Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 877
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XLI/508/09 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr  157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z późn. zm.) ? Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 88.236.456,84 zł, w tym:  1) dochody bieżące: 75.030.465 zł; 2) dochody majątkowe: 13.205.991,84 zł; - jak w załączniku nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 100.684.818,68 zł, - jak w załączniku nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.168.985 zł, w tym:  1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ? 44.233.604 zł, z czego:  a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 18.754.844 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ? 25.478.760 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ? 5.379.250 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 4.356.131 zł; 4) wydatki na obsługę długu publicznego 200.000 zł; 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 46.515.833,68 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 46.515.833,68 zł; z czego na  wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 428.953,68 zł; w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? 312.392,84 zł; - jak w załączniku nr 2.1. § 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.448.361,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek 5.488.289 zł,

ID: GBSJF-DMRHZ-RTFLO-LNKBY-VVTCX. Podpisany. Strona 1 / 7

- jak w załączniku nr 2.1. § 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.448.361,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek 5.488.289 zł, 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ? wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 6.960.072,84 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.948.361,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.500.000 zł; ? zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.488.289 zł; 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach  określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku ? wynikającej z załącznika nr 8. § 4. Tworzy się rezerwy: 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350.000 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 8.004.899 zł - z czego:  1) rezerwę celową w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie  nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.  2) rezerwę celową w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 3) rezerwę celową w wysokości 313.217 zł na poprawę jako ści życia mieszkańców Gminy  Kobierzyce 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.341.682 zł. ze środków do  pozyskania z UE zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2.

ID: GBSJF-DMRHZ-RTFLO-LNKBY-VVTCX. Podpisany. Strona 2 / 7

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2. § 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010,  w łącznej wysokości 5.942.428 zł., z tego:  1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.575.028 zł., z czego: - dotacje podmiotowe w kwocie 2.711.450 zł. - dotacje celowe w kwocie 1.863.578 zł. 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.367.400 zł., z czego: - dotacje podmiotowe w kwocie 275.400 zł. - dotacje celowe w kwocie 1.092.000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. 1. Ustala się limity wydatków:  1) na wieloletnie programy inwestycyjne ? jak załącznik nr 6; 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? jak załącznik nr 7. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak  w załączniku nr 6 i załączniku nr 7. § 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:  1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 6 i  załącznikiem nr 7 polegających na: a) przesunięciach w wydatkach bieżących, b) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, c) zaplanowaniu nowych wydatków majątkowych, d) zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych, e) zaplanowaniu pod rozdziałem 75023 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia  ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałem 75023 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.  2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do ID: GBSJF-DMRHZ-RTFLO-LNKBY-VVTCX. Podpisany. Strona 3 / 7 dokonywania przeniesień planowanych wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach danego  rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.  2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach danego  rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych § 9. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Kobierzyce i termin zapłaty upływa w 2011 roku ? na łączną kwotę 4.500.000 zł. § 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. ? jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.  § 12. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Kobierzyce Prognozę Kwoty Długu Gminy Kobierzyce na lata 2010-2022 ? jak załącznik nr 8. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.  § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce mgr Czesław Czerwiec Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik1.pdf DOCHODY - zał. nr 1. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/508/09 Strona 4 / 7 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r.

ID: GBSJF-DMRHZ-RTFLO-LNKBY-VVTCX. Podpisany.

mgr Czesław Czerwiec Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik1.pdf DOCHODY - zał. nr 1. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik2.xls WYDATKI2010-zał. nr 2 Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik2.1.xls załącznik inwestycyjny na 2010-zał. 2.1. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik3.pdf PRZYCHODY ROZCHODY-zał. nr 3 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik4.xls

ID: GBSJF-DMRHZ-RTFLO-LNKBY-VVTCX. Podpisany. Strona 5 / 7

programy profilaktyki budżet 2010-zał. nr 4

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik4.xls programy profilaktyki budżet 2010-zał. nr 4 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik5.pdf DOTACJE 2010 zał. nr 5 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik6.xls limity wydatków na programy inwestycyjnew 2010r-zał. nr 6 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik7.xls limity wydatków wieloletnich UE na 2010-zał. nr 7 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik8.xls prognoza kwoty długu i spłaty 2010-zał. nr 8 Załącznik nr 9 Strona 6 / 7 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r.

ID: GBSJF-DMRHZ-RTFLO-LNKBY-VVTCX. Podpisany.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009 r. Zalacznik9.doc część opisowa budżetu 2010

ID: GBSJF-DMRHZ-RTFLO-LNKBY-VVTCX. Podpisany.

Strona 7 / 7
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/511/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia § 15 ust. 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/470/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/473/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/421/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Księginice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/229/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/196/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/237/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLI/497/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2010 rok

 • uchwała nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Milicz na 2010 rok

 • uchwała nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2010

 • uchwała nr LV/283/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok

 • uchwała nr XL/344/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIX/224/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za dodatkowe świadczenia realizowane w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.