Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LIII/320/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-24
Organ wydający:Rada Gminy Łagiewniki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 3561
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR LIII/320/10 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2011 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z poźn. zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 55 poz. 755) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. Nr 75, poz 950) Rada Gminy Łagiewniki, uchwala co następuje: § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. § 3. Traci moc uchwała nr XL/244/2009 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2010r. § 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki Krystyna Marczak

Id: UTRSE-TTQOB-MZRYU-NLIYV-AFYMR. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/320/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 listopada 2010 r. Rada Gminy Łagiewniki co roku swoją uchwałą, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to, że może ustalać wysokość stawek podatkowych w zakresie ustawowych limitów. Ponadto może określić zwolnienia przedmiotowe z podatków oraz różnicować stawki w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania. Przedkładany projekt uchwały o stawkach kwotowych w podatku od środków transportowych na 2011 rok jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy określone zostały zasady wzrostu górnych stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych ? minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?, górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych (art.10 ust. 1 ). Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglone w górę do pełnych groszy . Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 51, poz. 688, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. wyniósł 2,6% . Zgodnie z art. 18 projektu ustawy budżetowej na 2011 rok (przekazanej do Sejmu RP w dniu 30 września 2010) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%. W przedkładanym projekcie uchwały stawki zostały na poziomie roku 2010 od wszystkich rodzajów samochodów, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i autobusów. Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie.

Id: UTRSE-TTQOB-MZRYU-NLIYV-AFYMR. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LIII/320/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Wysokość rocznych stawek od środków transportowych

Id: UTRSE-TTQOB-MZRYU-NLIYV-AFYMR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LII/314/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.

 • uchwała nr LIV/278/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/114/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

 • uchwała nr LIV/272/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin

 • uchwała nr LIV/271/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XLVI/255/10 Rady Gminy Kotla z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.