Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7500

Tytuł:

uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Rada Gminy w Wiśniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 7500
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR II/5/10 RADY GMINY W WIŚNIEWIE z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620i Nr 225, poz. 1461) ), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wiśniewo: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ? 516,00 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ? 540,00 zł c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton ? 636,00 zł 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 744,00 zł1) 4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 480,00 zł, 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 636,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1248,00 zł § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/150/09 z dnia 03 grudnia 2009 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Id: DVZDS-IERXY-XLVEG-BUCCT-VJSVD. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Roman Rejniak

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne

Załącznik do Uchwały Nr II/5/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010 r. Zalacznik1.xls Załaczniki do uchwały 201- stawki

Id: DVZDS-IERXY-XLVEG-BUCCT-VJSVD. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7499

  uchwała nr L/423/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7498

  uchwała nr L/420/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia do wydania liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Żyrardowie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7497

  uchwała nr XLVI/208/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Grądy Polewe dotyczących zmiany nazwy miejscowości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7496

  uchwała nr XLVI/207/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowe Wielątki dotyczących podziału miejscowości Nowe Wielątki i ustalenia nowej miejscowości nazwy urzędowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7495

  uchwała nr XLVII /277/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.