Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXVII/479/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-22
Organ wydający:Rada Miasta Nowogrodziec
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 243 pozycja: 4112
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA NR LXVII/479/10 RADY MIASTA NOWOGRODZIEC z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr XXXVIII/349/2002 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia  09 października 2002 roku w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Tomczuk Załącznik do Uchwały Nr LXVII/479/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc załącznik do uchwały nr LXVII 479 10

ID: MJEHZ-HMATN-FMFPE-PQOJB-YWHHI. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/479/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/84/ 2012 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 marca 2012r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta i Gminy w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świerzawie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/369/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.230.2

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szepietowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/239/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany zapisów w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXVII/477/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/319/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowogrodziec

 • uchwała nr LXVII/476/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • uchwała nr LXVII/472/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/286/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

 • uchwała nr LVIII/588/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr XLIX/456/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Sadowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.