Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.4.39

Tytuł:

uchwała nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-01-15
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 4 pozycja: 39
Hasła:

UCHWAŁA NR XXIX/161/09 RADY GMINY BIELICE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje : § 1. W Uchwale Nr XIII/85/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Bielice/Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49,  poz.916/ zmienionej Uchwałami Rady Gminy Bielice: Nr XXV/141/05 z dnia 28 września 2005 r./ Dziennik .Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90, poz.1829 i Uchwałą Nr XXIV/133/09 z dnia 27 lutego 2009 roku/Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 14, poz.556/  wprowadza się następujące zmiany: 1. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie  ? 1. Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym ? wzór herbu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu ? 2. dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu jak w treści załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Edward Mocarski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.  558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.,Nr 157,poz.1241/ 

ID: BONZG-DPDTC-CHNKG-CVSCF-FIOZI.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc HERB

z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.,Nr 157,poz.1241/ 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc HERB

ID: BONZG-DPDTC-CHNKG-CVSCF-FIOZI.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.556

  uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1387

  uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.430

  uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2383

  uchwała Nr XL/218/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2531

  uchwała nr XXIX/164/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.38

  uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.37

  uchwała nr XLV/536/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.36

  rozporządzenie nr 1/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.2.34

  uchwała nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Międzyodrze Port? w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.2.33

  uchwała nr XLII/1052/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Stołczyn Port? w Szczecinie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.