Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1459

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/460/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Choszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 1459
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2010 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXVI / 443 / 2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się według następujących norm:

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Stanowisko Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, specjaliści zatrudnieni w szkołach i przedszkolach Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w klasach integracyjnych Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolnych oddziałach integracyjnych Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno ? wychowawcze z dziećmi i młodzieżą Nauczyciele prowadzący w szkołach gimnastykę korekcyjną Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć 22 18 22 18 18

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Szymański

Id: NQKGP-LKKHR-HLQUL-ZJAIK-TEEEV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1659

  uchwała nr XXXVII/671/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.127

  uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6159

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1458

  uchwała nr XLI/366/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwał

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1457

  uchwała nr XLI/360/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cedynia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1456

  uchwała nr XLI/380/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca w sprawie dokonania podziału samorządowej instytucji kultury ? Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach i utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1455

  uchwała nr XLI/377/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Bobolice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1454

  uchwała nr XL/278/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.