Logowanie

Tytuł:

sprawozdanie Starosty Lubińskiego z dnia 18 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Starosta Lubiński
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 57 pozycja: 879
Hasła:bezpieczeństwo

SPRAWOZDANIE z dnia 18 lutego 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2009 Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), składam Radzie Powiatu w Lubinie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009, zwanej w dalszej części ?Komisją?. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Komisja została powołana zarządzeniem Nr 24/2008 Starosty Lubińskiego z dnia 1 kwietnia 2008 roku (zmienionego zarządzeniem Nr 45/08 z dnia 7 lipca 2008 r. oraz zarządzeniem Nr 6/09 z dnia 3 lutego 2009 r.) na kolejną  trzyletnią  kadencję. Komisja utworzona została w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Skład Komisji na koniec 2009 roku przedstawiał się następująco: 1. Małgorzata Drygas-Majka ? Starosta Lubiński jako Przewodniczący Komisji, 2. Radni delegowani przez Radę Powiatu w Lubinie:  - Mirosław Gojdź, - Adam Myrda, 3. Osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszącyh się  wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się  zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu:  - Piotr Czekajło - Wicestarosta, - Mieczysław Kraśniański ? Dyrektor ds. Pracowniczych Pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna?, - Alicja Kargol ? Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, 4. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie:  - Sebastian Biały ? Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, - Jan Pociecha ? Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, 5. Funkcjonariusze i pracownicy innych niż  Policja powiatowych służb, inspekcji, straży oraz pracownicy innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu: - Marek Kamiński ? Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, - Janina Szelągowska ? Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie,

ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Podpisany. Strona 1 / 10

- Andrzej Nowakowski ? Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie, - Wiesław Kozub ? Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie, - Hanna Słomka ? Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Kierownik Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie, 

pracownicy innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu: - Marek Kamiński ? Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, - Janina Szelągowska ? Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, - Andrzej Nowakowski ? Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie, - Wiesław Kozub ? Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie, - Hanna Słomka ? Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Kierownik Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie,  - Zbigniew Harendarz ? Urząd Miejski w Lubinie, pracownik Straży Miejskiej, - Czesława Rusnarczyk ? Urząd Gminy Lubin ? Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, - Danuta Zarzycka ? Urząd Miasta i Gminy Ścinawa ? Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, - Marian Dmochowski ? Urząd Gminy Rudna, Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, - Damian Mordas ? Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin, - Ireneusz Szymański ? EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Legnicy Rejon Dystrybucji, Rejon Sprzedaży w Lubinie, Kierownik Wydziału Ruchu w RD Lubin,  - Krzysztof Olszowiak ? Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lubinie.  Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w punkcie 5, uczestniczą  w pracach Komisji z głosem doradczym. W pracach Komisji uczestniczy także Pani Krystyna Adamczyk Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubinie wskazana przez właściwego prokuratora okręgowego. Komisja w 2009 roku pracowała zgodnie z opracowanym własnym Planem pracy. Łącznie odbyło się 6 posiedzeń: I posiedzenie odbyło się w dniu 10 marca 2009 r. Tematem posiedzenia było: 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2008. Temat referował  Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Państwowej Straży P ożarnej w Lubinie.  Informacja Komendanta o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2008 r., została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/228/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r.  2. Roczne sprawozdanie Komendanta Policji z jego działalności, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubińskiego za rok 2008. Temat referował Pan Arkadiusz Rawski Komendant Powiatowy Policji w Lubinie.  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lubin z uwzględnieniem działalności Straży Miejskiej za II półrocze 2008 r. ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Podpisany. Strona 2 / 10 Temat referował Pan Paweł Łazor Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Lubinie.  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubińskiego za rok 2008. Temat referowała Pani Janina Szelągowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o stanie bezpieczeństwa

i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubińskiego za rok 2008. Temat referował Pan Arkadiusz Rawski Komendant Powiatowy Policji w Lubinie.  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lubin z uwzględnieniem działalności Straży Miejskiej za II półrocze 2008 r. Temat referował Pan Paweł Łazor Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Lubinie.  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubińskiego za rok 2008. Temat referowała Pani Janina Szelągowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubińskiego za rok 2008, została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/236/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r.  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu lubińskiego za rok 2008. Temat referował Pan Andrzej Nowakowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie.  6. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim za rok 2008. Temat referowała Pani Alicja Kargol Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.  II posiedzenie odbyło się w dniu 11 maja 2009 r. Tematem posiedzenia było: 1. Zagrożenia górnicze w powiecie lubińskim. 2. Oddziaływanie kopalń  Zagłębia Miedziowego na istniejącą  strukturę  urządzeń  kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie powiatu lubińskiego.

