru "Na Skarpie" Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/216/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ?Na Skarpie?, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszków przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wyszkowie Nr XVII/103/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwałą Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XXI/149/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ?Na Skarpie?. 2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny o funkcji mieszkaniowousługowej, usługowo-mieszkaniowej oraz tereny zieleni urządzonej, zieleni krajobrazowo-ekologicznej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 3. Obszar planu obejmuje tereny położone w gminie Wyszków o powierzchni ok. 61 ha, którego granice wyznaczają: - od północnego- zachodu: południowo- wschodnia granica działki nr 4363/2 (ul. Białostocka), - od południowego- wschodu: południowo - zachodnia granica działki 4646/23, - od zachodu: południowo- zachodnia granica działki 4616/2, do połudiowo- zachodniej granicy działki 4437 oraz południowa granica działki 4435. 4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1. 5. Załącznikami do uchwały są: 1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków, stanowiący załącznik nr 1; 2) rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3. § 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 1. nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, których nie należy przekraczać przy lokalizacji ścian budynków. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, zadaszeń nad wejściami, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, które mogą przekraczać linię zabudowy o maksymalnie 1,3m oraz okapów, podokienników, ryzalitów, które mogą przekraczać linię zabudowy o maksymalnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; linie nie dotyczą obiektów małej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych (zadaszonych osłon);

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany Strona 1

2. działka budowlana - działka budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, w tym, zabudowana, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikających z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 3. obiekt o cechach zabytku - budynek lub budowla, dawna lub współczesna, mająca w całości lub w części znaczenie dla dziedzictwa lub rozwoju kulturalnego ze względu na swą wartość historyczną, architektoniczną, naukową, artystyczną lub tradycję miejscową; 4. nieruchomość - należy przez to rozumieć części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności; 5. nośnik reklamowy - należy przez to rozumieć obiekt składający się z konstrukcji nośnej oraz stałej lub zmiennej płaszczyzny ekspozycyjnej ? oświetlonej, nieoświetlonej lub podświetlonej, który przeznaczony jest do prezentacji reklam; 6. reklama - należy przez to rozumieć grafikę na materialnym podłożu, umieszczaną na ścianach budynków lub nieażurowych częściach ogrodzeń tj. bez wolnostojącej konstrukcji nośnej; 7. reklama podświetlana ? należy przez to rozumieć reklamę, o jakiej mowa w § 11, czytelną w nocy poprzez podświetlenie własnym zewnętrznym źródłem światła; 8. reklama świetlna ? należy przez to rozumieć reklamę, o jakiej mowa w § 11, czytelną w nocy dzięki wewnętrznemu źródłu światła; 9. szyld ? należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 10. szyld reklamowy ? należy przez to rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną lub wejściem do lokalu/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego grafikę informacyjno-reklamową, określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności; 11. obszar planu - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym załącznik nr 1; 12. powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 , urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację; 13. uchwała - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 14. typ zabudowy - zespół następujących cech zabudowy a) usytuowanie na działce, b) gabaryty, c) kształt dachu; Jeżeli w ustaleniach jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejącej - typ ten określa zabudowa istniejąca w bliskim sąsiedztwie projektowanej (we wnętrzu urbanistycznym np. przy tej samej ulicy, placu, skrzyżowaniu ulic); 15. usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć: usługi handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła (obsługa ludności obejmująca drobną wytwórczość, naprawy i konserwację), administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, banków i innych o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których funkcjonowanie: a) nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowaną działką, b) ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 2

16. ustawienie budynków w stosunku do ulicy ? usytuowanie budynku na działce od strony ulicy publicznej lub drogi wewnętrznej określone przez położenie głównej kalenicy budynku w stosunku do ulicy np. prostopadłe lub równoległe; jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla budynków na działkach narożnych położenie kalenicy głównej należy dostosować do jednej z ulic, przy których zlokalizowana jest działka; dopuszcza się inne usytuowanie budynku, jeżeli wynika to z potrzeby dostosowania do istniejącej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie; 17. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni biologicznie czynnych względem powierzchni działki budowlanej lub do sumy powierzchni działek budowlanych objętych zamierzeniem budowlanym, 18.

