Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.40.559

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Stara Kornica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 559
Hasła:

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY STARA KORNICA Nr XXVIII/152/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó?n. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Starej Kornicy uchwala, co następuje; § 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 13.347.139zł, z tego: a) bieşące w kwocie - 11.976.027zł, b) majątkowe w kwocie - 1.371.112zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 17.179.359zł, z tego: a) bieşące w kwocie - 11.813.278zł, b) majątkowe w kwocie - 5.366.081zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 3.832.220zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.832.220zł. 2. Ustala się przychody budşetu w kwocie 4.072.560zł, z tytułu nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.072.560zł. 3. Ustala się rozchody budşetu w kwocie 240.340zł, z tytułu spłaty otrzymanych poşyczek w kwocie 240.340zł. 4. Przychody budşetu w wysokości 4.072.560zł, rozchody w wysokości 240.340zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na spłatę poşyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3, b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 800.000zł. § 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 171.793zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 10.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000zł. § 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się dotacje udzielone z budşetu gminy podmiotom naleşącym i nie naleşącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Upowaşnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i poşyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 300.000zł. 2. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.900.000zł. 3. Lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niş bank prowadzący obsługę budşetu gminy. § 8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy: Eugeniusz Kałabun

Tabela nr 1 Planowane dochody budşetu na 2010 rok

Dział Rozdział* § ?ródło dochodów Planowane dochody na 2010r. (w zł) Ogółem 1 010 01010 0830 0920 020 02095 0470 700 70005 0470 0750 2 3 4 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Pozostałe odsetki Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych Pozostałe odsetki Administracja publiczna 75011 2010 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 278 000,00 278 000,00 275 000,00 3 000,00 2 243,00 2 243,00 2 243,00 487 390,00 487 390,00 4 390,00 132 000,00 bieşące 6 278 000,00 278 000,00 275 000,00 3 000,00 2 243,00 2 243,00 2 243,00 137 390,00 137 390,00 4 390,00 132 000,00 350 000,00 350 000,00 z tego: majątkowe 7

0870 0920 750

350 000,00 1 000,00 60 123,00 51 123,00 50 123,00

350 000,00 1 000,00 60 123,00 51 123,00 50 123,00

2360

1 000,00

1 000,00

oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 0690 0830 751 75101 2010 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z róşnych opłat Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 0350 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu Wpływy z róşnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Róşne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budşetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 75814 0920 75831 Subwencje ogólne z budşetu państwa Róşne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaşąca subwencji ogólnej dla gmin 9 000,00 4 500,00 4 500,00 824,00 824,00 824,00 9 000,00 4 500,00 4 500,00 824,00 824,00 824,00

754 75414

300,00 300,00 300,00

300,00 300,00 300,00

756

2 271 067,00

2 271 067,00

1 300,00 1 300,00 639 064,00

1 300,00 1 300,00 639 064,00

0310 0320 0330 0910 75616

630 500,00 984,00 7 480,00 100,00 958 234,00

630 500,00 984,00 7 480,00 100,00 958 234,00

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 75618 0480 75619 0460 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807

215 000,00 530 705,00 30 029,00 140 000,00 4 000,00 3 500,00 32 000,00 3 000,00 26 000,00 26 000,00 15 000,00 15 000,00 631 469,00 619 469,00 12 000,00 7 038 256,00 4 126 737,00 4 126 737,00 2 624 466,00 2 624 466,00 250 000,00 250 000,00 37 053,00

215 000,00 530 705,00 30 029,00 140 000,00 4 000,00 3 500,00 32 000,00 3 000,00 26 000,00 26 000,00 15 000,00 15 000,00 631 469,00 619 469,00 12 000,00 7 038 256,00 4 126 737,00 4 126 737,00 2 624 466,00 2 624 466,00 250 000,00 250 000,00 37 053,00

2920 801 80101 0920 0960 0970 6330

Subwencje ogólne z budşetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej Wpływy z róşnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