3. Wpływ wydobywania złóż rud miedzi na obniżanie się wód gruntowych oraz spadek poziomu wód w eksploatowanych studniach głębinowych na terenie powiatu lubińskiego. Pierwsze trzy tematy zostały omówione przez przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie:  - Andrzej Banaszak ? Biuro Zarządu Dyrektor Generalny, - Małgorzata Szajt - Biuro Zarządu Główny Inżynier ds. Szkód Górniczych, - Roman Becker ? Biuro Zarządu Główny Inżynier Hydrolog, - Krzysztof Tkaczuk ? O/ZG Lubin Dyrektor Naczelny, - Stanisław Mikołajczyk ? O/ZG Lubin Główny Inżynier ds. Szkód Górniczych, - Stanisław Szumilas ? O/ZG Lubin Główny Inżynier Hydrolog, - Grzegorz Patykowski ? O/ZG Lubin Główny Inżynier Mierniczy, - Adam Niećwieja ? O/ZG Lubin Główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska. 4. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw.  Temat referował Pan Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie.  Pani Zofia Marcinkiewicz Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lubinie poinformowała członków Komisji, że PSSE Lubin rozpoczyna kontrolę piaskownic pod kątem zagrożenia epidemiologicznego. 5. Podsumowanie programów kierunkowych na które Starostwo w 2008 roku zakupiło materiały i nagrody.  6. Informacja o Policyjnych Programach Edukacyjnych: ?Kocham. Nie biję?, ?Telefon zaufania dla ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. produkty Strona / 10 dzieci i młodzieży?, ?Sfałszowane Podpisany. lecznicze?, ?Twój Dzielnicowy?, ?Wandalizmowi3stop?, ?Działki pod ochroną?. 7. Realizacja programu kierunkowego ?Bezpieczeństwo w oczach dziecka?  (organizacja V edycji konkursu plastycznego). Trzy ostatnie tematy omówili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. 

5. Podsumowanie programów kierunkowych na które Starostwo w 2008 roku zakupiło materiały i nagrody.  6. Informacja o Policyjnych Programach Edukacyjnych: ?Kocham. Nie biję?, ?Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży?, ?Sfałszowane produkty lecznicze?, ?Twój Dzielnicowy?, ?Wandalizmowi stop?, ?Działki pod ochroną?. 7. Realizacja programu kierunkowego ?Bezpieczeństwo w oczach dziecka?  (organizacja V edycji konkursu plastycznego). Trzy ostatnie tematy omówili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.  - Sebastian Biały ? Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, - Jan Pociecha - funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Komisja jednogłośnie przyjęła regulamin konkursu plastycznego ?Bezpieczeństwo w oczach dziecka.? Na zakończenie posiedzenia Pani Zofia Marcinkiewicz Zastępca Dyrektora PSSE w Lubinie poinformowała członków Komisji, że na dzień dzisiejszy na terenie powiatu nie odnotowano przypadków zachorowania, ani podejrzenia o zachorowanie na świńską grypę. Niemniej jednak pracownicy PSSE na bieżąco monitorują  sytuację, pozostają  w stałym kontakcie z WSSE we Wrocławiu oraz pełnią całodobowe dyżury. III posiedzenie odbyło się w dniu 28 września 2009 r. Tematem posiedzenia było: 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2009 r. Temat referował Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie.  Po wysłuchaniu Komendanta Pani Starosta powiedziała , że o ile nie mamy wpływu na zjawiska pogodowe, to na nasze własne zachowanie już  mamy. Poprosiła Pana Komendanta aby przygotował artykuł  do publikacji w Kurierze Powiatowym na temat zasad przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dotyczących użytkowania kuchenek gazowych bądź  elektrycznych. Komendant przygotował artykuł pt.: ?Profilaktyka przeciwpożarowa w budynkach mieszkalnych?. 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lubinie z uwzględnieniem działalności Straży Miejskiej za I półrocze 2009 r. Temat referował Pan Paweł Łazor Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Lubinie.  Po wysłuchaniu Zastępcy Komendanta Pani Starosta powiedziała, że ze sprawozdania wynika, iż duży problem z ładem i porządkiem jest w rejonie giełdy samochodowej. W celu poprawy bezpieczeństwa w tej części miasta zaproponowała wystąpić z pismem do organizatorów giełdy o zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli propozycję Starosty. Cytat z pisma Miejskiego Klubu Sportowego ?ZAGŁĘBIE?  w Lubinie nr 935/09 z dnia 8 października 2009 r.: ?Rozumiemy i podzielamy niepokój Pani oraz członków Komisji o zagrożenie bezpieczeństwa i porządku, jednak, jak wcześniej wspominaliśmy, liczba miejsc parkingowych na terenie Giełdy jest wystarczająca i nie należy za przedmiotowy stan rzeczy obarczać nas, czyli organizatora Giełdy samochodowej i targowiska, a jedynie kierowców chcących zaparkować bez konieczności płacenia.