wskaźnik powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni zabudowanej względem powierzchni działki budowlanej lub względem sumy powierzchni działek budowlanych objętych zamierzeniem budowlanym; 19. wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynków; 20. wysokość budynku lub jego części - należy przez to rozumieć wysokość budynku lub jego części, służącą do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, którą liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych; 21. stawka procentowa ? stawka służąca ustaleniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 22. przeznaczenie podstawowe - podstawowe przeznaczenie terenu lub podstawowe przeznaczenie obiektu; należy przez to rozumieć, że określone przeznaczenie zabudowy lub sposobu zagospodarowania terenu zajmuje co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej lub powierzchni użytkowej budynku, chyba że ustalenia sczególowe dla terenu stanowią inaczej; 23. przeznaczenie uzupełniające - uzupełniające przeznaczenie terenu lub uzupełniające przeznaczenie obiektu; należy przez to rozumieć, że określone przeznaczenie zabudowy lub soposbu zagospodarowania terenu zajmuje co najwyżej 40% powierzchni działki budowlanej lub powierzchni użytkowej budynku, chyba że ustalenia szczegółowe dla terenu stanowią inaczej, 24. ogrodzenie ażurowe ? należy przez to rozumieć ogrodzenie o łącznej powierzchni prześwitów min. 40% powierzchni przęsła ogrodzenia; Ustalenia ogólne § 3. 1. Na rysunku planu zawarto następujące ustalenia: 1) granice planu, 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 4) oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - symbole cyfrowo-literowe, zawierające numer kolejny terenu i symbole literowe zawierające symbol przeznaczenia podstawowego według klasyfikacji strefowej, 5) granice stref i oznaczenia obiektów objętych ochroną oraz tereny i obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych. 2. W planie nie występują ustalenia dotyczące: 1) scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, 5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 , 6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych. 3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje i nie są ustaleniami planu.

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany Strona 3

§ 4. 1. Ustalenia szczegółowe sformułowano w formie kart terenów przyporządkowanych do terenów, na które podzielony został obszar planu. 2. Przez teren rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod określoną grupę funkcji według klasyfikacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 do 8. 3. Symbole terenów składają się z: a) kolejnego numeru terenu; b) symbolu literowego oznaczającego przeznaczenie terenu według oznaczeń, o których mowa w ust. 5 pkt od 1 do 8. 4. Dla każdego terenu obowiązuje suma ustaleń ogólnych zawartych w §3 do §14, szczegółowych zawartych w odpowiedniej karcie terenu znajdującej się w § 15 oraz końcowych znajdujących się w §17, §18 i §19 w niniejszej uchwały. W § 16 znajduje się zestawienie stawek procentowych. 5. Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu: 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ? teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Pod warunkiem realizacji funkcji mieszkaniowej dopuszcza się nieuciążliwe usługi wbudowane, spełniające równocześnie warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, mieszczące się w lokalach do 100 m2 powierzchni użytkowej, dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem. Wyklucza się obiekty hotelarskie, stacje paliw, warsztaty samochodowe, blacharskie i lakiernicze. Tereny oznaczono symbolem MW ; 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem zabudowy szeregowej oraz z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Pod warunkiem realizacji funkcji mieszkaniowej na działce dopuszcza się usługi nieuciążliwe, spełniające równocześnie warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, mieszczące się w lokalach do 100m2 powierzchni użytkowej, dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem; tereny oznaczono na rysunku symbolem MN ; 3) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (domy jedno- lub dwumieszkaniowe) z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, tereny oznaczono symbolem MNU ; 4) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej ? tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkań na wyższych kondygnacjach (poza parterem), tereny oznaczono symbolem UM; 5) tereny zabudowy usługowej - tereny zabudowy usługowej, obiektów wolnostojących lub lokali niemieszkalnych wbudowanych w inne obiekty lub fragmenty lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność w zakresie: handlu, gastronomii, rzemiosła i usług bytowych, kultury i administracji (siedziby firm), nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem usług uciążliwych i budynków zamieszkania zbiorowego; tereny oznaczono symbolem U ; 6) tereny zieleni parkowej ? tereny przestrzeni publicznej, np.

: parki, zieleńce, ogrody, w których co najmniej 60% powierzchni stanowi powierzchnię biologicznie czynną. Dopuszcza się: obiekty budowlane obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety oraz obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę; Tereny oznaczono symbolem ZP ; 7) tereny zieleni nieurządzonej - np.: zadrzewienia i zakrzewienia, tereny podmokłe, zieleń na skarpach, drobne cieki wraz z zielenią przywodną, zbiorniki wodne, otwarte tereny nadwodne. Istniejącą zabudowę i urządzenia uznaje się za zgodne z planem. Dopuszcza się urządzanie dojść i dojazdów. Tereny oznaczono symbolem ZN ; 8) tereny komunikacji z dopuszczeniem lokalizacji jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, przyulicznych pasów postojowych, zatok parkingowych dla samochodów, zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek, wiat przystankowych, zieleni przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu, oświetlenia ulic, elementów wyposażenia ulic i urządzenia przestrzeni publicznych, tereny oznaczono symbolami: a) KDL ? publiczne ulice lokalne, b) KDD ? publiczne ulice dojazdowe, c) KDW ? drogi wewnętrzne,

