Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/163/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-04-19
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 72 pozycja: 1119
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XXXVII/163/10 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/33/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. dot. ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 130a ust.6  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.  Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg, leżących na terenie powiatu górowskiego i stawki opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów na wyznaczonych  parkingach strzeżonych, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały § 2. Dotychczasowy Załącznik do Uchwały nr VI/33/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27  kwietnia 2007 r. traci moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Edward Szendryk Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/163/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010 r. Zalacznik1.doc

ID: IYHCD-OQXLT-NEGCW-HIQKR-SXHWP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Głogowskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ząbkowickiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/156/2012 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Głogowskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.332.5642

  uchwała nr XI/105/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie:ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5295

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • komunikat Zarządu Województwa Dolnośląskiego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 o podjęciu uchwały nr 4084/III/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 . w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewóztwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD)

 • porozumienie nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk; Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój jako gminie właściwej ze względu na położenie uzdrowiska realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.JK8.0911-11/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki Nr XXXII/174/2010 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AM5.0911-8/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 1 pkt 3 lit. e, lit. f oraz lit. g, pkt 4 i pkt 5, § 2 pkt 2 lit. c oraz lit. d, § 3 uchwały Nr 206/XLI/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr 315/XLI/2010 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały nr 124/XX/2008 z dnia 27.05.2008r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.