Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/196/2010 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-24
Organ wydający:Rada Gminy Ruja
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 3565
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVI/196/2010 RADY GMINY RUJA z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 69, poz. 620 ) Rada Gminy Ruja uchwala , co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Ruja : 1)od gruntów a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,80zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,28zł 2)od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,67zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 20,50zł c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 9,82zł d) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej 3)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 , ust. 1 pkt.3 i ust.3-7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.) § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle: 1)związane z działalnością kulturalną, sportową , rekreacyjną 2)wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej 3)wykorzystywane na potrzeby gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody 4)zajęte na przystanki 5)związane z pochówkiem zmarłych

Id: YHUCV-SLWCM-PFPIE-DFPTV-MJZEX. Podpisany Strona 1

za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja. § 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/151/2009 Rady Gminy Ruja z dnia 25.11.2009r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2009 roku ,Nr 215, poz.4127) § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Id: YHUCV-SLWCM-PFPIE-DFPTV-MJZEX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2515

  uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zakup nieruchomości przez spółkę

  Spółka chce kupić działkę. Jakie są opłaty, podatki z tym związane?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 336/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej

 • uchwała nr 335/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr 334/XLIV/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LIII/320/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2011 r.

 • uchwała nr LII/314/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.