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany Strona 4

d) KDX ? ciągi pieszo-jezdne i ciągi piesze. § 5. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w obszarze planu polegające na: 1) kształtowaniu zabudowy przez: a) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy; b) ujednolicenie wysokości zabudowy; c) określenie zasad kształtowania i kolorystki dachów przez ograniczenie kąta nachylenia połaci dachowej dachów spadzistych do: 25-40°oraz ograniczenie kolorystyki dachów spadzistych do odcieni czerwieni, brązów i szarości oraz czarnego; d) określenie zasad stosowania kolorystyki i materiałów elewacji budynków przez: - nakaz stosowania pastelowych kolorów tynku; - zakaz stosowania tynków w kolorach intensywnych i jaskrawych: brązowego, czerwonego, pomarańczowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego, niebieskiego, fioletowego, różowego i purpurowego oraz w kolorze czarnym; - nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczególnych elementów elewacji budynku, takich jak: cokół, pilastry, stolarka okienna, balustrady - zakaz stosowania materiałów refleksyjnych, dających dokładne, lustrzane odbicie otoczenia; e) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej w formie wolnostojących budynków o konstrukcji nietrwałej; f) zasada o której mowa w lit. b nie dotyczy kominów, masztów, anten będących integralnymi elementami wyposażenia technicznego budynków, służących ich poprawnemu funkcjonowaniu; g) usytuowanie budynku względem ulicy - główna kalenica równoległa do granicy działki z tolerancją odchylenia do 30o ; dopuszcza się inne ustawienie budynków dla działek, których szerokość frontu nie przekracza 16m; 2) określeniu zasad stosowania ogrodzeń: a) od strony dróg - w liniach rozgraniczających tych dróg, z dopuszczeniem miejscowego wycofania w głąb działki w miejscach istniejących przeszkód, tj. infrastruktury technicznej, drzew itp. i w miejscach sytuowania bram wjazdowych; b) maksymalna wysokość ogrodzeń: 2,0 m nad poziom terenu, z cokołem do wysokości 40 cm, powyżej cokołu ażurowe w minimum 30%; c) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych; d) zakaz stosowania ogrodzeń ostro zakończonych; 3) określeniu zasad rozmieszczania nośników reklamowych, zgodnie z §11, 4) ustaleniu zakazu realizacji obiektów tymczasowych, 5) ustaleniu zakazu realizacji obiektów służących hodowli i chowu ptactwa domowego typu :kury, gęsi, kaczki, gołębie, indyki oraz zwierząt futerkowych typu: króliki, nutrie, 6) dopuszcze niu sytuowania budynków na działce budowlanej w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną. § 6. Zasady scalania i podziału nieruchomości: 1. dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny niezależnie od ustaleń zawartych w kartach terenów; 2. minimalne wielkości wydzielanych działek budowlanych nie dotyczą podziałów dokonywanych w celu wydzielenia dróg i dojazdów wewnętrznych oraz pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 3. jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki lub łączeniem i ponownym podziałem, niezbędne jest utworzenie nowej drogi zapewniającej dojazd do działek, musi ona odpowiadać następującym warunkom: a) dla obsługi 1 działki dopuszcza się wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokości 5 m,

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany Strona 5

b) dla obsługi 2 - 5 działek dopuszcza się wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokości 6 m i długości nie większej niż 50m, c) obsługa więcej niż 5 działek wymaga wydzielenia drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości 8 m, na końcu drogi plac do zawracania samochodów o wymiarach min.

