Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.40.554

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/251/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Wierzbica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 554
Hasła:ochrona zwierząt,czystość i porządek

UCHWAŁA Nr XXXVIII/251/2009 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. § 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym: a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia; b) samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada; odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniającą prawidłową wentylację, zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie, podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny, przedstawić przez przedsiębiorcę zezwolenia dla przewoźnika wydane przez właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii w przypadku transportu odłowionych zwierząt na odległość większą niż 50km lub protokołu stwierdzającego przydatność środka transportu gdy odległość ta jest mniejsza niż 50km między załadunkiem a miejscem przeznaczenia,

-

c) dowód rejestracyjny oraz aktualne badania techniczne samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt. W przypadku innego niż własność tytułu do pojazdu - aktualną umowę zawartą z właścicielem sprzętu wraz z załączonym dowodem rejestracyjnym (umowę uważa się za aktualną w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności przez właściciela sprzętu nie wcześniej niż 1 m-c przed terminem złożenia wniosku); d) dokumentację zdjęciową posiadanego samochodu (na zdjęciach powinno być widoczne wnętrze samochodu oraz adres i nazwa lub "logo" przedsiębiorcy umieszczone na nadwoziu pojazdu); e) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko- weterynaryjną; f) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska oraz posiadać opinie właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu minimalnych warunków utrzymania i dobrostanu zwierząt przez miejsce czasowego przetrzymywania opartej o zapis ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 03106.1002); g) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług. 2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku); b) umowę ze schroniskiem na odbiór zwierząt bezdomnych (umowę uważa się za aktualną w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności przez przedsiębiorcę) lub organizację prowadzącego działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt nie wcześniej niż 2 tygodnie przed terminem złożenia wniosku; c) umowa kupna, najmu lub faktury potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1? d) umowa lub oświadczenie o stałej współpracy z weterynarzem? e) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami? f) tytuł prawny do miejsca, o którym mowa w ust. 1 lit. f. 4. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do wniosku muszą być dostarczone w oryginale lub kserokopii (nie dotyczy dokumentacji zdjęciowej) potwierdzonej na każdej stronie" za zgodność z oryginałem " przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. § 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania; 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1? 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm); 4) posiadać przez przedsiębiorcę potwierdzenia zgłoszenia działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt i uzyskania numeru ewidencji weterynaryjnej u właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii. 2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku); b) umowa lub oświadczenie o stałej współpracy z weterynarzem? c) tytuł prawny do miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. d) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.); 4. Schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w przepisach weterynaryjnych, sanitarnych i przepisach prawa budowlanego. 5. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do wniosku muszą być dostarczone w oryginale lub kserokopii (nie dotyczy dokumentacji zdjęciowej) potwierdzonej na każdej stronie ?za zgodność z oryginałem? przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), 4) przedstawić przez przedsiębiorcę decyzji właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu obiektu oraz działalności i uzyskaniu numeru ewidencji weterynaryjnej oraz prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych w tym względzie. 2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami w szczególności: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku), b) wykaz sprzętu i środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, pkt 6, pkt 7, c) tytuł prawny do nieruchomości, miejsca o którym mowa w ust. 1 pkt 2, d) pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). 3. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do wniosku muszą być dostarczone w oryginale lub kserokopii (nie dotyczy dokumentacji zdjęciowej) potwierdzonej na każdej stronie ?za zgodność z oryginałem? przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Aldona Dzik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.4786

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4444

  uchwała nr XIII/63/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.69

  uchwała nr XLI/249/09 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.78

  uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1359

  uchwała nr XL/283/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Pozwolenie na prowadzenie lombardu

  Czy na prowadzenie lombardu muszę uzyskać zezwolenie o jakim mowa w prawie działalności gospodarczej?

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.553

  uchwała nr 164/XXIX/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr 158/XXI/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. Rady Gminy Świercze w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.552

  uchwała nr LII/404/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grójec na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.551

  uchwała nr LXX/2220/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa ? Mokotów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.550

  uchwała nr LXX/2219/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.549

  uchwała nr LXX/2202/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.