Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLI/497/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Rada Miejska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 876
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XLI/497/10 RADY MIASTA ŚWIDNICA z dnia 15 stycznia 2010 r. Uchwała Budżetowa Miasta Świdnicy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. ?d? i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: § 1. -. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 136 718 916 zł,z tego: 1) -dochody bieżące w kwocie 114 190 916 zł, 2) -dochody majątkowe w kwocie 22 528 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. -Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 163 033 716 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. -Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 120 846 521 zł, w tym:  1) -wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 79 490 976 zł, z czego:  a) -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44 785 729 zł; b) -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 34 555 247 zł; 2) -wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 18 335 461 zł; 3) -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 332 864 zł; 4) -wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 1 956 170 zł; 5) -wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 4 731 050 zł. 3. - Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 42 187 195 zł, w tym:  1) - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 167 195 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 1 248 700 zł; 2) -wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie 2 020 000 zł. § 3. - Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. - Ustala się  wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 40 167 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. -Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26 314 800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 32 283 000 zł. ID: ZCCGN-MCXIC-PLLYA-YLMOM-HGHPC. Podpisany. Strona 1 / 7 § 6. -Ustala się przychody budżetu w wysokości 32 283 000 zł i rozchody w wysokości 5 968 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

z załącznikiem nr 4. § 5. -Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26 314 800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 32 283 000 zł. § 6. -Ustala się przychody budżetu w wysokości 32 283 000 zł i rozchody w wysokości 5 968 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. -Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 524 522 zł, z tego:  1) -rezerwa ogólna w kwocie 165 000 zł 2) -rezerwa celowa ?zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego? w kwocie 359 522 zł. § 8. - . Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 9. - Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 10. -Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 11. - Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 200 000 zł i wydatki w kwocie 1 200 000 zł na realizację zadań określonych: 1) -w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 130 000 zł, 2) -w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 70 000 zł. § 12. 1. - Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie załącznikiem nr 9, z tego:  1) -przychody w wysokości 24 810 118 zł, w tym dotacje w kwocie 5 738 990 zł, 2) -koszty w wysokości 24 443 969 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 400 000 zł. 2. - Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9, z tego:  1) -dochody w wysokości 389 095 zł, 2) -wydatki w wysokości 407 533 zł. § 13. -Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 9 924 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, z tego:  1) -dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 4 025 804 zł, 2) - dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 868 216 zł, 3) -dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych kwocie 30 000 zł. § 14. - Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 443 420 zł, zgodnie z załącznikiem7nr ID: ZCCGN-MCXIC-PLLYA-YLMOM-HGHPC. Podpisany. Strona 2 / 11. § 15. -Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki

§ 14. - Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 443 420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 15. -Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12. § 16. -Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) -pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł, 2) -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 5 968 200 zł, 3) -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26 314 800 zł. § 17. - Prognozuje się łączną kwotę długu na 2010 rok w wysokości 66 571 501 zł, stanowiącą załącznik nr 13. § 18. -Upoważnia się Prezydenta Miasta do 1) -zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, 2) -do zaciągania zobowiązań: a) -na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ? do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 12,  b) -z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3 000 000 zł, 3) -dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej ? z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,  4) -przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: a) -dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,  b) -zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 5) -lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. -Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10 000 000 zł. § 20. -Ustala się szczegółowość: 1) - informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. ? jak zakres i szczegółowość budżetu ID:w niniejszej uchwale.  ZCCGN-MCXIC-PLLYA-YLMOM-HGHPC. Podpisany. Strona 3 / 7 2) - informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r. planów finansowych instytucji kultury ? w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu

§ 20. -Ustala się szczegółowość: 1) - informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. ? jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.  2) - informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r. planów finansowych instytucji kultury ? w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). § 21. -Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. § 22. -Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  § 23. -Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY Andrzej Gondek UZASADNIENIE Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały, w projekcie budżetu na 2010 r. przekazanego Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem nr 0151-308/09 Prezydenta Miasta Świdnica z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Świdnicy na 2010 r. wprowadzono następujące zmiany: 1. Zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 1 730 000 zł, w tym: 1) dział  700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o kwotę 2 500 000 zł. 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 770 000 zł w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: - wpływy z kar za usuwanie drzew i krzewów zwiększono o kwotę  10 000 zł, - w pływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód zwiększono o kwotę 760 000 zł. 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 1 730 000 zł, w tym: 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 405 000 zł, z tego: - ?Przebudowa ul. Śląskiej? zmniejszono o kwotę 3 100 000 zł. W projekcie budżetu na 2010 r. na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 5 000 000 zł. Wniosek o dofinansowanie w/w zadania z ?Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011? nie został umieszczony na liście zadań uzyskujących dofinansowanie. Z uwagi na powyższe, przedmiotowe zadanie będzie realizowane etapowo w latach 2010 i 2011. - ? Przebudowa rewaloryzacyjno - remontowa obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych Rynku i ul. Łukowej? zwiększono o kwotę 600 000 zł. W planie wydatków na rok 2010 dla zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa rewaloryzacyjno remontowa obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych Rynku i ul. Łukowej? została zaplanowana kwota 2 355 000 zł. W grudniu 2009 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony ID: ZCCGN-MCXIC-PLLYA-YLMOM-HGHPC. Podpisany. Strona 4 / 7 wykonawca zadania na kwotę brutto 2 880 637,61 zł. Po podsumowaniu wszystkich kosztów zadania, należy przyjąć łączną  kwotę wydatków 2 955 000 zł. - ?Przebudowa schodów na ul. Ignacego Paderewskiego ? Polna Droga? zwiększono o kwotę 60 000 zł. - ?Wykonanie zabezpieczenia wiaduktu

