Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 336/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-24
Organ wydający:Rada Gminy Nowa Ruda
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 3564
Hasła:opłata miejscowa

UCHWAŁA NR 336/XLIV/10 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§1 W uchwale Nr 88/XII/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 października 2007 roku w sprawie opłaty miejscowej, zmienionej uchwałą Nr 170/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 roku, uchwałą Nr 268/XXXV/09 z dnia 9 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany : - § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1 Ustala się wysokość opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Jugów lub Sokolec, za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach w wysokości 1, 99 zł? §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. §3 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowa Ruda, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Teresa Październiak

Id: ODXRN-SGETS-WCGAL-NTBFO-XSAXP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3387

  uchwała nr XII/43/2011 Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2266

  uchwała nr XXXI/167/ 2009 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.562

  uchwała nr XXVII/280/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1682

  uchwała nr XVI/225/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.318.5148

  uchwała nr XI/122/11 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2011r. w sprawie opłaty miejscowej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 335/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr 334/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LIII/320/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2011 r.

 • uchwała nr LII/314/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.

 • uchwała nr LIV/278/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/114/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.