Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Smolec, dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-09
Organ wydający:Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 25 pozycja: 344
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXVIII/354/09 RADY MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Smolec, dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w związku z uchwałą nr XV/137/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Smolec, dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej, oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie uchwalonym przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich uchwałą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 2006 r. uchwala się, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Smolec, dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej. § 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? załącznik nr 2, 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych ? załącznik nr 3. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica opracowania; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania; 3) symbol określający przeznaczenie terenów; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są oznaczeniami obowiązującymi. § 4. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy ? jest to linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzaju budowli naziemnych, nie będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m, b) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, c) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m; 2) przeznaczenie podstawowe ? jest to część przeznaczenia terenu, która dominuje w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu; 3) przeznaczenie dopuszczalne ? rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu i poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe; 4) teren ? obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem. 2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. § 5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu określonym jako:

1) handel detaliczny ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne, np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.; 2) obsługa firm i klienta ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe, np. fotografowanie, poligrafia, reklama, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp., 3) zdrowie i opieka społeczna ? należy przez to rozumieć działalność przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia itp. Rozdział 2 Ustalenia dla całego terenu § 6. 1. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa się: 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. § 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: 1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie robot ziemnych podlegają zgłoszeniu do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. § 8. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości; 2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery; 3) przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na terenach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie jej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) stosownie do przepisów odrębnych związanych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami MN ? zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rozdział 3 Infrastruktura techniczna § 9. 1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną: 1) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego należy sytuować równolegle w stosunku do istniejących i planowanych linii rozgraniczających dróg; 2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1, 3, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń; 3) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów. 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 2) zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody pitnej.

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się: odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ul. Ogrodowej. 4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się: 1) dopuszcza się zrzut wód opadowych do stawu zlokalizowanego poza terenem opracowania po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodno-prawnego, 2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód opadowych na terenie działki; 3) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych; 4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 1) docelowo z sieci rozdzielczej sieci gazowej; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników na gaz płynny zlokalizowanych na terenie nieruchomości. 6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia; 2) zakaz budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia oraz słupowych stacji transformatorowych, 3) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem wiatraków. 7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. 8. W zakresie systemów melioracyjnych ustala się w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, przebudowę sieci na koszt i za staraniem inwestora, w uzgodnieniu z zarządca sieci. 9. W zakresie telekomunikacji ustala się: 1) zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych, 2) dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyjnej wyłącznie jako podziemnej sieci kablowej. 10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodne z Gminnym Programem Gospodarki Odpadami. Rozdział 4 Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających § 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 2) uzupełniające: a) dojazdy, parkingi, b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, c) usługi z zakresu handlu detalicznego, obsługi firm i klienta zdrowie i opieka społeczna. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia: 1) W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się: a) nieprzekraczalną linie zabudowy określa się w odległości 6 do 7 m od granicy terenu z drogą (ul. Ogrodową), b) wysokość zabudowy ? maksymalnie dwie kondygnacje w tym poddasze, c) wysokość budynków mierzona od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m, d) dopuszczalne formy dachów: wielospadowe o nachyleniu połaci od 35 do 45°, e) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie budynków mieszkalnych, f) określa się maksymalną powierzchnię zabudowy działki na 40%, g) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na tereny zieleni (minimalny wskaźnik ? 60% powierzchni terenu), h) w przypadku wprowadzania usług jako uzupełniającego przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych usług nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku, i) obowiązek wyznaczenia min. dwóch miejsc parkingowych na jedno mieszkanie, w przypadku lokalizacji usług należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym (minimalny wskaźnik ? 1 miejsce parkingowe na 30 m2 powierzchni użytkowej usług), j) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych; 2) W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości: a) określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki przeznaczonej na zabudowę na 700 m2, b) szerokości frontu działek nie mogą być mniejsze niż 20 m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala się na 60o?90o, d) w przypadku wydzielania dróg wewnętrznych zakończonych placem manewrowym minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 8 m, wymiary placu manewrowego 16 m x 16 m; dla pozostałe dróg wewnętrznych ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; obowiązuje wyznaczanie trójkątów widoczności 5 m x 5 m.

Rozdział 5 Przepisy końcowe § 11. 1. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN w wysokości 20%. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Przewodniczący Rady Miejskiej: Adam Klimczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ /354/09 Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ /354/09 Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Smolec, dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej. Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ /354/09 Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.298

  uchwała nr XXIX/183/08 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Porąbki w Budziwoju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.26.378

  uchwała nr LIII/373/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.25.568

  uchwała nr XXXVII/408/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w Mielcu w Osiedlu Rzochów w rejonie ulicy Podleśnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1910

  uchwała nr XXXIV/540/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ul. Rzeszowskiej i ul. Rajskiej w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2945

  uchwała nr XVIII/187/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulic Świętosława i Mościckiego w Dębicy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIV/295/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłoszyce-Inżynierska

 • uchwała nr XXXVI/259/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego

 • zarządzenie nr 36 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 2

 • informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2010r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 21 stycznia 2010 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.