37 053,00 127 124,00 66 400,00 500,00 4 000,00 1 000,00 60 900,00

37 053,00 66 224,00 5 500,00 500,00 4 000,00 1 000,00 60 900,00 60 900,00 60 900,00

80103 0830 80195 2008 2009 852 85212

8 700,00 8 700,00 52 024,00 44 220,00 7 804,00 1 812 100,00 1 645 000,00

8 700,00 8 700,00 52 024,00 44 220,00 7 804,00 1 812 100,00 1 645 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1 635 000,00

1 635 000,00

2360

10 000,00

10 000,00

85213

6 100,00

6 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin(związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne

1 300,00

1 300,00

2030

4 800,00

4 800,00

85214 2030

108 000,00 108 000,00

108 000,00 108 000,00

85219 2030

53 000,00 53 000,00

53 000,00 53 000,00

854 85401 0830 900 90001 0830 0920 0970 6298

84 000,00 84 000,00 84 000,00 761 756,00 736 756,00 150 000,00 500,00 50 000,00 536 256,00

84 000,00 84 000,00 84 000,00 225 500,00 200 500,00 150 000,00 500,00 50 000,00 536 256,00 536 256,00 536 256,00

Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róşnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych ?ródeł- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Gospodarka odpadami Wpływy z usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

90002 0830 921 92109

25 000,00 25 000,00 423 956,00 423 956,00

25 000,00 25 000,00 423 956,00 423 956,00

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych ?ródeł- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje ogółem, w tym:

423 956,00

423 956,00

Dochody ogółem 1) a) b) c) d) 2)

13 347 139,00 Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy j.s.t. Dotacje na realizację zadan finansowanych ze środków UE Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych 1 687 547,00

11 976 027,00 1 687 547,00

1 371 112,00

1 012 236,00 26 000,00 26 000,00

960 212,00

Tabela nr 2 Planowane wydatki budşetu na 2010 rok

Dział Rozdział § Treść Planowane wydatki na 2010 rok (w zł) Ogółem 1 010 2 01010 4210 4270 4530 6050 01030 2850 01095 4300 150 15011 6639 3 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług remontowych Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność 60014 6300 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 4260 Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii 4 5 347 000,00 330 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 300 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 7 000,00 10 605,00 10 605,00 10 605,00 z tego: bieşące 16 47 000,00 30 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 300 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 7 000,00 10 605,00 10 605,00 10 605,00 majątkowe 17 300 000,00 300 000,00

600

1 298 000,00 480 000,00 480 000,00

90 000,00

1 208 000,00 480 000,00 480 000,00

60016 4210 4270 4300 6050 6060 700 70005

818 000,00 10 000,00 30 000,00 50 000,00 720 000,00 8 000,00 54 607,00 54 607,00 14 607,00 10 000,00

90 000,00 10 000,00 30 000,00 50 000,00

728 000,00

720 000,00 8 000,00 54 607,00 54 607,00 14 607,00 10 000,00

4270 4300 4530 710 71004 4300 6050 750 75011 4010 4040 4110 4120 4440 75022 3030 4210 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4500 4700 4740 4750 6050 6060 75095 3020 4010 4040 4100 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300

Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaşenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróşe słuşbowe krajowe Róşne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

5 000,00 10 000,00 15 000,00 115 000,00 115 000,00 25 000,00 90 000,00 2 216 811,00 50 123,00 35 519,00 6 238,00 6 343,00 1 023,00 1 000,00 31 000,00 30 000,00 1 000,00 1 763 178,00 3 500,00 907 254,00 53 451,00 115 702,00 18 662,00 7 000,00 86 717,00 30 000,00 3 000,00 783,00 70 000,00 4 500,00 2 000,00 15 000,00 25 000,00 10 000,00 17 104,00 305 000,00 200,00 7 000,00 5 000,00 25 000,00 36 305,00 15 000,00 372 510,00 3 500,00 222 645,00 18 192,00 38 000,00 37 039,00 5 974,00 3 000,00 20 000,00 1 500,00 300,00 2 500,00

