Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LV/283/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Lubomierz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 873
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR LV/283/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" i lit ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.221, art.222, art. 235 -237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240) oraz art.169, art.170, art.184, ust.1, pkt.10  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  z pożn. zm) w związku z art. 121, ust.4,5,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1241) Rada  Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 20 243 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w kwocie 16 320 206,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 922 988,00 zł. § 2. 1.Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 22 598 354,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budżetu gminy na 2010 r. w układzie działów i rozdziałów  klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń oraz majątkowe zawiera załącznik nr 3. 3. Budżet gminy w układzie działów  i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące w kwocie 16 320 206,00 zł  oraz majątkowe w kwocie 3 922 988,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 16 246 229,20 zł oraz majątkowe w kwocie 6 352 124,80 zł zawiera załącznik nr 4. § 3. 1.Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2 355 160,00 zł, którego źródłem finansowania wydatków będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się  przychody budżetu z kredytów i pożyczek w kwocie 2 983 250,00 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu kwocie 628 090,00 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów  w kwocie 305 000,00 zł b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 323 090,00 zł 4. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie 6 488 587,00 zł oraz możliwość  jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Ustala się plan zadań  inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku w wysokości 6 272 124,80 zł, zgodnie załącznikiem nr 6. § 4. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości ogółem 250 000,00 zł z tego: - rezerwę  celową na wydatki remontowe gminnych jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000,00 zł - rezerwę celową na ID: TREHC-MOCFM-JXKRE-RXKVD-LBFSB. Podpisany. Strona 1 / 3 zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł - rezerwę ogólną w kwocie 60 000,00 zł. § 5. 1. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 2 222 154,00 zł związanych

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości ogółem 250 000,00 zł z tego: - rezerwę  celową na wydatki remontowe gminnych jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000,00 zł - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł - rezerwę ogólną w kwocie 60 000,00 zł. § 5. 1. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 2 222 154,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7 i 8. 2. Plan finansowy dochodów i wydatków  w kwocie 1 500,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 9. § 6. 1. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu ustala się w następujących kwotach: przychody 1 631 000,00 zł, w tym dotacje 310 000,00 zł. wydatki 1 631 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 777 000,00 zł 2. Plan przychodów i wydatków łącznie dla dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach : przychody 395 360,00 zł wydatki 395 360,00 zł  § 7. 1.Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 2.Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu wpłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 500.000,00 zł na realizacje zadań związanych z ochrona  środowiska w załączniku nr 10. § 8. 1.Wykaz dotacji zgodnie z załącznikiem nr 11 dla: a) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w kwocie 310 000,00 zł z tego: 1)z  tytułu dopłaty do wyprodukowania 1 m? wody 17 000,00 zł 2)z tytułu dopłaty do kosztów  utrzymania 1 m? komunalnych zasobów mieszkaniowych 200 000,00 zł 3)z tytułu oczyszczania 1 m? ścieków 93 000,00 zł b) Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu 230 000,00 zł c) Gminnej Biblioteki Publicznej 138 944,00 zł 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 71 000,00 zł. 3. Dotacje celowe w wysokości 37 200,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego. § 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa w załączniku nr 12. § 10. Plan wydatków w podziale na gminne jednostki oświatowe zawierają załączniki nr 13 i 14.  § 11. 1. Ustala się limit kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w przypadku nierytmicznej  realizacji dochodów budżetowych do kwoty 500 000,00 zł. 2.Ustala się limit do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 2.983.250,00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza ID: TREHC-MOCFM-JXKRE-RXKVD-LBFSB. Podpisany. Strona 2 / 3 do: 1). Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu. 2). Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

§ 11. 1. Ustala się limit kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w przypadku nierytmicznej  realizacji dochodów budżetowych do kwoty 500 000,00 zł. 2.Ustala się limit do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 2.983.250,00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza do: 1). Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu. 2). Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 500 000,00 zł. 3). Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4). Przekazania kierownikom jednostek  budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie  dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 5). Lokowania wolnych środków  budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę  budżetu gminy. 6). Udzielania poręczeń w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010  roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Romuald Achramowicz   Załącznik do Uchwały Nr LV/283/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls Załączniki do uchwały LV 283 z 27.01.2010 budżetowej2222

ID: TREHC-MOCFM-JXKRE-RXKVD-LBFSB. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/287/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/270/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Lubomierz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomierz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVII/296/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Lubomierz za udział w działaniu ratowniczym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXV/329/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomierz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXV/336/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Reprezentacja gminy

  Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/344/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 • uchwała nr Nr XLV/302/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęc różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

 • zestawienie Prezydenta Miasta Jelenia Góra dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze miasta Jelenia Góra

 • sprawozdanie Starosty Oławskiego z dnia 15 stycznia 2010r. z działalności w 2009 roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Oławskiego

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DC.0911-24/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr LVI/397/10 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/286/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu ? Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.