Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-24
Organ wydający:Rada Gminy Przesmyki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 216 pozycja: 7324
Hasła:stypendia w oświacie

UCHWAŁA NR XXXVIII/191/2010 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 29 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przesmyki. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się ?Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przesmyki?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Przesmyki Nr XXXVI/182/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przesmyki § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przesmyki Zenon Lipiński

Przewodniczący Rady Gminy Przesmyki Zenon Lipiński

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik1.doc Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przesmyki.

Id: FJNUY-QQEBW-NFBGR-XYXYX-GGGKD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7323

  uchwała nr LVI/423/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru "Na Skarpie"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7322

  uchwała nr LV/343/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7321

  uchwała nr LIV/338/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7320

  uchwała nr LXVIII/341/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7319

  uchwała nr LXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.