Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1381

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. oraz zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-10
Organ wydający:Rada Gminy Stare Czarnowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 75 pozycja: 1381
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. oraz zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ? 82.000 zł

Dział Rozdział Paragraf 756 Treść Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 690 900 90011 970 Wpływy z różnych opłat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych dochodów 50 507,39 31 492,61 31 492,61 31 492,61 50 507,39 Kwota 50 507,39

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ? 82.000 zł

Dział 900 90002 4300 90003 4300 90004 Rozdział Paragraf Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kwota 82 000,00 60 000,00 60 000,00 3 000,00 3 000,00 19 000,00

§ 3. Uchyla się zapis § 10 Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010, w brzmieniu:  ? § 10. Ustala się  przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości: ID: TCLBQ-TLDXG-MMQVE-UCGLF-DEYPR. 1) przychody - 51.000 zł 2) wydatki - 110.000 zł ?

? § 10. Ustala się  przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości: 1) przychody - 51.000 zł 2) wydatki - 110.000 zł ? § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak  

ID: TCLBQ-TLDXG-MMQVE-UCGLF-DEYPR.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1380

  uchwała nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.397

  uchwała nr XXVI/190/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.398

  uchwała nr XXVI/192/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1382

  uchwała nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1678

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1380

  uchwała nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1379

  uchwała nr XL/418/09 Rady Gminy Mielno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1377

  informacja Burmistrza Gminy i Miasta Sianów zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze Gminy Sianów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1376

  sprawozdanie Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1375

  sprawozdanie Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 r. (KBiP, Komisja)

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.