Andrzej Gondek UZASADNIENIE Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały, w projekcie budżetu na 2010 r. przekazanego Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem nr 0151-308/09 Prezydenta Miasta Świdnica z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Świdnicy na 2010 r. wprowadzono następujące zmiany: 1. Zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 1 730 000 zł, w tym: 1) dział  700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o kwotę 2 500 000 zł. 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 770 000 zł w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym: - wpływy z kar za usuwanie drzew i krzewów zwiększono o kwotę  10 000 zł, - w pływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód zwiększono o kwotę 760 000 zł. 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 1 730 000 zł, w tym: 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 405 000 zł, z tego: - ?Przebudowa ul. Śląskiej? zmniejszono o kwotę 3 100 000 zł. W projekcie budżetu na 2010 r. na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 5 000 000 zł. Wniosek o dofinansowanie w/w zadania z ?Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011? nie został umieszczony na liście zadań uzyskujących dofinansowanie. Z uwagi na powyższe, przedmiotowe zadanie będzie realizowane etapowo w latach 2010 i 2011. - ? Przebudowa rewaloryzacyjno - remontowa obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych Rynku i ul. Łukowej? zwiększono o kwotę 600 000 zł. W planie wydatków na rok 2010 dla zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa rewaloryzacyjno remontowa obiektów budowlanych i przestrzeni publicznych Rynku i ul. Łukowej? została zaplanowana kwota 2 355 000 zł. W grudniu 2009 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania na kwotę brutto 2 880 637,61 zł. Po podsumowaniu wszystkich kosztów zadania, należy przyjąć łączną  kwotę wydatków 2 955 000 zł. - ?Przebudowa schodów na ul. Ignacego Paderewskiego ? Polna Droga? zwiększono o kwotę 60 000 zł. - ?Wykonanie zabezpieczenia wiaduktu na ul. Śląskiej? zwiększono o kwotę 35 000 zł. 2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 Straż Miejska zmniejszono wydatki majątkowe ? ?Zakup samochodu osobowego? o kwotę 60 000 zł. 3) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono rezerwę celową ?zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego? o kwotę 3 000 zł. 4) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki majątkowe ? ?Zakup odkurzacza wodnego ? SP4? o kwotę 35 000 zł. 5) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł. Kwotę 3 000 zł przeznacza się na wydatki związane z przewidywanym przybyciem do Świdnicy w styczniu lub lutym 2010 r. repatriantów z Kazachstanu. 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 770 000 zł w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na: a) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką  odpadami i inne zadania służące ochronie środowiska w kwocie 150.000 zł, b) Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na ID: ZCCGN-MCXIC-PLLYA-YLMOM-HGHPC. Podpisany. Strona 5 / 7 obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej ? Termomodernizacja Gimnazjum nr 4 w Świdnicy w kwocie 620 000 zł. 3. Dostosowano uchwałę budżetową do wymogów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240. Zgodnie z treścią art.

i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką  odpadami i inne zadania służące ochronie środowiska w kwocie 150.000 zł, b) Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej ? Termomodernizacja Gimnazjum nr 4 w Świdnicy w kwocie 620 000 zł. 3. Dostosowano uchwałę budżetową do wymogów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240. Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) ustawa o finansach publicznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet na 2010 rok będzie przedstawiał się następująco: Dochody w kwocie 136 718 916 zł Przychody w kwocie 32 283 000 zł Wydatki w kwocie 163 033 716 zł Rozchody w kwocie 5 968 200 zł Deficyt w kwocie ? 26 314 800 zł  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/497/10 Rady Miasta Świdnica z dnia 15 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls 2 załączniki1 - 11 do budżetu na 2010 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/497/10 Rady Miasta Świdnica z dnia 15 stycznia 2010 r. Zalacznik2.xls 3 załączniki 12 do budżetu na 2010 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/497/10 Rady Miasta Świdnica z dnia 15 stycznia 2010 r. Zalacznik3.xls 4 załacznik nr 13 do budżetu na 2010 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/497/10 Rady Miasta Świdnica z dnia 15 stycznia 2010 r. Zalacznik4.xls 5 tabele harm.spłat.xls

ID: ZCCGN-MCXIC-PLLYA-YLMOM-HGHPC. Podpisany. Strona 6 / 7

Rozchody w kwocie 5 968 200 zł Deficyt w kwocie ? 26 314 800 zł  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/497/10 Rady Miasta Świdnica z dnia 15 stycznia 2010 r. Zalacznik1.xls 2 załączniki1 - 11 do budżetu na 2010 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/497/10 Rady Miasta Świdnica z dnia 15 stycznia 2010 r. Zalacznik2.xls 3 załączniki 12 do budżetu na 2010 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/497/10 Rady Miasta Świdnica z dnia 15 stycznia 2010 r. Zalacznik3.xls 4 załacznik nr 13 do budżetu na 2010 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/497/10 Rady Miasta Świdnica z dnia 15 stycznia 2010 r. Zalacznik4.xls 5 tabele harm.spłat.xls

ID: ZCCGN-MCXIC-PLLYA-YLMOM-HGHPC. Podpisany.

Strona 7 / 7
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Świdnicy za 2010 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr I/3/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Świdnicy

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 23 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu za 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Świdnicy; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. ?Razem bezpieczniej?

 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Milicz na 2010 rok

 • uchwała nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2010

 • uchwała nr LV/283/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok

 • uchwała nr XL/344/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 • uchwała nr Nr XLV/302/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęc różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.