Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1470

Tytuł:

uchwała nr LXXXIII/500/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Dziwnowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 1470
Hasła:

UCHWAŁA NR LXXXIII/500/2010 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pożniejszymi zmianami) oraz art.21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 z póżniejszymi zmianami) oraz art.16 ust.1 w związku z ustępem 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów parwnych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 17 poz. 95) Rada Miejska w Dziwnowie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXVI/377/2002 Rady Gminy Dziwnów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Zahodniopomorskiego nr 20 poz.326 z dnia 24 kwietnia 2002 r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/433/2002 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 56 poz. 1265 z dnia 31 lipca 2002 r., zmienionej Uchwałą Nr X/99/2003 Rady Gminy z dnia 26 września 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 104 poz. 1753 z dnia 14 listopada 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/257/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 grudnia 2004 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 14 poz. 1248 z dnia 3 lutego 2005 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/334/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 maja 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. § 6 ust.1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: ?2. zamieszkuje na terenie gminy Dziwnów co najmniej pięc lat.? 2. § 5 otrzymuje brzmienie: ?§ 5. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się dochód, uzyskiwany przez wnioskodawcę i członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dochod stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w pzrepisach o systemie ubezpieczeń spółecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłkow okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy spółecznej oraz dodatku mieszkaniowego?. 3. § 22 otrzymuje brzmienie: ?§ 22. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własnośc gminy z osobami: a) ktore nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, b) po opuszczeniu lokalu przez najemcę, c) po zrzeczeniu się przez najemcę praw do lokalu, jeżeli zamieszkiwali z najemcą i spełniają przesłanki, o których mowa w § 6 ust.1? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. § 3. W terminie 60 dni od wejście w życie Uchwały Rady Miejskiej ogłosi tekst jednolity Uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

Id: ZGPUX-RBTXG-BGRAW-WYYZC-INWWL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1469

  uchwała nr LIV/459/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1468

  uchwała nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1467

  uchwała nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1466

  uchwała nr LIII/446/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1465

  uchwała nr LVIII/422/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko -Mostno - Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego ?Dębno?.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.