5 000,00 10 000,00 15 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 2 154 646,00 50 123,00 35 519,00 6 238,00 6 343,00 1 023,00 1 000,00 31 000,00 30 000,00 1 000,00 1 711 873,00 3 500,00 907 254,00 53 451,00 115 702,00 18 662,00 7 000,00 86 717,00 30 000,00 3 000,00 783,00 70 000,00 4 500,00 2 000,00 15 000,00 25 000,00 10 000,00 17 104,00 305 000,00 200,00 7 000,00 5 000,00 25 000,00 36 305,00 15 000,00 361 650,00 3 500,00 222 645,00 18 192,00 38 000,00 37 039,00 5 974,00 3 000,00 20 000,00 1 500,00 300,00 2 500,00 10 860,00 51 305,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 62 165,00

4430 4440 6639

Róşne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa Ochotnicze straşe poşarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Róşne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego

1 500,00 7 500,00 10 860,00

1 500,00 7 500,00 10 860,00

751 75101 4110 4120 4170 754 75412 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4430 4440 6050 6060 75414 4300 757 75702 8070

824,00 824,00 106,00 17,00 701,00 844 085,00 843 785,00 150,00 17 202,00 1 406,00 4 513,00 728,00 11 100,00 95 000,00 10 000,00 19 586,00 100,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 628 000,00 30 000,00 300,00 300,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

824,00 824,00 106,00 17,00 701,00 186 085,00 185 785,00 150,00 17 202,00 1 406,00 4 513,00 728,00 11 100,00 95 000,00 10 000,00 19 586,00 100,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 628 000,00 30 000,00 300,00 300,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 658 000,00 658 000,00

758 75818 4810 801 80101 3020 3040 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poşyczek i kredytów Róşne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróşe słuşbowe krajowe

181 793,00 181 793,00 181 793,00 6 454 190,00 4 115 598,00 145 000,00 1 000,00 2 420 000,00 178 203,00 382 222,00 61 649,00 160 000,00 8 000,00 250 000,00 25 000,00 2 500,00 55 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00

181 793,00 181 793,00 181 793,00 6 174 190,00 3 835 598,00 145 000,00 1 000,00 2 420 000,00 178 203,00 382 222,00 61 649,00 160 000,00 8 000,00 250 000,00 25 000,00 2 500,00 55 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 280 000,00 280 000,00

4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4280 4300 4410 4440 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4280 4300 4410 4440 4750 80110 3020 3040 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440

Róşne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych Oddziały przedszkolne Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróşe słuşbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróşe słuşbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróşe słuşbowe krajowe Róşne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 000,00 108 524,00 1 500,00 5 000,00 8 000,00 260 000,00 20 000,00 334 084,00 22 000,00 230 000,00 18 880,00 41 023,00 5 137,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00 200,00 10 844,00 96 000,00 5 381,00 62 836,00 5 179,00 11 149,00 1 799,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 300,00 1 000,00 500,00 4 356,00 500,00 1 644 078,00 67 000,00 1 000,00 1 140 000,00 90 802,00 193 920,00 31 280,00 3 000,00 2 000,00 50 000,00 3 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 53 076,00

6 000,00 108 524,00 1 500,00 5 000,00 8 000,00 260 000,00 20 000,00 334 084,00 22 000,00 230 000,00 18 880,00 41 023,00 5 137,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 500,00 500,00 200,00 10 844,00 96 000,00 5 381,00 62 836,00 5 179,00 11 149,00 1 799,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 300,00 1 000,00 500,00 4 356,00 500,00 1 644 078,00 67 000,00 1 000,00 1 140 000,00 90 802,00 193 920,00 31 280,00 3 000,00 2 000,00 50 000,00 3 000,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 53 076,00

