Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LIII/563/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część ?B?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-09
Organ wydający:Rada Gminy Miękinia
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 231 pozycja: 3866
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR LIII/563/10 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 24 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część ?B?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 ust.1 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy w Miękini Nr XIV/119/2007 z dnia 31 sierpnia 2007, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia, oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Miękinia Nr XLV/462/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przestąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miękinia, Rada Gminy Miękinia uchwala co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice część ?B? w gminie Miękinia. 2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące załączniki: 1) załącznik Nr 1 - rysunek planu? skala 1:1000; 2) załącznik Nr 2 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE § 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym mowa w § 1 ust. 2; 3) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem i numerem; 4) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące na danym terenie; 5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie; 6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych. § 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są : 1) granica obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

Id: EKQTZ-ZZRJU-IITQN-HQNPA-WZPTI. Podpisany Strona 1

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród innych terenów: a) B.KD(Z)1 ? tereny dróg publicznych ? klasy zbiorczej, b) B.KD(D)1 ? tereny dróg dojazdowych, c) B.R1-B.R2- treny rolne, d) B.1.R1 ? tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, 4) granica strefy ochrony konserwatorskiej ? ?OW? obserwacji archeologicznej; 2. Pozostałe ustalenia rysunku planu nie wymienione w ust. 1 są informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne i nie stanowią obowiązujących ustaleń planu- istniejace gazociagi wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną. § 4. W planie nie określa się: 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na ich brak; 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ze względu na brak występowania takich terenów; 3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, ze względu na brak takiej potrzeby. DZIAŁ II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO OBSZARU PLANU Rozdział 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 5. Dopuszcza się remonty, przebudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu, oraz zrealizowanych na podstawie decyzji pozwoleń na budowę, prawomocnych w dniu wejścia w życie planu. Rozdział 2. Zasady ochrony środowiska, przyrody § 6. 1. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, gruntu i wód gruntowych. 2. W odległości 5m od górnej krawędzi rowów melioracyjnych obowiązuje zakaz zabudowy i grodzenia terenu. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku zarurowania, przełożenia lub likwidacji rowu, a także nie dotyczy istniejącej zabudowy. 3. Dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie rowów melioracyjnych kolidujących z planowanym zainwestowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków § 7. 1. Ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej obejmującą strefę intensywnych prac budowlanych wzdłuż gazociagu wysokiego ciśnienia. 2. Na obszarach objętych ewidencja zabytków dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, w zakresie określonym przez organ konserwatorski. § 8. Na obszarze planu obowiązuje wymóg powiadamiania przez inwestora właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte badania wykopaliskowe, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych § 9. 1. Jako obszary przestrzeni publicznej ustala się - tereny dróg i ulic publicznych. 2. Usytuowanie szyldów reklam powinno spełniać następujące warunki:

Id: EKQTZ-ZZRJU-IITQN-HQNPA-WZPTI. Podpisany Strona 2

1) umieszczane na elewacji budynku nie mogą przekraczać powierzchni 5m?; 2) wolnostojące nie mogą przekraczać wysokości 5m i szerokości 2m oraz nie mogą być lokalizowane w odległości mniejszej niż 2m od linii rozgraniczających dróg, oraz mniej niż 10m od linii rozgraniczających skrzyżowań dróg. Rozdział 5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości § 10. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) dopuszcza się scalenie i podział działek; 2) na terenie oznaczonym symbolem B.1R1, minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek dla zabudowy mieszkaniowej - 1200m? i szerokości frontu działki minimalnie 20m. 2. Dopuszcza się, w obrębie terenów wydzielenie działek na cele dróg wewnętrznych, dróg pieszo-jezdnych, lub innych ciągów komunikacyjnych, minimalna szerokość tych dróg wewnętrznych 8m, dla placu zawrotnego na drogach nie przelotowych ustala się minimalną wielkość 12,5 x 12,5m. Rozdział 6. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. § 11. Ustala się zakaz zabudowy na terenach rolnych oznaczonych symbolem od B.R1 do B.R2. § 12. Ustala się zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych. § 13. 1. Wyznacza się dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia strefę ochronną o szerokości 35m licząc od osi gazociągu, w obrębie której ustala się: 1) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 2) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu, 3) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4m (po 2m od osi gazociągu) ? zagospodarowanie terenu zielenią niską, 4) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji; 2.

Dla nowoprojektowanych lub przebudowywanych dróg krzyżujących się z gazociągiem wysokiego ciśnienia sposób zabezpieczenia gazociągu oraz projekt budowlany należy uzgadniać z zarządcą sieci. 3. Dla nowych gazociągów oraz w przypadku przebudowy lub modernizacji istniejącej sieci gazowej obowiązują strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi; Rozdział 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego. § 14. Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg: 1) B.KD(Z)1 - droga publiczna - klasy zbiorczej (powiatowa nr 2058D): a) szerokość w liniach rozgraniczających ? w istniejących granicach własności, z dopuszczeniem jej poszerzenia, b) dopuszcza się lokalizacje sieci infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych, c) dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na drogę za zgodą zarządcy drogi; 2) B.K(D)1 ? drogi dojazdowe: a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających - w istniejących granicach własności, z dopuszczeniem jej poszerzenia, b) dopuszcza się lokalizacje sieci infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych, c) dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych:

