Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Międzyborzu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 874
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XXXI/139/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, i pkt 9 lit. c,d,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala co następuje: § 1.  1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 13.617.688,00 zł z tego :  1) dochodów bieżących w wysokości 13.076.488,00 zł 2) dochodów majątkowych w wysokości 541.200,00 zł  - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 16.526.496,00 zł z tego:  1) wydatków bieżących w wysokości 12.808.056,00 zł 2) wydatków majątkowych w wysokości 3.718.440,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.908.808,00 zł. 2. Przychody budżetu gminy na kwotę 3.190.000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 281.192,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie  2.908.808,00 zł  4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2010 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów  w wysokości 281.192,00 zł będą pokryte ze środków pochodzących z kredytu.  § 3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 42.500,00 zł. § 4.  1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie  z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej  uchwały § 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych gminie ustawami w wysokości 1.837.241,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł ? zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na  sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Ustala się dotacje z budżetu Podpisany. ID: OIRKP-WWHCS-TUQWV-AHWCA-EPPHL.gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  6 Strona 1 / zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały § 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację 

sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały § 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację  zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym  Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 83.000,00 zł. § 9. Ustala się prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej  uchwały. § 10. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. § 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 ? 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. § 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. § 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.908.808,00 zł w tym : 2.000.000,00 zł- na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 281.192,00 zł § 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do :  1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu. 2) Zaciągania zobowiązań : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze  środków Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi, do wysokości kwot ustalonych w Załącznikach Nr 11 i Nr 12 ?  b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 400.000,00 zł. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę  budżetu gminy. 4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem limitów określonych w Załącznikach Nr 11 i Nr 12 .  § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.  § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 2 / 6 ID: OIRKP-WWHCS-TUQWV-AHWCA-EPPHL. Podpisany. Strona i Gminy w Międzyborzu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyborzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu Julian Podgórski   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls Załącznik Nr 1 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik2.xls Załącznik Nr 2 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik3.xls Załącznik Nr 3 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik4.xls Załącznik Nr 4

ID: OIRKP-WWHCS-TUQWV-AHWCA-EPPHL. Podpisany. Strona 3 / 6

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls Załącznik Nr 1 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik2.xls Załącznik Nr 2 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik3.xls Załącznik Nr 3 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik4.xls Załącznik Nr 4 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik5.xls Załącznik Nr 5 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Strona 4 Rady Miejskiej w Międzyborzu / 6 z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik6.xls

ID: OIRKP-WWHCS-TUQWV-AHWCA-EPPHL. Podpisany.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik6.xls Załącznik Nr 6 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik7.xls Załącznik Nr 7 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik8.xls Załącznik Nr 8 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik9.xls Załącznik Nr 9 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik10.xls Załącznik Nr 10 Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Strona 5 / 6 Zalacznik11.xls Załącznik Nr 11

ID: OIRKP-WWHCS-TUQWV-AHWCA-EPPHL. Podpisany.

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik11.xls Załącznik Nr 11 Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik12.xls Załącznik Nr 12 Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik13.xls Załącznik Nr 13

ID: OIRKP-WWHCS-TUQWV-AHWCA-EPPHL. Podpisany.

Strona 6 / 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/151/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Międzybórz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/89/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Międzybórz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/141/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy Międzybórz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Międzybórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LV/283/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok

 • uchwała nr XL/344/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 • uchwała nr Nr XLV/302/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęc różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

 • zestawienie Prezydenta Miasta Jelenia Góra dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze miasta Jelenia Góra

 • sprawozdanie Starosty Oławskiego z dnia 15 stycznia 2010r. z działalności w 2009 roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Oławskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.