4700 80113 4300 80146 4300 80195 4178 4179 4218 4219 4308 4309 4440 4748 4749 851 85121 4210 4260 4270 4300 85153 3110 4210 4300 85154 3110 4110 4120 4170 4210 4300 4410 852 85212 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej Dowoşenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług pozostałych Podróşe słuşbowe krajowe Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróşe słuşbowe krajowe Róşne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00 170 000,00 170 000,00 6 000,00 6 000,00 88 430,00 30 345,00 5 355,00 11 364,00 2 005,00 2 295,00 405,00 36 406,00 216,00 39,00 60 000,00 34 000,00 8 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 20 000,00 7 500,00 100,00 20,00 3 000,00 3 000,00 5 880,00 500,00 1 984 410,00 1 635 000,00 150,00 1 577 950,00 30 169,00 2 297,00 12 931,00 796,00 4 000,00 1 000,00 500,00 100,00 1 000,00 500,00 500,00 200,00 1 000,00 1 000,00 500,00 407,00

1 000,00 170 000,00 170 000,00 6 000,00 6 000,00 88 430,00 30 345,00 5 355,00 11 364,00 2 005,00 2 295,00 405,00 36 406,00 216,00 39,00 60 000,00 34 000,00 8 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 20 000,00 7 500,00 100,00 20,00 3 000,00 3 000,00 5 880,00 500,00 1 984 410,00 1 635 000,00 150,00 1 577 950,00 30 169,00 2 297,00 12 931,00 796,00 4 000,00 1 000,00 500,00 100,00 1 000,00 500,00 500,00 200,00 1 000,00 1 000,00 500,00 407,00

85213

4130 85214 3110 85215 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85228 4110 4120 4170 85295 3110 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4270 4280 4300 4410 4440 900 90001 4210 4260 4270 4300 4360 4430 4530 6058

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróşe słuşbowe krajowe Róşne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup środków şywności Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróşe słuşbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Róşne opłaty i składki Podatek od towarów i usług VAT Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych - finan-

6 100,00

6 100,00

6 100,00 138 000,00 138 000,00 20 000,00 20 000,00 149 414,00 600,00 90 854,00 7 424,00 14 928,00 2 408,00 20 000,00 2 000,00 500,00 2 500,00 3 000,00 200,00 3 000,00 1 000,00 400,00 600,00 5 896,00 773,00 123,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 291 390,00 291 390,00 6 500,00 150 000,00 11 935,00 25 000,00 4 500,00 2 000,00 5 000,00 75 000,00 2 000,00 500,00 1 600,00 500,00 6 855,00 1 362 511,00 1 005 511,00 40 000,00 53 000,00 3 000,00 20 000,00 200,00 12 000,00 5 000,00 536 256,00

6 100,00 138 000,00 138 000,00 20 000,00 20 000,00 149 414,00 600,00 90 854,00 7 424,00 14 928,00 2 408,00 20 000,00 2 000,00 500,00 2 500,00 3 000,00 200,00 3 000,00 1 000,00 400,00 600,00 5 896,00 773,00 123,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 291 390,00 291 390,00 6 500,00 150 000,00 11 935,00 25 000,00 4 500,00 2 000,00 5 000,00 75 000,00 2 000,00 500,00 1 600,00 500,00 6 855,00 490 200,00 133 200,00 40 000,00 53 000,00 3 000,00 20 000,00 200,00 12 000,00 5 000,00 536 256,00 872 311,00 872 311,00

sowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Róşne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 4270 90095 4210 4260 4270 4300 4430 921 92109 2820 Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Róşne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych Biblioteki 2480 926 92605 4110 4120 4170 4210 4300 Ogółem wydatki 1) a) b) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Wydatki jednostek budşetowych Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE Wydatki na obsługę długu Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminne poręczeń i gwarancji Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji 1 686 723,00 1 686 723,00 Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług pozostałych 336 055,00 336 055,00

90002 4210 4260 4270 4300 4430 90015

79 000,00 30 000,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 30 000,00 90 000,00 60 000,00 30 000,00 188 000,00 10 000,00 135 000,00 3 000,00 10 000,00 30 000,00 1 924 000,00 1 909 000,00 5 000,00

79 000,00 30 000,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 30 000,00 90 000,00 60 000,00 30 000,00 188 000,00 10 000,00 135 000,00 3 000,00 10 000,00 30 000,00 39 000,00 24 000,00 5 000,00 1 885 000,00 1 885 000,00

