Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 9050/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-31
Organ wydający:Prezydent Wrocławia
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 58 pozycja: 881
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE NR 9050/10 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2010 roku Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1)) w związku z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się   średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia w 2010 roku w następującej wysokości: 1) Placówka Opiekuńczo-Interwencyjna ?Przystanek Dobrej Nadziei?, ul. Borowska 181-187 ? 3.975,34 zł; 2) Wielofunkcyjna Placówka ?Przyjazny Dom?, ul. Chopina 9a ? 3.721,42 zł; 3) Dziecięcy Dom Placówka Wielofunkcyjna, ul. Parkowa 2 ? 5.247,28 zł; 4) Domy dla Dzieci Towarzystwa ?Nasz Dom?, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 ? 2.838,32 zł; 5) Wrocławskie Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji, ul. Lekcyjna 29 ? 4.150,44 zł; 6) Placówka Opiekuńczo?Wychowawcza ?Tęcza?, ul. Wejherowska 28 ? 3.476,22 zł; 7) Placówka Opiekuńczo?Wychowawcza ?Opoka?, ul. Wejherowska 28 ? 3.570,80 zł; 8) Rodzinny Dom Dziecka ?Klementynka?, ul. Główna 14 ? 2.851,81 zł; 9) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Sokola 28-30 m. 5 ? 4.151,63 zł; 10) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Rogowska 32/1a ? 2.786,27 zł; 11) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Pocztowa 17/8 ? 2.516,49 zł; 12) Rodzinny Dom Dziecka Nr 6, ul. Kamieńskiego 253 ? 2.670,42 zł; 13) Rodzinny Dom Dziecka Nr 7, ul. Kamieńskiego 253 ? 3.331,69 zł; 14) Rodzinny Dom Dziecka Nr 8, ul. Kamieńskiego 200/1 ? 3.856,21 zł; 15) Rodzinny Dom Dziecka Nr 10, ul. Kasztelańska 11/12 ? 3.029,00 zł; 16) Rodzinny Dom Dziecka Nr 11, ul. Zelwerowicza 16/18 m. 6 ? 2.767,17 zł; 17) Rodzinny Dom Dziecka Nr 12, ul. Obornicka 20/2 ? 2.551,06 zł; 18) Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. Maślicka 10b/23 ? 2.426,33 zł;

ID: ORHQJ-ZXKFS-CGGNF-UPTLK-IRDYS. Podpisany.

19) Rodzinny Dom Dziecka Nr 14, ul. Kilińskiego 36/5 ? 2.147,83 zł; 20) Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3 ? 2.598,05 zł; 21) Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2 ? 3.163,86 zł; 22) Rodzinny Dom Dziecka Nr 17, ul. Litewska 72/1 ? 2.419,65 zł;

15) Rodzinny Dom Dziecka Nr 10, ul. Kasztelańska 11/12 ? 3.029,00 zł; 16) Rodzinny Dom Dziecka Nr 11, ul. Zelwerowicza 16/18 m. 6 ? 2.767,17 zł; 17) Rodzinny Dom Dziecka Nr 12, ul. Obornicka 20/2 ? 2.551,06 zł; 18) Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. Maślicka 10b/23 ? 2.426,33 zł; 19) Rodzinny Dom Dziecka Nr 14, ul. Kilińskiego 36/5 ? 2.147,83 zł; 20) Rodzinny Dom Dziecka Nr 15, ul. Bałuckiego 11/3 ? 2.598,05 zł; 21) Rodzinny Dom Dziecka Nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2 ? 3.163,86 zł; 22) Rodzinny Dom Dziecka Nr 17, ul. Litewska 72/1 ? 2.419,65 zł; 23) Rodzinny Dom Dziecka Nr 18, ul. Falzmanna 17/2 ? 2.963,70 zł; 24) Rodzinny Dom Dziecka Nr 19, ul. Kłokoczycka 158a ? 2.842,12 zł; 25) Rodzinny Dom Dziecka Nr 20, ul. Kasztelańska 9/10 ? 2.420,75 zł; 26) Rodzinny Dom Dziecka Nr 21, ul. Włościańska 38b ? 2.322,15 zł; 27) Rodzinny Dom Dziecka Nr 23, ul. Ignuta 101-103 m. 3 ? 2.573,63 zł; 28) Rodzinny Dom Dziecka Nr 24, ul. Ostrowska 36 ? 2.969,35 zł; 29) Rodzinny Dom Dziecka Nr 28, ul. Maślicka 8a/23 ? 2.516,25 zł. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Z up. Prezydenta WICEPREZYDENT WROCŁAWIA Adam Grehl  

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 229. 

ID: ORHQJ-ZXKFS-CGGNF-UPTLK-IRDYS. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.257

  zarządzenie nr 4/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.253

  zarządzenie nr 58/09 Starosty Białogardzkiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego w roku 2009.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Import towarów a kurs walut

  Zakupiłem samochody ze Szwajcarii, zakup stanowi import towarów. Jaką datę przyjąć do ustalenia kursu walut w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 • Pojęcie kosztów utrzymania i wychowania dziecka

  W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie kosztów utrzymania i wychowania dziecka?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 14/2010 Starosty Wołowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w 2010 roku

 • sprawozdanie Starosty Lubińskiego z dnia 18 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego za rok 2009

 • zarządzenie nr 8/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.

 • uchwała nr XLI/508/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2010 rok

 • uchwała nr XLI/497/10 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.