12,5x12,5m lub zapewnienie wyjazdu na drogę publiczną bez konieczności zawracania; d) włączenie dogi wewnętrznej nie wyznaczonej na rysunku planu do istniejącego układu drogowego może nastąpić w osi włączenia drugiej ulicy od strony przeciwnej lub w odległości min. 35m od osi takiego włączenia; 4. szczegółowe zasady podziału nieruchomości określone w ustaleniach szczegółowych w kartach terenów dotyczą nowych wydzieleń; 5. w planie nie występują obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 6. istniejące działki, które nie spełniają wymagań zawartych w kartch terenu uznaje się za zgodne z planem. § 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1. dla budynków o charakterze zabytkowym: ochrona brył budynków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi); 2. procesy budowlane związane z budynkami o charakterze zabytkowym oznaczonymi na rysunku planu należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów szczególnych z zakresu ochrony zabytków; 3. dla wskazanego na rysunku planu cmentarza żydowskiego (Kirkut) oraz obiektów małej architektury (kapliczki i krzyże przydrożne) ustala się ochronę obiektów i obowiązek zachowania; dopuszcza się przeniesienie kapliczek i krzyży przydrożnych w przypadku kolizji z realizacją ustaleń planu. 4. w planie wskazano stanowisko archeologiczne oraz granicę strefy ochrony konserwatorskiej: a) procesy budowlane związane z prowadzeniem prac ziemnych w obrębie stanowiska archeologicznego należy poprzedzić ratowniczymi badaniami archeologicznymi, b) procesy budowlane związane z prowadzeniem prac ziemnych w strefie ochrony konserwatorskiej należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim; w przypadku stwierdzenia występowania obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, na zasadach określonych przepisami dot. ochrony zabytków. § 8. Tereny lub obiekty znajdujące się w obszarze planu, podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 1. cały obszar planu leży w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego; 2. część obszaru planu znajduje się w granicach obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ?Ostoja Nadbużańska? (PLH140011) - stosuje się przepisy o ochronie przyrody; 3. w planie zróżnicowano tereny i przyporządkowano do odpowiednich grup, dla których przepisy o ochronie środowiska określają dopuszczalne poziomy hałasów; 4. w planie wskazano obszar narażony na osuwanie się mas ziemnych oraz narażony na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 1% - stosuje się przepisy prawa wodnego; nowopowstające obiekty powinny być lokalizowane poza terenem zalewowym wody 1%; 5. w planie wskazano granice stanowiska archeologicznego oraz strefę ochrony konserwatorskiej - stosuje się przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 6. w planie wskazano granicę obszaru ograniczeń (50m) od cmentarza, stosuje się przepisy o ochronie środowiska. § 9. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany Strona 6

a) publiczne ulice: ulice lokalne 01KDL, 02KDL, 03KDL stanowią główne elementy układu komunikacyjnego obszaru objętego planem, b) powiązania układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem z układem zewnęrznym zapewniają ulice lokalne 01KDL, 02KDL i 03KDL, 2. warunki w zakresie urządzania miejsc parkingowych: a) obowiązują wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji w postaci zamierzenia budowlanego na ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Rodzaj funkcji Budynki mieszkalne wielorodzinne Budynki mieszkalne jednorodzinne Sklepy o powierzchni sprzedażowej do 400 Restauracje, kawiarnie, bary Biura, urzędy, poczty, banki Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie Rzemiosło usługowe m2 100 Podstawa odniesienia 1 mieszkanie 1 mieszkanie m2 pow. sprzedaży 10 miejsc konsumpcji 100 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej Wskaźniki miejsc postojowych min 1,2 min 2 min 2,5 min 3 min 3 min 3 min 3

b) obliczoną za pomocą wskaźników ilość miejsc parkingowych, należy zaokrąglić w górę do pełnej liczby, c) w przypadkach szczególnych dla funkcji niewymienionych w powyższym wykazie, ilość miejsc parkingowych należy określić w sposób indywidualny, dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego, d) ilość miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych należy określić w sposób indywidualny, dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego, e) ustala się obowiązek zaspokajania potrzeb parkingowych dla obiektów nowowznoszonych, rozbudowywanych lub zmieniających funkcję na terenie objętym zamierzeniem budowlanym, f) dopuszcza się się dla istniejących obiektów zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie, g) ustala się konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w ilości 10 miejsc/10 miejsc postojowych dla samochodów, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, h) dopuszcza się realizowanie zatok postojowych w ulicach o szerokości min.15m w liniach rozgraniczających ulic, i) dopuszcza się realizację parkingów naziemnych i podziemnych. 3. ustala się nastepujące oznaczenia i klasy dla poszczególnych terenów komunikacji wydzielonymi liniami rozgraniczenia na rysunku planu:

symbol na rysunku planu klasa ulicy nazwa ulicy 01KDL 02KDL 03KDL 04KDD 05KDD 06KDD 07KDD 08KDD 09KDD 10KDD 11KDD 12KDD 13KDD 15KDD 16KDD 17KDD lokalna lokalna lokalna dojazdowa dojazdowa dojazdowa ul. Nadgórze dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa ul.Na Skarpie dojazdowa dojazdowa dojazdowa ul.Na Skarpie/Łabędzia ul.Łączna Szerokość w liniach rozgraniczenia min.12m, min.12m; w części wschodniej ulicy dopuszcza się min.10m, zgodnie z rysunkiem planu; min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m,

