Logowanie

Tytuł:

uchwała nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Milicz na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Miliczu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 875
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR NR XLII/240/10 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 7 stycznia 2010 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY MILICZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235 , art. 237 art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ) Rada  Miejska w Miliczu uchwala co następuje: § 1. 1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ? 62.378.108 zł z tego:  1) dochody bieżące ? 54.287.775 zł, 2) dochody majątkowe ? 8.090.333 zł, 2. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów według źródeł i działów klasyfikacji  zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości ? 69.908.115 zł z tego:  1) wydatki bieżące ? 53.264.433 zł w tym:  a) wydatki bieżące jednostek budżetowych ? 33.747.224 zł z tego:  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 20.690.850 zł, - wydatki związane z realizacją celów statutowych ? 13.056.374 zł, b) dotacje z budżetu ? 5.240.000 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 11.784.580 zł, d) wydatki na obsługę długu ? 1.472.629 zł, - w tym na obsługę poręczeń i gwarancji ? 73.629 zł 2) wydatki majątkowe ? 16.643.682 zł. w tym: a) inwestycyjne ? 16.643.682 zł. 2. Szczególowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera  załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.530.007 zł. § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.445.527 zł i rozchody budżetu w kwocie  Strona 1 / 8 915.520 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów 

ID: VIWCG-QQWRE-MEJFV-UVDRU-RRCRQ. Podpisany.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.530.007 zł. § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.445.527 zł i rozchody budżetu w kwocie  915.520 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów  finansowanych z dochodów gminy będą przychody: - ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 8.445.527 zł w tym :na  prefinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej 2.849.527 zł. 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kre-dytów i pożyczek na kwotę 915.520 zł finansowane będą z dochodów gminy.  4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego oraz lata następne określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. § 5. Tworzy się rezerwę w wysokości 1.020.000 zł z tego :  1) rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł, 2) rezerwę celową w wysokości 520.000 zł przeznaczoną na: - zadania oświatowe w kwocie 500.000 zł, - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł. § 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.702.850 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 69.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej. § 7. 1. Ustala się przychody i koszty dla Zakładu Usług Komunalnych : 1) przychody w wysokości - 5.808.030 zł, 2) koszty w wysokości - 5.808.030 zł w tym wynagrodzenia składki od nich naliczane ? 2.879.387 zł. 2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 970.000 zł. 3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków oraz plan dotacji na zadania realizowane przez  Zakład Usług Komunalnych określa załącznik nr 6 i 7 do uchwały budżetowej. § 8. 1. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w wysokości 442.977 zł. 2. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały budżetowej. § 9. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane  w wysokości 486.150 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej. § 10. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla jednostek należących/ 8 Strona 2 do sektora finansów publicznych i w wysokości 2.480.000 zł. Wykaz jednostek oraz wysokość  planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

ID: VIWCG-QQWRE-MEJFV-UVDRU-RRCRQ. Podpisany.

w wysokości 486.150 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej. § 10. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i w wysokości 2.480.000 zł. Wykaz jednostek oraz wysokość  planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10 do uchwały. § 11. Ustala się kwotę dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów  publicznych i w tym dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 2.760.000 zł. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 11 do uchwały. § 12. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych w wysokości 375.000 zł oraz uchwala się plan wydatków na realizację zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  zwalczania narkomanii w kwocie 375.000 zł. 2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej. § 13. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13. 2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów  inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 14. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty związanych realizowane z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków  pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 15. § 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów  finansowanych z dochodów gminy w wysokości 9.361.047 zł. § 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE ? do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 14 i w załączniku nr 15, 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.000.000 zł,

ID: VIWCG-QQWRE-MEJFV-UVDRU-RRCRQ. Podpisany. Strona 3 / 8

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 73.629 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza do:

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.000.000 zł, 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 73.629 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami  klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na  realizacje wieloletnich programów inwestycyjnych, programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień  w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów  własnych i wydatków nimi finansowanych,  3) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki bieżące do wysokości 7.000 zł. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010  roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Edmund Bienkiewicz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Strona 4 / 8 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r.

ID: VIWCG-QQWRE-MEJFV-UVDRU-RRCRQ. Podpisany.

Edmund Bienkiewicz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik2.xls Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik3.xls Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik4.xls Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Strona 5 / 8 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu

ID: VIWCG-QQWRE-MEJFV-UVDRU-RRCRQ. Podpisany.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik5.xls Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik6.xls Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik7.xls Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik8.xls Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Strona 6 / 8 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu

ID: VIWCG-QQWRE-MEJFV-UVDRU-RRCRQ. Podpisany.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik9.xls Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik10.xls Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik11.xls Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik12.xls Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Strona 7 / 8 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu

ID: VIWCG-QQWRE-MEJFV-UVDRU-RRCRQ. Podpisany.

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik13.xls Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik14.xls Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010 r. Zalacznik15.xls Załącznik nr 15

ID: VIWCG-QQWRE-MEJFV-UVDRU-RRCRQ. Podpisany.

Strona 8 / 8
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/198/09 Rady Miasta Milicz z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/09 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom organizacyjnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/195/09 Rady Miasta Milicz z dnia 2 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr WCC/1237/21272/P/OWR/2012/BK, Nr PCC/1197/21272/P/OWR/2012/BK i OCC/352/21272/P/OWR/2012/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia promes koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem dla Przedsiębiorcy: Elektrociepłownia Milicz Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 14-16

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/274/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Milicz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/233/09 Rady Miasta Milicz z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Milicz w roku 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2010

 • uchwała nr LV/283/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok

 • uchwała nr XL/344/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 • uchwała nr Nr XLV/302/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęc różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

 • zestawienie Prezydenta Miasta Jelenia Góra dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze miasta Jelenia Góra


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.