4210 4260 4300 6050 6058

10 000,00 6 000,00 3 000,00 940 000,00 423 956,00

10 000,00 6 000,00 3 000,00 940 000,00 423 956,00

6059

376 044,00

376 044,00

6060 92116

145 000,00 15 000,00 15 000,00 19 133,00 19 133,00 2 265,00 368,00 15 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00 19 133,00 19 133,00 2 265,00 368,00 15 000,00 1 000,00

145 000,00

500,00 500,00 17 179 359,00 11 813 278,00 17 179 359,00 11 813 278,00 6 827 485,00 10 351 874,00 521 465,00 2 001 231,00 1 724 335,00 15 000,00 6 827 485,00 4 985 793,00 20 000,00 2 001 231,00 52 024,00 15 000,00

5 366 081,00 5 366 081,00 5 366 081,00 501 465,00 1 672 311,00

rządowej 8) 9) 10) 11) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jst. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 26 000,00 26 000,00

Załącznik nr 1 Plan wydatków majątkowych na rok 2010 oraz limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki rok budşetowy 2010 (8+9+10+11) z tego ?ródła finansowania dochody własne jst kredyty, poşyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 dotacje inne 2011 2012 2013 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 1 2

2 010 010

3 01010 01010

4 6050 6050

5 Odwiert studni w Nowej Kornicy Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Kornicy Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Modernizacja chodnika w Starej Kornicy Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica-granica Województwa-(Leśna Podlaska) Modernizacja dróg powiatowych Przebudowa drogi gminnej Kobylany _Kiełbaski ok. 1689mb. polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o grubości 3cm pow. 6800 m2 Budowa chodnika na Osiedlu w Starej Kornicy Przebudowa drogi gminnej KazimierzówKol. Wólka Nosowska Przebudowa drogi gminnej Kazimierzów Kolonia o długości 656mb. Budowa drogi na Osiedlu w Starej Kornicy Modernizacja budynku przystanku autobusowego i obsadzenie zielenią terenu - Stara Kornica Budowa drogi w Dubiczach Budowa drogi w Kobylanach na odcinku Stara Szkoła - Nowa Szkoła 400mb Budowa drogi gminnej Wyrzyki Popławy ? 1.000mb Budowa drogi gminnej w Koszelówce - 400mb Modernizacja dróg polnych w Wólce Nosowskiej Zakup przystanku autobusowego Modernizacja budyn. wiej. placu i ogrodz. w Wólce Nos., Wyrzykach, Wygnankach, Walimie,

6 150 000 244 000

7

8

11

12

13 150 000

14 Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica

244 000

3

010

01010

6050

300 000

300 000

300 000

4

150

15011

6639

13 440

10 605

10 605

2 835

Województwo Mazowieckie

5

600

60014

6300

30 000

30 000

30 000

Starostwo Powiatowe w Łosicach Starostwo Powiatowe w Łosicach

6

600

60014

6300

250 000

250 000

250 000

7

600

60014

6300

200 000

200 000

200 000

Starostwo Powiatowe w Łosicach Gmina Stara Kornica

8

600

60016

6050

180 000

180 000

180 000

9 10

600 600

60016 60016

6050 6050

280 000 220 000 220 000 220 000

140 000

140 000

Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica

11

600

60016

6050

160 000

160 000

Gmina Stara Kornica

12 13

600 600

60016 60016

6050 6050

40 000 150 000

40 000

40 000 75 000 75 000

Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica

14 15

600 600

60016 60016

6050 6050

150 000 50 000 50 000 50 000

150 000

Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica

16

600

60016

6050

120 000

120 000

120 000

Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica 900 000 400 000 400 000 Gmina Stara Kornica