ul.Bohaterów Armii Krajowej min.12m,

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 7

19KDD 20KDD 21KDD 22KDD 23KDD 24KDD 25KDD 26KDD

dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa dojazdowa

min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m, min. 10m,

§ 10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: a) głównych elementów układu: - woda - system magistral wodociągowych w układzie pierścieniowym, - elektryczność - sieci 15 kV, - ogrzewanie ? z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła, dopuszcza się kominki, - ścieki ? do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się indywidualne i grupowe zbiorniki na ścieki, - dopuszcza się inne rozwiązania, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej; b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym powiązań z układem zewnętrznym), np.: wodociągów, sieci elektrycznych niskich, średnich i wysokich napięć, gazowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i innych; c) na obszarze objętym planem w zależności od potrzeb na etapie projektów realizacyjnych należy projektować studnie awaryjne; 2. realizację nowych obiektów należy skoordynować z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną: a) woda - z sieci wodociągowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się alternatywne źródła, b) elektryczność - z sieci elektrycznej, c) gaz - z sieci gazowej, dopuszcza się naziemne lub podziemne zbiorniki na gaz, d) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła, e) ścieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się alternatywne odbiorniki, f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się do gruntu - stosuje się przepisy prawa wodnego, g) gospodarka odpadami - należy stworzyć warunki segregacji odpadów komunalnych oraz odbioru odpadów z nieruchomości (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania), gospodarka pozostałymi odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. § 11. Ustala się zasady rozmieszczania reklam polegające na: 1. dopuszczeniu realizacji reklam w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy świetlnej lub podświetlanej o całkowitej powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie 3m2 włącznie; przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje się, traktując je jak reklamy jednostronne; 2. sytuowaniu reklam na budynkach lub ogrodzeniach w minimalnych odległościach od innych elementów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, tj.: a) co najmniej 20m od innych wolnostojących nośników reklamy; b) co najmniej 10m od znaków drogowych; c) co najmniej 3m od krawędzi jezdni; d) co najmniej 3m od pnia drzewa; 3. zakazie sytuowania reklam: a) na terenach MN w formie wolnostojących nośników reklamowych;

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany Strona 8

b) na ażurowych ogrodzeniach terenów; c) na barierkach oddzielających jezdnie i przystanki; d) na latarniach ulicznych; e) na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej; f) na balustradach balkonów i tarasów; g) w sposób powodujący pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub przycinanie gałęzi; 4. dopuszczeniu reklam i szyldów na małych obiektach handlowych (kioskach) z następującymi warunkami: a) dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch pól reklamowych o łącznej powierzchni nie większej niż 3m2 i nie przekraczającej 15% powierzchni wszystkich ścian kiosku; b) nie dopuszcza się reklam wystających poza obrys ściany; c) nie dopuszcza się umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu; d) szyldy dopuszcza się wyłącznie na ścianach i attykach, przy czym maksymalna wysokość szyldu nie może przekraczać 50cm; e) nie dopuszcza się umieszczania szyldów na dachach; 5. dopuszczeniu rozmieszczania szyldów i tabliczek informacyjnych o powierzchni nie większej niż 1,0m2 , które mogą być umieszczane przy wejściach do budynków tak, by ich zewnętrzne krawędzie były oddalone od krawędzi tabliczek adresowych o co najmniej 0,5m; 6.

