Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLV/192/2010 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Janowice Wielkie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 234 pozycja: 3935
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLV/192/2010 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2010 roku Nr 95 , poz. 613 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) - Rada Gminy w Janowicach Wielkich, uchwala co następuje: § 1. Określa się nastepujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janowice Wielkie: 1)od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,65 zł 2)od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,05 zł 3)od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,82 zł 4)od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł 5)od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzialalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,06 zł 6)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o poatkach i opatach lokalnych. 7)od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,79 zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzialalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,30 zł § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Gminie Janowice Wielkie. § 4. Z upływem dnia 31 grudnia 2010 roku traci moc uchwała nr XXXVI/159/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2011.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski

Id: CUSHD-HDDLL-ELHRY-IYGTZ-VRTCH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/219/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

 • uchwała nr 232/XLIII/2010 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • uchwała nr 231/XLIII/10 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr 230/XLIII/10 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LXII/270/2010 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.