17 18

600 600

60016 60016

6050 6050

50 000 60 000

50 000 60 000

50 000 60 000

19 20

600 700

60016 70005

6060 6050

8 000 1 700 000

8 000

8 000

Rudce, Now. Kornicy, Now. Szpakach, Star. Szpakach 21 22 710 710 71004 71095 6050 6050 Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Urządzanie placu targowiska w Starej Kornicy Wdroşenie e-usług dla obywateli w jednostkach samorządu terytorialnego Powiatu Łosickiego elementem rozwoju regionu na bazie społeczeństwa informacyjnego Utworzenie parku lokalnego w Starej Kornicy przy Urzędzie Gminy Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnośći potencjału województwa Termomodernizacja straşnicy OSP w Starych Szpakach Termomodernizacja straşnicy OSP w Rudce Termomodernizacja straşnicy Walimie Zakup urządzeń technicznych na wyposaşenie straşy Budowa oświetlenia i nagłośnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w St.Kornicy-III etap Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylanach Ochrona i konserwacja parku zabytkowego i pomników przyrody przy Szkole Podstawowej w Kobylanach Budowa zbiornika małej retencji przy Szkole Podstawowej w Kobylanach Remont pomieszczeń kuchni, zaplecza i jadalni w Szkole Podstawowej w Kobylanach Zakup sprzętu komputerowego, drukarek do ZPPO w Starej Kornicy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Wysypisko śmieciurządzenia do srgregacji Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy -utworzenie Gminnego Centrum Informatycznego Zakup wyposaşenia do Gminnego Centrum Informatycznego Remont i wyposaşenie Świetlicy Wiejskiej w Starej Kornicy Remont i wyposaşenie Świetlicy Wiejskiej w Starej Kornicy Remont i wyposaşenie Wiejskiego Domu Kultury w Kobylanach Remont Świetlicy Wiejskiej w Nowych Szpakach Remont i wyposaşenie Świetlic Wiejskich Budowa przyłączy wodociągowych*** Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków *** 90 000 150 000 90 000 90 000 150 000 Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica

23

750

75023

6050

36 305

36 305

36 305

24

750

75023

6050

30 000

30 000

Gmina Stara Kornica

25

750

75023

6060

15 000

15 000

15 000

Gmina Stara Kornica 8 730 5 820 Województwo Mazowieckie

26

750

75095

6639

25 410

10 860

10 860

27

754

75412

6050

277 000

277 000

277 000

Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica 60 900 Gmina Stara Kornica

28 29 30

754 754 754

75412 75412 75412

6050 6050 6060

181 000 170 000 30 000

181 000 170 000 30 000

181 000 170 000 30 000

31

801

80101

6050

185 000

185 000

124 100

32

801

80101

6050

270 000

270 000

Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica

33

801

80101

6050

180 000

180 000

34

801

80101

6050

400 000

25 000

25 000

375 000

Gmina Stara Kornica

35

801

80101

6050

50 000

50 000

50 000

Gmina Stara Kornica

36

801

80101

6060

20 000

20 000

20 000

Gmina Stara Kornica 536 256 493 476 309 245 150 000 Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica

37 38 39 40

900 900 900 921

90001 90001 90002 92109

6058 6059 6050 6050

1 029 732 645 300 150 000 860 000

536 256 336 055 336 055

860 000

860 000

41

921

92109

6060

145 000

145 000

145 000

Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica 423 956 Gmina Stara Kornica 650 000 Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica 960 212 60 900 40 000 167 000 4 788 286 920 820 400 000 x Gmina Stara Kornica Gmina Stara Kornica

42

921

92109

6059

376 044

376 044

376 044

43

921

92109

6058

423 956

423 956

44

921

92109

6050

670 000

20 000

20 000

45

921

92109

6050

670 000

20 000

20 000

650 000

46

921

92109

6050

40 000 11 415 187

40 000 5 366 081 40 000 167 000

40 000 4 344 969

47 48

010 900

01010 90011

6050 6110

40 000 167 000

*** Finansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 2 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budşetu krajowego Środki z budşetu UE Planowane wydatki 2007r. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) z tego: Środki z budşetu krajowego** z tego, ?ródła finansowania: poşyczki i kredyty obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budşetu UE z tego, ?ródła finansowania: poşyczki na prefinansowanie z budşetu państwa 14 poşyczki i kredyty obligacje pozostałe