umieszczaniu reklamy na ścianie budynku jest możliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i wielkości do kompozycji architektonicznej całej ściany, z uwzględnieniem funkcji budynku; 7. takim rozmieszczeniu, aby: a) odległość pomiędzy reklamami wynosiła co najmniej 20m w każdą stronę; b) kompozycja, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów umieszczanych na elewacjach budynków była indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz aby pozostawała w funkcjonalnym związku z użytkowaniem budynku; c) szyldy były umieszczane wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru; d) wielkość szyldów semaforowych, umieszczanych pod kątem do ściany budynku, nie przekraczała wielkości 1,5m2 a zakończenia tych szyldów nie wystawały poza płaszczyznę ściany więcej niż 80cm. § 12. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej: 1. przestrzenią publiczną na obszarze planu są tereny dróg publicznych, 2. na terenach stanowiących przestrzeń publiczną, o której mowa ust. 1, obowiązuje: a) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego , takich jak: ławki latarnie, kosze na śmieci, donice kwiatowe, barierki, słupki itd.; b) nakaz dostosowania urządzeń służących do ruchu pieszego do potrzeb osób niepełnosprawnych; c) system zapisów wg § 11 dotyczących rozmieszczenia nośników reklam i szyldów. § 13. Ustala się nakaz dostosowania przestrzeni miejskich, ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: 1. obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika w rejonie skrzyżowania na całej szerokości przejść dla pieszych w sposób umożliwiający zjazd i wjazd osobie poruszającej się na wózku, 2. wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją wzroku na chodnikach przed krawężnikami opuszczonymi do poziomu jezdni, 3. dostosowanie mebli ulicznych: ławek, kiosków, tablic i słupów informacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy czym ich lokalizacja nie powinna kolidować z pasami dla ruchu pieszego. Miejsca do wypoczynku (ławki) należy lokalizować przy chodnikach, obok ławki należy przewidzieć miejsce do zatrzymania się osoby poruszającej się na wózku,

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany Strona 9

4. lokalizowanie małej architektury: latarni, ławek, tablic, słupów informacyjnych i reklamowych oraz kiosków i znaków drogowych, w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym i zapewniający przejazd dla wózka inwalidzkiego, 5. stosowanie krawężników opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla osób niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających ulic. § 14. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 1. ochrona istniejącego drzewostanu oraz zieleni, o ile nie koliduje z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem terenu; 2. kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód, 3. zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na zbocza skarp. Ustalenia szczegółowe § 15. Ustalenia szczegółowe sformułowano w formie kart terenów, zawierających ustalenia obowiązujące dla następujących terenów: 1. Karta terenu 1MW

Symbol terenu:1MW Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: dopuszcza się usługi 1) przeznaczenie terenu: nieuciążliwe wbudowane w bryłę budynku. a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1, b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 50%, c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 25 %, d) wysokość zabudowy ? max. 12 m, zasady kształtowania e) nachylenie dachu ? zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. c), f) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, zabudowy i zagospodarowania g) obowiązują ustalenia zawarte w obowiązuje § 11, h) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 1000 m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 40 m.

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w §14. 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 5) kultury współczesnej: nie występują obiekty chronione; tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska, b) cały obszar planu leży w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego. a) dojazd od ulicy lokalnej 03KDL, b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust.2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

2. Karta terenu 2MNU

Symbol terenu:2MNU przeznaczenie 1) terenu: zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowani 2) a terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej; Budynki usługowe wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego; Istniejącą zabudowę zagrodową uznaje się za zgodną z planem; a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1, b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%, c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %, d) wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych ? zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1; lit.c), dopuszcza się inne w typie zabudowy

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 10

istniejącej; f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 lit. g; g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2; c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 18 m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14.

na terenie znajdują się budynki o cechach zabytku, obowiązuje: ochrona brył budynków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi). a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; c) teren leży w bezpośrednim sąsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ?Ostoja Nadbużańska? (PLH140011) - stosuje się przepisy o ochronie przyrody. a) dojazd od ulic dojazdowych, dróg wewnętrznych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu); b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

3. Karta terenu 3MN,4MN

Symbol terenu:3MN,4MN przeznaczenie 1) terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe. Istniejącą zabudowę zagrodową uznaje się za zgodną z planem.

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1; b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%; c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %; d) wysokość zabudowy ? 2 kondygnacje; e)dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. c), dopuszcza się inne w typie zabudowy istniejącej; zasady kształtowania f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy ? zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. g); g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; zabudowy i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) a terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: 8) zasady obsługi a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 18 m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14.

nie występują obiekty chronione; a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; c) teren 4MN leży w sąsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ?Ostoja Nadbużańska? (PLH140011) - stosuje się przepisy o ochronie przyrody. a) dojazd od ulic dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu); b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust.2. obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 11

w zakresie infrastruktury technicznej:

4. Karta terenu 5MNU

Symbol terenu:5MNU przeznaczenie 1) terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej; budynki usługowe wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego. Istniejącą zabudowę zagrodową uznaje się za zgodną z planem;

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1; b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%; c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %; d) wysokość zabudowy : 2 kondygnacje; e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit.c), dopuszcza się inne w typie zabudowy istniejącej; zasady kształtowania f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z §5 ust. 1 pkt.1 lit. g) ; g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; zabudowy i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) a terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 18 m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14.

na terenie znajdują się budynki o cechach zabytku, obowiązuje: ochrona brył budynków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi).

tereny lub obiekty podlegające ochronie na a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; podstawie odrębnych b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania 6) przepisów: wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego. zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) dojazd od ulic dojazdowych; b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

5. Karta terenu 6MNU

Symbol terenu: 6MNU przeznaczenie 1) terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej; budynki usługowe wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego.

