Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1471

Tytuł:

uchwała nr LXXXIII/532/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Dziwnowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 1471
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR LXXXIII/532/2010 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2006 Nr 121, poz. 844.; Dz. U z 2005, Nr 143, poz. 1199; Dz. U z 2006r. Nr 72 poz.721, Nr75 poz.758, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.1847, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828; Nr 76 poz. 813; Dz. U z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 78 poz.692; Dz. U z 2009 r Nr 56 poz.458, Nr 223 poz.1463,Nr 52 poz. 742, Nr 67 poz.872 ) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1887; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r Nr 52 poz. 420,Nr157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 ) oraz art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 8 poz.60, Nr 86 poz. 732, Nr 85 poz. 727, Nr 143 poz.1199; Nr 49 poz. 672; Dz. U z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz.708, Nr 217poz. 1590, Nr225 poz.1635; Nr 57 poz. 610; Dz. U z 2007 r. Nr 105 poz. 721, Nr 120 poz.818, Nr 195 poz.1414, Nr 225 poz.1671,Nr 112 poz. 769, Nr 192 poz. 1378; Nr 54 poz. 615;Dz.U. z 2008 r. Nr 118 poz.745, Nr 141 poz.888, Nr 180 poz. 1109, Nr 209 poz. 1316, Nr 209 poz. 1320, Nr 209 poz. 1318, Nr 209 poz.1320; Nr 61 poz. 540;Dz. U z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 44 poz. 362, Nr 57 poz. 466, Nr 166 poz. 1317, Nr 168 poz. 1323, Nr213 poz. 1652, Nr 216 poz.1676, z 2010 Nr 57poz. 355) Rada Miejska w Dziwnowie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się pobór opłaty targowej na terenie gminy Dziwnów w drodze inkasa. § 2. Brak treści 1. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się następujące osoby: - Miejscowość Międzywodzie ? Agata Mikuła - Miejscowość Dziwnów ? Janusz Piech 2. Inkasenci będą wykonywać powierzone im czynności, o których mowa w uchwale na podstawie umowy cywilnoprawnej. 3. Inkasentom dokonującym poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych kwot. 4. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentom comiesięcznie w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia. 5. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci przekazują w kasie Urzędu Miejskiego nie rzadziej niż w terminie do 15-go oraz 30-go każdego miesiąca. 6. Inkasenci, o których mowa w §2 ust. 1 mają obowiązek pobierania opłaty targowej na kwitariuszach przychodowych wydanych przez Urząd Miejski w Dziwnowie oraz zobowiązani są do starannego wypełniania pokwitowań i prawidłowego naliczania wysokości opłaty zgodnie z ustalonymi stawkami oraz wydawania osobom wnoszącym opłatę pokwitowań. 7. Kwitariusz przychodowy stanowi druk ścisłego zarachowania. 8. Opłatę targową pobiera się w dniu sprzedaży. § 3. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

Id: NKKZG-JJNCQ-FTAND-CANJL-BHVFS. Podpisany Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: NKKZG-JJNCQ-FTAND-CANJL-BHVFS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1470

  uchwała nr LXXXIII/500/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1469

  uchwała nr LIV/459/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1468

  uchwała nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1467

  uchwała nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1466

  uchwała nr LIII/446/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.