Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LVIII/477/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Dzierżoniów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 230 pozycja: 3829
Hasła:organizacje pożytku publicznego

UCHWAŁA NR LVIII/477/10 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 pkt 15, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn, zm.) Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się ?Regulamin konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji?, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Adam Jan Mak

Załącznik do Uchwały Nr LVIII/477/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010 r. Zalacznik1.pdf REGULAMIN KONSULTACJI PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Id: LSEOO-FYKSJ-LCLEX-NTQFY-VMPVZ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Wprowadzenie "Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" podyktowane jest przepisami nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającej obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej w/w organizacji. Wspomniane konsultacje z organizacjami działającymi na terenie Gminy Dzierżoniów mają na celu stosowanie zasady partycypacji społecznej w działaniach władz samorządowych Gminy.

Id: LSEOO-FYKSJ-LCLEX-NTQFY-VMPVZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VII/38/2011 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/35/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2011.4.135

  uchwała nr XXIX/263/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1233

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2741

  uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.78.1470

  uchwała nr L/ 579 /10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2010r. określenia sposobu szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LVIII/476/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 • uchwała nr XXXIX/452/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi ŁOZINA - MPZP OBRĘB ŁOZINA, w części dotyczącej terenu oznaczonego ZN w obrębie Łozina.

 • uchwała nr XLII/324/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 10 listopada 2010r. o zmianie uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dn. 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • uchwała nr 64/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku kalendarzowym 2011 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Strzegom

 • uchwała nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.