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1; b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%; c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %; d) wysokość zabudowy : 2 kondygnacje; e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit.c), dopuszcza się inne w typie zabudowy istniejącej; zasady kształtowania f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z §5 ust. 1 pkt.1 lit. g) ; g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; zabudowy i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) a terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 18 m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14.

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 12

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej:

na terenie znajdują się budynki o cechach zabytku, obowiązuje: ochrona brył budynków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi);

tereny lub obiekty podlegające ochronie na a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; podstawie odrębnych b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania 6) przepisów: wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego. zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) dojazd od ulic lokalnych, dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza obszarem planu); b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

6. Karta terenu 7MN-10MN

Symbol terenu:7MN, 8MN, 9MN, 10MN; przeznaczenie 1) terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe. Istniejącą zabudowę zagrodową uznaje się za zgodną z planem.

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1; b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%; c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %; d) wysokość zabudowy ? 2 kondygnacje; e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit.c), dopuszcza się inne w typie zabudowy istniejącej; zasady kształtowania f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy- zgodnie z §5 ust. 1 pkt.1 lit. g); g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; zabudowy i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) a terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2; c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 16 m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14. a) fragmenty terenów 9MN,10MN leżą w granicach stanowisk archeologicznych: procesy budowlane związane z prowadzeniem prac ziemnych w obrębie stanowiska archeologicznego należy poprzedzić ratowniczymi badaniami archeologicznymi, b) tereny leżą w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ? procesy budowlane związane z prowadzeniem prac ziemnych należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim; w przypadku stwierdzenia występowania obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, na zasadach określonych przepisami dot. ochrony zabytków - obowiązują ustalenia zawarte w § 7.

a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania tereny lub obiekty wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; podlegające c) teren 9MN,10MN leży w sąsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ?Ostoja Nadbużańska? (PLH140011) - stosuje się przepisy o ochronie ochronie na przyrody; podstawie odrębnych d) fragmenty terenów leżą w granicach stanowisk archeologicznych - stosuje się przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) dojazd od ulic dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu), b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

7. Karta terenu 11U

Symbol terenu:11U przeznaczenie 1) terenu: 2) zasady Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej; a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1;

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 13

kształtowania zabudowy i zagospodarowani a terenu:

b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 50%; c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 35 %; d) wysokość zabudowy ? 2 kondygnacje, tj max. 12 metrów; e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit.c), dopuszcza się inne w typie zabudowy istniejącej; f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy ? zgodnie z §5 ust. 1 pkt.1 lit. g); g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2. a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 1000 m2; c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 20 m.

zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej:

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązuje ustalenia zawarte w § 14.

na terenie znajdują się budynki o cechach zabytku, obowiązuje: ochrona brył budynków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi).

tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego. 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) dojazd od ulic lokalnych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu); b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

8. Karta terenu 12MNU

Symbol terenu:12MNU przeznaczenie 1) terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej. Budynki usługowe wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego.

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1; b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%; c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %; d) wysokość zabudowy: 2 kondygnacje; e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit.c), dopuszcza się inne w typie zabudowy istniejącej, zasady kształtowania f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. g; g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; zabudowy i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) a terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 18 m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14.

na terenie znajdują się budynki o cechach zabytku, obowiązuje: ochrona brył budynków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi).

tereny lub obiekty podlegające ochronie na a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska, podstawie odrębnych b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego. 6) przepisów:

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 14

zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej:

a) dojazd od ulic dojazdowych; b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

9. Karta terenu 13MN-16MN

Symbol terenu:13MN, 14MN, 15MN, 16MN; przeznaczenie 1) terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe. Istniejącą zabudowę zagrodową uznaje się za zgodną z planem.

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1; b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%; c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %; d) wysokość zabudowy ? 2 kondygnacje; e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych- zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit.c, dopuszcza się inne w typie zabudowy zasady istniejącej, f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. g; kształtowania zabudowy g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; 2) a terenu: i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 16 m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14.

nie występują obiekty chronione. a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska, b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, c) teren 15MN leży w sąsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ?Ostoja Nadbużańska? (PLH140011) - stosuje się przepisy o ochronie przyrody. a) dojazd od ulic dojazdowych lub ciągów pieszo-jezdnych, b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

10. Karta terenu 17MNU, 18MNU, 24MNU

Symbol terenu:18MNU przeznaczenie 1) terenu: Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej. Budynki usługowe wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego.

