Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.41.868

Tytuł:

uchwała nr Nr LIV/995/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-27
Organ wydający:Rada Miejska w Barlinku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 41 pozycja: 868
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR NR LIV/995/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek. Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw (Dz.U. 2003 r. Nr 159 poz. 1547; z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167 poz. 1760; z 2005 r. Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz.1055, Nr 159 poz.1127, Nr 218 poz.1592; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 112 poz.766; z 2008 r. Nr 96 poz.607, Nr 180 poz.1111 i z 2009 r. Nr 213 poz.1651 i Nr 213 poz.1652) uchwala się, co następuje: § 1. Tworzy się stałe obwody głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek oraz ustala się ich granice, numery obwodów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka. § 3. Traci moc uchwała Nr LII/380/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 1702). § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. Załącznik do Uchwały Nr Nr LIV/995/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik do Uchwały Nr LIV/995/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.04.2010 r.

Id: WAYJC-IAXWB-UXQJY-LXWKD-NSEJY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1989

  uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.643

  informacja Burmistrza Miasta Barlinek zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Barlinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5389

  uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1795

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Barlinek sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.688

  uchwała nr XLII/326/09 Rady Miasta Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Sanoka obwodów głosowania do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.867

  uchwała nr LIV/994/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.866

  uchwała nr XXXI/317/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.865

  uchwała nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2010r. o utworzeniu obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.864

  uchwała nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Warnice na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.863

  uchwała nr XXXVIII/260/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.