1 1 1.1

2 Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. *** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. ***

3 x

4

5 2 475 032,00

6 1 021 344,00

7 1453688

8 2 475 032,00

9 1 021 344,00

10

11

12 1 021 344,00

13 1 453 688,00

15

16

17 1 453 688,00

Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość şycia na obszarach wiejskich i zróşnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy St. Kornica 900 - 90001 900 - 90001 900 - 90001 1 675 032,00 872 311,00 802 722,00 645 300,00 336 055,00 309 246,00 1 029 732,00 536 256,00 493 476,00 1 675 032,00 872 311,00 802 722,00 645 300,00 336 055,00 309 246,00 645 300,00 336 055,00 309 246,00 1 029 732,00 536 256,00 493 476,00 1 029 732,00 536 256,00 493 476,00

Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość şycia na obszarach wiejskich i zróşnicowanie gospodarki wiejskiej 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Remont i wyposaşenie świetlicy wiejskiej w Starej Kornicy 921- 92109 921- 92109 800 000,00 800 000,00 376 044,00 376 044,00 423 956,00 423 956,00 800 000,00 800 000,00 376 044,00 376 044,00 376 044,00 376 044,00 423 956,00 423 956,00 423 956,00 423 956,00

2 2.1

Wydatki bieşące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r.

x Program Operacyjny Kapitał Ludzki

52 024,00

7 804,00

44 220,00

52 024,00

7 804,00

7 804,00

44 220,00

44 220,00

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Warsztat na warsztat 801 - 80195 801 - 80195 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Język Szekspira 801 - 80195 801 - 80195 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Şycie to spektakl 801 - 80195 801 - 80195 x 19 750,00 19 750,00 2 527 056,00 2 963,00 2 963,00 1 029 148,00 16 787,00 16 787,00 1 497 908,00 19 750,00 19 750,00 2 527 056,00 2 963,00 2 963,00 1 029 148,00 2 963,00 2 963,00 1 029 148,00 16 787,00 16 787,00 1 497 908,00 16 787,00 16 787,00 1 497 908,00 16 874,00 16 874,00 2 531,00 2 531,00 14 343,00 14 343,00 16 874,00 16 874,00 2 531,00 2 531,00 2 531,00 2 531,00 14 343,00 14 343,00 14 343,00 14 343,00 15 400,00 15 400,00 2 310,00 2 310,00 13 090,00 13 090,00 15 400,00 15 400,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 13 090,00 13 090,00 13 090,00 13 090,00

2.2

Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r.

2.3

Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r.

Ogółem (1+2)

* wydatki obejmują wydatki bieşące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budşetu państwa oraz inne *** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budşetu w 2010 roku w złotych

Lp. 1 Przychody ogółem: 2 Nadwyşki z lat ubiegłych Rozchody ogółem: 2. Spłaty poşyczek Treść 2 Klasyfikacja § 3 957 § 992 Kwota 2010r. 4 4 072 560,00 4 072 560,00 240 340,00 240 340,00

Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku w złotych

Dział Rozdział

§*

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem (6+10) 5 50 123,00 50 123,00 35 519,00 6 238,00 6 343,00 1 023,00

z tego: Wydatki bieşące 6 50 123,00 50 123,00 35 519,00 6 238,00 6 343,00 1 023,00 1 000,00 824,00 824,00 106,00 17,00 701,00 300,00 300,00 300,00 1 636 300,00 1 635 000,00 150,00 1 577 950,00 30 169,00 2 297,00 12 931,00 796,00 4 000,00 1 000,00 500,00 100,00 1 000,00 500,00 500,00 200,00 1 000,00 1 000,00 500,00 407,00 1 300,00 1 300,00 1 687 547,00 78 223,00 1 300,00 1 300,00 22 393,00 1 577 950,00 30 169,00 2 297,00 12 931,00 796,00 4 000,00 36 466,00 36 466,00 15 027,00 13 727,00 1 577 950,00 1 577 950,00 701,00 701,00 701,00 w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 7 41 757,00 41 757,00 35 519,00 6 238,00 6 343,00 1 023,00 123,00 123,00 106,00 17,00 8 7 366,00 7 366,00 świadczenia społeczne 9 Wydatki majątkowe 10