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1; b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%; c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %; d) wysokość zabudowy: 2 kondygnacje; e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit.c, dopuszcza się inne w typie zabudowy istniejącej; zasady kształtowania f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. g; g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, zabudowy i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11; i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) a terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, 4) przyrody a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 18 m. a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14.

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 15

i krajobrazu kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej:

na terenie znajdują się budynki o cechach zabytku, obowiązuje: ochrona brył budynków, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi).

a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska, b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, c) fragment terenu leży w granicach obszaru ograniczeń (50m) od cmentarza, stosuje się przepisy o ochronie środowiska. a) dojazd od ulic dojazdowych lub od ulicy Białostockiej (poza granicami planu); b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

11. Karta terenu 19MN-23MN

Symbol terenu:19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN; przeznaczenie 1) terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe. Istniejącą zabudowę zagrodową uznaje się za zgodne z planem.

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1, b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 30%, c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 50 %, d) wysokość zabudowy ? 2 kondygnacje, e) dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit.c, dopuszcza się inne w typie zabudowy istniejącej, zasady kształtowania f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. g, g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, zabudowy i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11, i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) a terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800 m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 16m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie, b) obowiązuje ustalenia zawarte w § 14.

na terenie 18MNU znajduje się budynek o cechach zabytku, obowiązuje: ochrona bryły budynku, kształtu dachu, rozplanowania, proporcji i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi.

a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska, b) tereny leżą w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania tereny lub obiekty wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, podlegające c) teren 22MN leży w bezpośrednim sąsiedztwie granicy obszarów NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ?Ostoja Nadbużańska? (PLH140011) - stosuje się przepisy ochronie na o ochronie przyrody, podstawie odrębnych d) fragmenty terenów 22MN, 23MN leżą w granicach obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 1%, stosuje się przepisy prawa wodnego. 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) dojazd od ulic lokalnych, dojazdowych, dróg wewnętrznych lub ciągów pieszo- jezdnych, b) wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w § 9 ust. 2.

obowiązują ustalenia zawarte w § 10.

12. Karta terenu 25UM, 26UM

Symbol terenu:25UM, 26UM; 1) przeznaczenie Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy mieszkaniowej

Id: YDVFS-QTKIB-VATPR-IWJKO-NLFRL. Podpisany

Strona 16

terenu:

jednorodzinnej wolnostojące. Budynki mieszkaniowe wolnostojące lub mieszkania wbudowane w bryłę budynku usługowego.

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje § 2 pkt 1, b) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 50%, c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? minimalnie 35 %, d) wysokość zabudowy: ? dla zabudowy mieszkaniowej: 2 kondygnacje, tj max. 12m, - dla zabudowy usługowej: 2 kondygnacje, tj max. 12m, - dla zabudowy usługowo ? mieszkaniowej: 3 kondygnacje; tj max. 14,5 m, e) nachylenie dachu ? zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. c, zasady kształtowania f) ustawienie budynków w stosunku do ulicy - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.1 lit. g, g) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, zabudowy i zagospodarowani h) zasady wznoszenia i sytuowania reklam - obowiązują ustalenia zawarte w § 11, i) zasady stosowania ogrodzeń - zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2. 2) a terenu: zasady scalania i podziału 3) nieruchomości: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 4) kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 5) współczesnej: tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych 6) przepisów: zasady obsługi w zakresie 7) komunikacji: zasady obsługi w zakresie infrastruktury 8) technicznej: a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6, b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej ? 800m2, c) szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna ? 18m.

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia układać doziemnie; b) obowiązują ustalenia zawarte w § 14.

nie występują obiekty chronione.

a) teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ? dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska, b) cały obszar planu leży w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 221 ?Dolina kopalna Wyszków? oraz w zasięgu występowania wód podziemnych GZWP nr 215 ?Subniecka Warszawska? - stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego. a) dojazd od ulic dojazdowych, b)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4869

  uchwała nr XXII/179/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ul. Sosnowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5668

  uchwała nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru Rybienko Leśne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5436

  uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru obejmującego osiedle ?Zakręzie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5537

  uchwała nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Centrum? Wyszkowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2693

  uchwała nr XLIX/365/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/342/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. 11 Listopada.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7322

  uchwała nr LV/343/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7321

  uchwała nr LIV/338/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7320

  uchwała nr LXVIII/341/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7319

  uchwała nr LXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7318

  uchwała nr LXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.