Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7501

Tytuł:

uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Rada Gminy w Wiśniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 219 pozycja: 7501
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY GMINY W WIŚNIEWIE z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2005r. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1. Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,80zł od 1m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,15zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,12zł od 1m2 powierzchni. 2. Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,61zł od 1m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 16,88zł od 1m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,82zł od 1m2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,03zł od 1m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 6,54zł od 1m2 powierzchni użytkowej.1) 3. Od budowli ? 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ust. 3? 7 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. § 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części o charakterze rolniczym nie wykorzystywane rolniczo i położone na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych. 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle służące zaopatrzeniu gminy w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz nieruchomości związane i wykorzystywane dla celów ochrony przeciwpożarowej. 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty służące działalności kulturalnej i oświatowej. § 3. Traci moc uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011r.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerw-

ca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Rejniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7500

  uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7499

  uchwała nr L/423/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7498

  uchwała nr L/420/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia do wydania liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Żyrardowie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7497

  uchwała nr XLVI/208/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Grądy Polewe dotyczących zmiany nazwy miejscowości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7496

  uchwała nr XLVI/207/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowe Wielątki dotyczących podziału miejscowości Nowe Wielątki i ustalenia nowej miejscowości nazwy urzędowej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.