Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 335/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-24
Organ wydający:Rada Gminy Nowa Ruda
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 3563
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR 335/XLIV/10 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala co następuje:

§1 Ustala się obowiązujące na terenie Gminy Nowa Ruda roczne stawki podatku od środków transportowych: 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, których wiek wynosi: - do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat 630,00 zł 680,00 zł 748,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie, których wiek wynosi: - do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat 850,00 zł 1050,00 zł 1248,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, których wiek wynosi: - do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat 1250,00 zł 1350,00 zł 1497,00 zł

Id: OMEJJ-EOUPA-HPCUK-JVGKG-FCOWU. Podpisany

Strona 1 z 5

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niż Dwie osie 12 13 14 15 17 19 Trzy osie 12 17 19 21 23 25 Cztery osie i więcej 12 25 27 29 31 25 27 29 31 2600,00 zł 2620,00 zł 2630,00 zł 2640,00 zł 2650,00 zł 2610,oo zł 2630,00 zł 2640,00 zł 2650,00 zł 2660,00 zł 17 19 21 23 25 2450,00 zł 2460,00 zł 2470,00 zł 2480,00 zł 2490,00 zł 2500,00 zł 2460,00 zł 2470,00 zł 2480,00 zł 2490,00 zł 2500,00 zł 2510,00 zł 13 14 15 17 19 2300,00 zł 2310,00 zł 2320,00 zł 2330,00 zł 2340,00 zł 2350,00 zł 2310,00 zł 2320,00 zł 2330,00 zł 2340,00 zł 2350,00 zł 2360,00 zł mniej niż

Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym zarównoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, których wiek wynosi: - do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat 1500,00 zł 1600,00 zł 1747,00 zł

Id: OMEJJ-EOUPA-HPCUK-JVGKG-FCOWU. Podpisany

Strona 2 z 5

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciagnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 510,00 zł 520,00 zł 530,00 zł 1330,00 zł 1340,00 zł 1350,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdni

Dwie osie 12 18 25 31 36 37 Trzy osie 12 36 37 40 36 37 40 1400,00 zł 1500,00 zł 1600,00 zł 1700,00 zł 1900,00 zł 2000,00 zł 2100,00 zł 2400,00 zł 18 25 31 36 37 850,00 zł 860,00 zł 870,00 zł 1820,00 zł 1830,00 zł 1840,00 zł

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają Dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, których wiek wynosi: - do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat 1100,00 zł 1300,00 zł 1497,00 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Id: OMEJJ-EOUPA-HPCUK-JVGKG-FCOWU. Podpisany

Strona 3 z 5

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 300,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 700,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś 12 18 25 36 37 Dwie osie 12 28 33 36 37 38 Trzy osie 12 36 37 38 36 37 38 700,00 zł 800,00 zł 900,00 zł 1000,00 zł 1200,00 zł 1300,00 zł 1400,00 zł 1500,00 zł 28 33 36 37 38 600,00 zł 700,00 zł 800,00 zł 900,00 zł 1000,00 zł 1100,00 zł 1100,00 zł 1200,00 zł 1300,00 zł 1400,00 zł 1500,00 zł 1600,00 zł 18 25 36 37 400,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 700,00 zł 800,00 zł

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc, których wiek wynosi: - do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat 1000,00 zł 1200,00 zł 1747,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc, których wiek wynosi: - do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat 1000,00 zł 1200,00 zł 2209,00 zł

Id: OMEJJ-EOUPA-HPCUK-JVGKG-FCOWU. Podpisany

Strona 4 z 5

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. §3 Traci moc uchwała Nr 267/XXXV/09 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. §4 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda. §5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.

Przewodnicząca Rady Teresa Październiak

Id: OMEJJ-EOUPA-HPCUK-JVGKG-FCOWU. Podpisany

Strona 5 z 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

 • Praca w USA a polski podatek dochodowy

  W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 334/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LIII/320/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2011 r.

 • uchwała nr LII/314/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.

 • uchwała nr LIV/278/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/114/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

 • uchwała nr LIV/272/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.