Id: EKQTZ-ZZRJU-IITQN-HQNPA-WZPTI. Podpisany

Strona 3

Rozdział 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: § 15. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną: 1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami, mogą przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgodnieniu z zarządcami dróg, dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem dróg i ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu sieci; 2) sieci infrastruktury technicznej należy realizować jako podziemnie, za wyjątkiem sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia; 3) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci. 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się doprowadzenie wody z gminnej sieci wodociągowej : 3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych ustala się: 1) docelowo odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci; 2) do czasu uruchomienia gminnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w indywidualnych, szczelnych, atestowanych bezodpływowych zbiornikach ścieków, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów, z systematycznym wywozem ścieków do punktu zlewnego ścieków, na warunkach uzgodnionych z jego zarządcą; 3) po podłączeniu budynków do gminnej sieci kanalizacyjnej indywidualne bezodpływowe odbiorniki ścieków należy zlikwidować, a teren zrekultywować. 4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się: 1) dla każdej nieruchomości ustala się obowiązek realizacji zbiorników retencyjnych na wodę opadową o pojemności 5m? na każde 100m? utwardzonej bądź zabudowanej (łącznie) powierzchni działki; 2) dopuszcza się organizowanie zbiorczych zbiorników retencyjnych, o których mowa w ust. 4. pkt 1, dla kilku nieruchomości; 3) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im prawidłowe użytkowanie, z zastrzeżeniem §6 ust. 2; 4) dopuszcza się odprowadzenie nadwyżki wód opadowych, nie mieszczącej się w zbiornikach retencyjnych, o których mowa w pkt 1, do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. 5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 1) dostawę energii elektrycznej z istniejących i planowanych sieci niskiego napięcia; 2) na całym obszarze planu dopuszcza się rozbudowę sieci niskiego i średniego napięcia oraz lokalizowanie stacji transformatorowych. 6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej. 7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną dopuszcza się ogrzewanie budynków z indywidualnych kotłowni na terenach własnych inwestorów oraz z odnawialnych źródeł energii z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się lokalizowania elektrowni wiatrowych. 8. W zakresie telekomunikacji ustala się dopuszcza się rozbudowę sieci telekomunikacyjnych. 9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się: 1) obowiązuje segregacja odpadów stałych; 2) wywóz odpadów na składowisko na podstawie umów cywilno ? prawnych zawieranych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie.

Id: EKQTZ-ZZRJU-IITQN-HQNPA-WZPTI. Podpisany

Strona 4

Rozdział 9. Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 16. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust.

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 1) dla terenów komunikacji i terenów rolnych B.R1 ? B.R2 ? 0%; 2) dla pozostałych terenów ? 30 %. DZIAŁ III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYZNACZONYCH PLANEM § 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem od B.R1 do B.R2 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) drogi gospodarcze transportu rolnego i drogi wewnętrzne, b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, c) stawy hodowlane, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, d) wody powierzchniowe ? cieki wodne i rowy melioracyjne, 3) ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem dojazdów i sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej; 4) dojazd do terenów dopuszcza się z ustalonej liniami rozgraniczającymi drogi zbiorczej B.KD(Z)1 oraz dojazdowej B.KD(D)1 . 2. Dla terenu oznaczonego symbolem od B.1R1 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: a) tereny rolne, b) zabudowa zagrodowa i jednorodzinna ? wyłącznie istniejąca w dniu wejścia w życie niniejszego planu oraz taka, dla której wydano przed wejście w życie niniejszego planu ostateczną decyzję pozwolenia na budowę; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) drogi gospodarcze transportu rolnego i drogi wewnętrzne, b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, c) stawy hodowlane, d) wody powierzchniowe ? cieki wodne i rowy melioracyjne, e) zalesianie gruntów rolnych klasy IV ? VI; 3) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w dniu wejścia w życie planu oraz takiej która uzyskała prawomocne decyzje pozwolenia na budowę ustala się: a) dopuszcza się rozbudowę budynków mieszkalnych do szerokości elewacji frontowej maksimum 14m, b) dopuszcza się nadbudowę budynków mieszkalnych do wysokości max. 9m do kalenicy dachu, c) dopuszcza się budowę parterowych budynków gospodarczych i garażowych o wysokości maksimum 6m do kalenicy dachu w odległości co najmniej 6m od dróg dojazdowych - wyłącznie jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej, o której mowa w pkt 1 lit. b, d) dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia 35-45 stopni kryte dachówką w kolorze ceglastym; e) dopuszcza się zabudowanie maksimum 30% powierzchni terenu działki, f) minimum 50% powierzchni działki winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna; 4) dla zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej ustala się wielkość nowowydzielanych działek na minimum 1200m? i szerokości frontu działki minimalnie 20m;

Id: EKQTZ-ZZRJU-IITQN-HQNPA-WZPTI. Podpisany Strona 5

5) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż te, o których mowa w pkt 4 dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej; 6) ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem zabudowy i obiektów dopuszczonych w pkt 1-3; 7) dojazd do terenów dopuszcza się z dróg bezpośrednio przylegajacych do terenu z zastrzeżeniem §14 pkt 1 lit.c. DZIAŁ IV. USTALENIA KOŃCOWE § 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia. § 19. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

przewodnicząca Jolanta Tarnowska

Załącznik do Uchwały Nr LIII/563/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010 r. Zalacznik1.jpg

Id: EKQTZ-ZZRJU-IITQN-HQNPA-WZPTI. Podpisany

Strona 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/564/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część ?H?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/409/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrebie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/330/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/405/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy ?Sosnowa? w miejscowości Krępice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LIII/562/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część ?A?.

 • uchwała nr XLI/204/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 18 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • uchwała nr XLVII/256/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 27 września 2010r. w sprawie Statutu Gminy Jemielno

 • uchwała nr XXXVI/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica

 • uchwała nr XLIV/212/2010 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.