Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-04-16
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 70 pozycja: 1097
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XXXVI/151/09 RADY POWIATU W GÓRZE z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235?237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje: § 1. 1. Prognozowane dochody budżetu Powiatu w wysokości 31 485 068 zł, z tego: ? dochody majątkowe 50 000 zł ? dochody bieżące 31 435 068 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Planowane wydatki budżetu Powiatu w wysokości 31 185 068 zł, z tego: ? wydatki majątkowe 110 000 zł ? wydatki bieżące 31 075 068 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne 21 881 959 zł obsługa długu publicznego 450 000 zł wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 994 500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 389 190 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 343 419 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 16 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 300 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu długoterminowego. 4. Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 21 000 z przeznaczeniem na: Centrum Zarządzania Kryzysowego. 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 148 000 zł. 6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Górowskiego przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. § 2. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 i 4a. 2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 5. 3. Plan finansowy funduszy celowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jst przedstawia załącznik nr 7 i 7a do uchwały. 5. Prognozę kwoty długu Powiatu Górowskiego przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. 6. Udzielone dotacje w 2010 roku przedstawia załącznik nr 9 do uchwały. 7. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych utworzonego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze przedstawia załącznik nr 10 do uchwały. § 3. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 500 000 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł. 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 5 000 000 zł, b) udzielania pożyczek krótkoterminowych łącznie do wysokości 250 000 zł, c) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, d) lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w bankach, które gwarantują bezpieczeństwo depozytów, e) zaciągania zobowiązań w postaci kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych do łącznej wysokości 3 500 000 zł, z tego: ? 1 500 000 zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Górowskiego, ? 2 000 000 zł na częściowy wykup obligacji komunalnych Powiatu Górowskiego. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Edward Szendryk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/198/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/197/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/196/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/45/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXII/500/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania

 • uchwała nr L/233/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Roztoka

 • uchwała nr L/232/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dobromierz

 • uchwała nr XLVIII/431/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ?Zamek Książ?

 • uchwała nr XLII/280/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Przemków na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Przemkowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.