Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1468

Tytuł:

uchwała nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 1468
Hasła:

UCHWAŁA NR LIV/452/2010 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48 poz.1027) zmienia się treść §1 pkt 1 i 2, które otrzymują następujące brzmienie:?1) o zamiarze nabycia lub przeznaczeniu do zbycia nieruchomości, której wartość bez podatku od towarów i usług ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym nie przekracza kwoty 200.000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych) może zadecydować Burmistrz Drawska Pomorskiego; 2) o zamiarze nabycia lub przeznaczeniu do zbycia nieruchomości, której wartość bez podatku od towarów i usług ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym przekracza kwotę 200.000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych) może zadecydować Burmistrz Drawska Pomorskiego po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: TKALO-FVEMK-AYVUT-OQLPP-KDWTJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1985

  uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz określenia zasad zawierania, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.184

  uchwała nr II/10/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.859

  uchwała nr XL/225/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/108/08 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania przez strony po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.2652

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1410

  uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1467

  uchwała nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1466

  uchwała nr LIII/446/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1465

  uchwała nr LVIII/422/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko -Mostno - Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego ?Dębno?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1464

  uchwała nr LVII/476/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1463

  uchwała nr LVII/470/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 czerwca 2010r. zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.