Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1245

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/509/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-07-12
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 65 pozycja: 1245
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR XLVIII/509/10 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz,.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,poz. 142 i 146) - Rada Miasta Szczecinek uchwala co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (Dz.Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 59, poz. 1589). § 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Kania

Id: BBUED-WUMZR-DAYAX-JMRBR-NHMLM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6453

  uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1195

  uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3697

  uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1402

  uchwała nr 199/XXX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1243

  uchwała nr XLVIII/498/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1242

  uchwała nr XLVIII/497/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1241

  uchwała nr XLVII/1190/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1240

  uchwała nr XLIX/403/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn?Zdrój dla obszaru obejmującego działkę nr 1/1 w obrębie geodezyjnym Buślary.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.