?. 3. Szkoła - Zabezpieczenia przed pożarem. Temat referował Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie.  Po wypowiedzi Zastępcy Komendanta, Pani Alicja Augustyniak Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubinie ? poinformowała obecnych, że z otrzymywanych od ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Podpisany. Strona 4 / 10 dyrektorów szkół  sprawozdań  wynika, iż  szkoły zostały dobrze przygotowane do roku szkolnego. Zapytała Pan Komendant czy widzi potrzebę spotkania z dyrektorami szkół w celu przybliżenia im tematu zabezpieczenia przeciwpożarowego szkół. Pan M. Kamiński powiedział, że w jego odczuciu takie spotkania są  potrzebne, gdyż  przeciwdziałanie zagrożeniom polega głównie na edukacji. Pani A. Augustyniak uzgodniła z Komendantem, że wystosuje zaproszenie na najbliższe spotkanie z dyrektorami,

3. Szkoła - Zabezpieczenia przed pożarem. Temat referował Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie.  Po wypowiedzi Zastępcy Komendanta, Pani Alicja Augustyniak Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubinie ? poinformowała obecnych, że z otrzymywanych od dyrektorów szkół  sprawozdań  wynika, iż  szkoły zostały dobrze przygotowane do roku szkolnego. Zapytała Pan Komendant czy widzi potrzebę spotkania z dyrektorami szkół w celu przybliżenia im tematu zabezpieczenia przeciwpożarowego szkół. Pan M. Kamiński powiedział, że w jego odczuciu takie spotkania są  potrzebne, gdyż  przeciwdziałanie zagrożeniom polega głównie na edukacji. Pani A. Augustyniak uzgodniła z Komendantem, że wystosuje zaproszenie na najbliższe spotkanie z dyrektorami, celem przybliżenia tematu. 4. Broń strzelecka na terenie placówek oświatowych ? zabezpieczenia w tym zakresie.  Temat referowała Pani Alicja Augustyniak ? Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa. 5. Problem graffiti ? problem ekonomiczny oraz społeczny; przeciwdziałanie. Temat referowały dwie osoby: - Pan Paweł Łazor ? Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Lubinie, - Jan Pociecha - funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. 6. Na podstawie art. 38b ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), proszono Pana Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie o przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubińskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Informację tą włączono do porządku obrad Komisji. Prelegentem był Pan Józef Łuszcz ? I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie.  Po wysłuchaniu Komendanta głos zabrał  Pan Krzysztof Olszowiak ? Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lubinie. Pan Olszowiak powiedział, że docierają do niego niepokojące sygnały drastycznych cięć, zabierania wakatów w policji. Zapytał w jakim stopniu dotknęło to powiat lubiński. Pan Komendant odpowiedział, że w roku ubiegłym zabrano tutejszej jednostce 6 etatów (konwojówki), a w roku bieżącym 11 wakatów. Zaproponował wystosować  w tej sprawie pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu opisujące sytuację  w Lubinie (zagrożenia), informację  o tym jak tutejszy samorząd wspiera działania policji oraz że szukanie oszczędności w cięciach etatów budzi nasz niepokój. Członkowie komisji jednogłośnie poparli wniosek. Cytat z pisma Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Nr KVII-0151/132/09 z dnia 25 listopada 2009 r.: ??  zmiany etatowe zmniejszające liczbę  etatów policyjnych w jednostkach policji zostały przeprowadzone w oparciu o postanowienia art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. ?  Jednocześnie w celu złagodzenia skutków i przebiegu realizacji procesu uszczuplenie etatowe zostało przeprowadzone w ramach posiadanych przez jednostki wakatów na stanowiskach policyjnych. Nadmieniam przy tym, że z projektu ustawy budżetowej na rok przyszły wynika, iż możliwe będzie oddanie większości etatów jednostkom objętym redukcją ??. Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca poinformowała przybyłych, iż na Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego omawiano temat dotyczący utworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W związku z tą  informacją  Pan Marek Kamiński wręczył Komendantowi Policji i Pani Staroście zaproszenie na spotkanie dotyczące organizacji i funkcjonowania CPR w Polkowicach. Termin spotkania ? 7 października 2009 r. Podpisany. ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Strona 5 / 10 IV posiedzenie ? Dnia 30 października 2009 r. zorganizowano debatę pt.: ?Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu lubińskiego?. Debatę zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Lubinie. Głównym celem debaty była potrzeba przeprowadzenia dyskusji i wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę

Województwa Dolnośląskiego omawiano temat dotyczący utworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W związku z tą  informacją  Pan Marek Kamiński wręczył Komendantowi Policji i Pani Staroście zaproszenie na spotkanie dotyczące organizacji i funkcjonowania CPR w Polkowicach. Termin spotkania ? 7 października 2009 r. IV posiedzenie ? Dnia 30 października 2009 r. zorganizowano debatę pt.: ?Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu lubińskiego?. Debatę zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Lubinie. Głównym celem debaty była potrzeba przeprowadzenia dyskusji i wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Poruszono następujące tematy: 1. Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu lubińskiego w świetle priorytetów Unii Europejskiej.  Temat referował Pan Andrzej Barna Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.  2. Rola i możliwości Starostwa Powiatowego w Lubinie w oddziaływaniu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Temat referowały dwie osoby: - Pan Piotr Czekajło - Wicestarosta, - Pan Mirosław Gojdź ? Zastępca Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej. 3. Ocena stanu i oznakowania dróg powiatu lubińskiego. Temat referował Pan Robert Brzezicki Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.  4. Formy edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Temat referowała Pani Sylwia Wilk Asystent Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.  V posiedzenie ? Na podstawie pkt. II ust. 4, przyjętego przez Komisję, Planu pracy Komisji na 2009 r., w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2009 r. dotyczącym Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej? dnia 25 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji. Wojewoda zobowiązał Komisję  do wyłonienia dwóch, najlepszych propozycji spośród wszystkich, które zostaną  zgłoszone do realizacji. W związku z powyższym Starosta Lubiński wystosowała pisma do gmin powiatu lubińskiego, służb, inspekcji i straży oraz wydziałów Starostwa z prośbą  o zapoznanie się z założeniami programu, aktywne włączenie się w jego realizację oraz przygotowanie programów poprawy bezpieczeństwa. Pod obrady członków Komisji poddano trzy projekty, z których wybrano dwa:  1) przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie program pt. Budowa sygnalizacji świetlnej ?dotykowej? na przejściu dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II w Lubinie?, Większość wypowiedzi, członków Komisji, podkreślała, że wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, prawo o ruchu drogowym dotyczy nie tylko kierowców pojazdów samochodowych, ale i pieszych. Akceptacja programu przez Komisję  oraz uzyskanie dofinansowania z pewnością przyczyni się  do poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach, upowszechni profilaktykę zagrożeń  związanych z niewłaściwym korzystaniem z dróg, wpłynie na kreowanie pozytywnego wizerunku podmiotów biorących udział w programie. W związku z powyższym obecni na posiedzeniu ID:poparli programy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, który zakłada poprawę  bezpieczeństwa DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Podpisany. Strona 6 / 10 w ruchu drogowym.  Realizacja projektu pozwoli wdrożyć w życie zasadę kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ruchu drogowym. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań  technicznych uzyskamy efekt bezkolizyjnego i płynnego uczestnictwa w ruchu drogowym wszystkich jego użytkowników. 

