Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1469

Tytuł:

uchwała nr LIV/459/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 1469
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR LIV/459/2010 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawieregulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788,Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115 poz. 791,Nr 120, poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: § 1. Ustala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/298/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 38 poz. 823, Nr 77 poz. 1623). § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Załącznik do Uchwały Nr LIV/459/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010 r. Zalacznik.doc Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Id: MLRKY-TFDWD-XTXBT-CYFZQ-UXJOM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1468

  uchwała nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1467

  uchwała nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1466

  uchwała nr LIII/446/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1465

  uchwała nr LVIII/422/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko -Mostno - Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego ?Dębno?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1464

  uchwała nr LVII/476/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.