Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/344/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 872
Hasła:

UCHWAŁA NR XL/344/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.  2572 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., nr  142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. § 2 uchwały nr XXIX/224/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie  ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta  Lwówek Śląski, otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których mowa w §1 ust.  2, za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej ustala się w następujący sposób: a) pierwsza  godzina po 0,27 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami) za godzinę, b) druga godzina po 0,08% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami) za godzinę, c) każda następna godzina po 0,05 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami) za godzinę. 2. Opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym powyżej 5 godzin ustala się w sposób  określony §2 pkt 1?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Przewodnicząca Rady Teresa Wachal   UZASADNIENIE Zmiana dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej. Ustala się ją  w następujący sposób: za pierwsze godzinę w wysokości po 0,27% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami), za drugą godzinę w wysokości po 0,08% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami)za godzinę oraz za każdą następną godzinę w wysokości po 0,05% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10  października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami). W zakresie  ID: MVJEQ-PXNVN-SHOEG-TYNHI-UOTKB. Podpisany. Strona 1 / 2 przekraczającym realizację podstawy programowej prowadzone są miedzy innymi następujące zajęcia: gry i zabawy  dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 

  UZASADNIENIE Zmiana dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej. Ustala się ją  w następujący sposób: za pierwsze godzinę w wysokości po 0,27% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami), za drugą godzinę w wysokości po 0,08% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami)za godzinę oraz za każdą następną godzinę w wysokości po 0,05% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10  października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200,poz.1679 ze zmianami). W zakresie  przekraczającym realizację podstawy programowej prowadzone są miedzy innymi następujące zajęcia: gry i zabawy  dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,  gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Szczegółowe zasady dokonywania opłat oraz zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń określać będzie umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/ opiekunami dziecka. 

ID: MVJEQ-PXNVN-SHOEG-TYNHI-UOTKB. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/350/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Byków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1388

  uchwała nr XXIX/172/09 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 • DZ. URZ. 2011.164.1296

  uchwała nr V/54/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/05 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/186/09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/223/2005 Rady Miejskiej w Polanicy--Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Polanicy-Zdroju

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/207/09 Rady Gminy Żagań z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rudawica

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr Nr XLV/302/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęc różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

 • zestawienie Prezydenta Miasta Jelenia Góra dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze miasta Jelenia Góra

 • sprawozdanie Starosty Oławskiego z dnia 15 stycznia 2010r. z działalności w 2009 roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Oławskiego

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DC.0911-24/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr LVI/397/10 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/286/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu ? Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.SZ1.0911-5/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXVII/70/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.