1 750

2 75011

3

4 50 123,00 50 123,00 50 123,00

2010 4010 4040 4110 4120 4440 751 75101 2010 4110 4120 4170 754 75414 201 4300 852 85212 2010 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 85213 2010 4130

824,00 824,00 824,00

1 000,00 824,00 824,00 106,00 17,00 701,00 300,00 300,00 300,00

300,00 300,00 300,00 1 636 300,00 1 635 000,00 1 635 000,00

1 636 300,00 1 635 000,00 150,00 1 577 950,00 30 169,00 2 297,00 12 931,00 796,00 4 000,00 1 000,00 500,00 100,00 1 000,00 500,00 500,00 200,00 1 000,00 1 000,00 500,00 407,00

1 577 950,00

1 300,00 1 300,00

1 300,00 1 300,00

1 687 547,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

1 687 547,00

Załącznik nr 5 Dotacje udzielone w 2010 roku z budşetu podmiotom naleşącym i nie naleşącym do sektora finansów publicznych

Dział 1 150 Rozdział 2 15011 §* 3 6639 Województwo Mazowieckie Treść 4 Kwota dotacji (w zł) podmiotowej 5 przedmiotowej 6 celowej 7 10 605,00

600 750 921 921 Ogółem

60014 75095 92116 92116

6300 6639 2820 2480

Powiat Łosicki Województwo Mazowieckie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ?Park? Wólka Nosowska Instytucja Kultury-Biblioteka 15 000 15 000,00

480 000,00 10 860,00 5 000,00 506 465,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaş alkoholu Dział Rozdział Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki Dział Rozdział Plan

756

75618

26 000,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

851 851

85154 85153

20 000,00 6 000,00 26 000,00

Ogółem

26 000,00

Załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok Dział 900 - Gospodarka komunalna Rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp. I. II. 1. III. 1. 2. IV. Stan środków obrotowych na początek roku Przychody paragraf 0690 - Wpływy z róşnych opłat Wydatki Wydatki bieşące paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe paragraf 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Stan środków obrotowych na koniec roku Wyszczególnienie Kwota w zł 219 081,00 14 300,00 14 300,00 210 000,00 3 000,00 3 000,00 207 000,00 207 000,00 23 381,00

Załącznik nr 8 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2009 3 462 340 462 340 462 340

Prognoza 2010 4 222 000 222 000 222 000 2011 5 66 000 66 000 66 000 2012 6

1 1. 1.1

2 Zobowiązania wg tytułów dłuşnych: (1.1+1.2+1.3-2.1+2.2) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

1.1.1 poşyczek 1.1.2 kredytów 1.1.3 obligacji

1.2

Planowane w roku budşetowym (bez prefinansowania):

1.2.1 poşyczki 1.2.2 kredyty, w tym: EBOiR 1.2.3 obligacje 1.3 Poşyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 1.3.2 Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 2.1.1 kredytów i poşyczek 2.1.2 wykup papierów wartościowych 2.1.3 udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budşetowe Prognozowane wydatki budşetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 spłaty zadłuşenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłuşenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 15 000 13 347 139 17 179 359 - 3 832 220 1,66 1,66 1,91 1,91 0,51 0,51 1,28 1,28 10 000 13 000 000 13 000 000 1 000 13 200 000 13 200 000 255 340 240 340 240 340 166 000 156 000 156 000 67 000 66 000 66 000

Przewodniczący Rady Gminy: Eugeniusz Kałabun
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.865

  uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Postomino z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.933

  uchwała Nr IV/44/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.1325

  uchwała nr III/11/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rokietnica na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1316

  uchwała nr XLV/453/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.558

  uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Teresin z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu TERESIN GAJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.557

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/246/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.556

  uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr IX/80/2003 z dnia 5 września 2003r., w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wierzbica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.555

  uchwała nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.554

  uchwała nr XXXVIII/251/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.