i pieszych. Akceptacja programu przez Komisję  oraz uzyskanie dofinansowania z pewnością przyczyni się  do poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach, upowszechni profilaktykę zagrożeń  związanych z niewłaściwym korzystaniem z dróg, wpłynie na kreowanie pozytywnego wizerunku podmiotów biorących udział w programie. W związku z powyższym obecni na posiedzeniu poparli programy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, który zakłada poprawę  bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Realizacja projektu pozwoli wdrożyć w życie zasadę kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ruchu drogowym. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań  technicznych uzyskamy efekt bezkolizyjnego i płynnego uczestnictwa w ruchu drogowym wszystkich jego użytkowników.  Deklaracje poparcia dla programu podpisali: - Starosta Lubiński, - Komenda Powiatowa Policji w Lubinie, - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, - Nadleśnictwo Lubin, - Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, - Urząd Gminy Lubin, - Liga Obrony Kraju w Lubinie, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie, - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie, - Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lubinie.

2) przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie program pt. ?Żyj bezpiecznie?. Konieczne jest podejmowanie wszelkich działań służących edukacji dzieci i młodzieży w zakresie poczucia bezpieczeństwa. Edukacja dzieci i młodzieży, którą  proponuje Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie, to inwestycja na przyszłość, to przygotowanie naszych dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w dorosłym życiu, jak również  przygotowanie świadomego obywatela, który będzie czynnie wpływać  na poprawę  jakości życia mieszkańców powiatu lubińskiego ? mówili uczestnicy posiedzenia. Struktura programu zakłada szereg działań  profilaktycznych, które przyczynią  się  do ograniczenia przestępczości i patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu lubińskiego. Projekt zakłada możliwoś ć  skorzystania z bardzo interesujących zaję ć  o szerokim spektrum oddziaływania na percepcję bardzo dużej liczby dzieci i młodzieży. Projekt składa się z różnych cykli i konkursów:  - cykl pt. ?Podziwiaj świat?; - cykl pt. ?Uwolnij się od przemocy i stresu?, - cykl pt. ?Bezpieczna droga do szkoły?, - cykl pt. ?Bezpieczni w sieci?,

ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Podpisany. Strona 7 / 10

- cykl pt .?Moje miasto bezpieczne dla każdego?, - cykl pt. ?Korespondencja sztuk - Niech przemówi miłość?, - cykl pt. ?Wyrazić siebie?,

- cykl pt. ?Uwolnij się od przemocy i stresu?, - cykl pt. ?Bezpieczna droga do szkoły?, - cykl pt. ?Bezpieczni w sieci?, - cykl pt .?Moje miasto bezpieczne dla każdego?, - cykl pt. ?Korespondencja sztuk - Niech przemówi miłość?, - cykl pt. ?Wyrazić siebie?, - Ogólnopolski konkurs plastyczny pt.: ?Moja szkoła fajna i bezpieczna?, - półkolonia (w czasie ferii zimowych i wakacji letnich) dla dzieci w wieku: 7 ? 13 lat: ?Bezpieczne wakacje?, - Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt.: ?Żywioły?. - Ogólnopolski ekologiczny konkurs plastyczny na pracę przestrzenną ?Maszyna nie tylko latająca?. Nauka w poszczególnych cyklach wprowadza następujące zajęcia: - plastyczne działania twórcze (np. modelowanie w glinie ceramicznej? rysunki? prace malarskie? grafika; malowanie na sztalugach czy działania interdyscyplinarne; - psychodramy; - krąg uczuć; burza mózgów? - praca w małych grupach; dyskusje; uzupełnianie zdań; - gry i zabawy? quizy? zabawy artystyczne? ekspresja ruchu? - krótkie opowiadania? etiudy teatralne? pantomima? - pokazy multimedialne; - zajęcia z podstaw obsługi komputera; - wspomaganie uczenia się ortografii; - półkolonie itp. Deklaracje poparcia dla programu podpisali: - Starosta Lubiński, - Komenda Powiatowa Policji w Lubinie, - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, - Komenda Straży Miejskiej w Lubinie, - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, - Nadleśnictwo Lubin, - Urząd Miasta i Gminy Ścinawa,

ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Podpisany. - Urząd Gminy Lubin, Strona 8 / 10

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie, - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lubinie, - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Lubinie,

- Nadleśnictwo Lubin, - Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, - Urząd Gminy Lubin, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie, - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Lubinie, - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Lubinie, - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie, - ZHP Chorągiew Dolnoślaskia, Hufiec w Lubinie, - Stowarzyszenie Seniorów ?Trzeci Wiek? w Lubinie, - Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lubinie, - Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-Do w Lubinie, - Portal Internetowy Lubin.pl, - Portal Wiadomości Lubińskich, - Telewizja Regionalna w Lubinie, - Wiadomości Lubińskie Redakcja w Lubinie, - Wiadomości Malczyckich ? miesięcznik. Programy wraz z deklaracjami poparcia przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, celem dalszej weryfikacji. VI posiedzenie odbyło się w dniu 8 grudnia 2008 r. Tematem posiedzenia było: 1. Demoralizacja i przestępczoś ć  wśród nieletnich. Zagrożenia patologiami społecznymi, np. narkomania, alkoholizm. 2. Nieletni sprawca przestępstwa ? kategorie czynów przestępczych, skala i zjawisko na terenie powiatu lubińskiego. Pierwsze dwa tematy referowały trzy osoby: - Pani Dorota Braun Przewodnicząca Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lubinie, - Pani Bronisława Dul Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, - Pani Jolanta Szymczyk z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie. 3. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2010 w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Temat referowały trzy osoby: - Pan Henryk Duszeńko Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, - Pan Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie, - Pani Jadwiga Wieczorek Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubinie.

ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Podpisany. Strona 9 / 10

Zgodnie z zapisem art. 38 a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Komisja po zapoznaniu się  z projektem budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. W głosowaniu wzięło udział 12 członków Komisji, wszyscy byli za przyjęciem projektu budżetu.

- Pan Henryk Duszeńko Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, - Pan Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie, - Pani Jadwiga Wieczorek Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubinie. Zgodnie z zapisem art. 38 a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Komisja po zapoznaniu się  z projektem budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2010 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. W głosowaniu wzięło udział 12 członków Komisji, wszyscy byli za przyjęciem projektu budżetu. 4. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2010 rok. Komisja jednomyślnie przyjęła Plan pracy na 2010 rok. Brak treści

Starosta Lubiński Małgorzata Drygas-Majka

ID: DXMTR-PLKUC-QQWFJ-LCICN-FXYIL. Podpisany.

Strona 10 / 10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1344

  sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2304

  sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki ? Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 29 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.64.507

  sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Lubińskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lubińskim

porady prawne online

Porady prawne

 • Uzupełnienie odwołania

  Złożyłem odwołanie od decyzji starosty powiatowego do samorządowego kolegium odwoławczego w wyznaczonym terminie oraz za pośrednictwem starosty - jak tego wymagało (...)

 • Skierowanie starosty na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

  W jakim czasie osoba, której zatrzymano prawo jazdy, powinna wykonać skierowanie starosty na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji?

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Sprawozdanie spółki, gdy nie podjęła działalności

  Spółka z o.o. założona w grudniu 2006 r. (w umowie jest zapis, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2007 r.) nie podjęła działalności. Czy do KRS spółka (...)

 • Zmiana prawa w trakcie wydawania decyzji

  Na wniosek wójta Gminy, starosta powiatu wydał decyzję uzgadniającą modernizację i rozbudowę zakładu uboju w kwietniu 2002 r. Odwołałem się od tej decyzji i samorządowe (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 8/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.

 • uchwała nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2010 rok

 • uchwała nr XLI/497/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2010 rok

 • uchwała nr Nr XLII/240/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Milicz na 2010 rok

 • uchwała nr XXXI/139/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.