Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1472

Tytuł:

uchwała nr XL/479/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Gryficach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 1472
Hasła:

UCHWAŁA NR XL/479/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH z dnia 29 czerwca 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) oraz § 96 ust. 1 Statutu Gminy Gryfice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/161/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gryfice / opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 83, poz. 1484, zm. w Dzienniku Nr 3 poz. 81 z 2008 r. i Nr 93 poz. 2646 z 2009 r. / po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/288/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice ( Dz.Urz. Woj. Zach. Nr 79 poz. 1660 z 2005 r, zm. w Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 3 poz. 81 z 2008 r. i Nr 93 poz. 2646 z 2009 r. ) wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku Nr 1 ,,Statut sołectwa Barkowo z miejscowościami: Lubin, Brodniki, Grębocin?: 1) w § 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.?, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: ?3. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), figurujący w rejestrze wyborców o którym mowa w art. 6 tej ustawy. 4. Uczestnik zebrania stale zamieszkujący na terenie sołectwa i uprawniony do głosowania zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 3 a nie figurujący w rejestrze wyborców zostanie dopuszczony do głosowania po złożeniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego pisemnego oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie sołectwa.?; 2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie, z wyłączeniem §17 ust.1, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim, c) z inicjatywy Rady Sołeckiej, d) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza.?; 3) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ?5. W przypadku nie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3 z powodu trwałej nieobecności w Sołectwie trwającej dłużej niż 30 dni lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu np. ze względu na chorobę lub w przypadku wakatu na stanowisku Sołtysa, do zwołania zebrania wiejskiego uprawniona jest Rada Sołecka ? reprezentowana przez co najmniej dwóch członków lub Burmistrz.?; 4) w § 10:

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 10 % liczby uprawnionych do głosowania na nim mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. Zebranie wiejskie zwołane w dodatkowym terminie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 25 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?; 5) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ?3. Głosowanie, z wyłączeniem głosowania, o którym mowa w § 20 ust. 1, odbywa się w sposób jawny. 4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane, do protokołu załącza się listę obecności.?; 6) w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1) wybór i odwołanie oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej. 2) decydowanie o sposobie korzystania ze składników mienia komunalnego będącego w dyspozycji Sołectwa.?; 7) w § 13 w ust. 1 skreśla się drugie zdanie. 8) w § 15: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Rada Miejska ustanawia zasady na jakich Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej oraz dieta.?, b) ust. 4 uchyla się 9) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys. Na pierwszym posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołtys może zaproponować wybór swojego zastępcy spośród członków Rady.?; 10) w § 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż przed upływem 6 miesięcy po wyborach Rady Miejskiej, na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza.?, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. W ogłoszeniu wskazuje się też termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 18 ust.3.?, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim w Gryficach, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie rejestru wyborców, o którym mowa w § 7 ust. 3. 4. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim na 7 dni przed terminem wyborów. Burmistrz powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 5. W przypadku nieprawidłowości w spisie wyborców, w terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem wyborów do Burmistrza mogą być wnoszone zastrzeżenia co do treści spisu. Burmistrz jest obowiązany je rozpatrzyć w terminie 2 dni od dnia wniesienia. 6. Spis wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu zebrania.

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 2

7. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.?; 11) § 18 otrzymuje brzmienie: ?§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim, wymagana jest obecność co najmniej 10 % liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. 3. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. 4. Zebranie wiejskie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne i zdolne do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 25 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 5. Jeżeli prawidłowo zwołane zebranie wiejskie w terminie, o którym mowa w ust. 3 nie jest prawomocne i nie można dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej ? Burmistrz , w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty zwołania drugiego zebrania wiejskiego rozpocznie procedurę zniesienia sołectwa, według zasad i trybu o którym mowa w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.?; 12) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania. Do protokołu załącza się spis wyborców z potwierdzonym odbiorem kart do głosowania.?; 13) w § 20: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: ?2a. Kandydatem może zostać jedynie osoba figurująca w spisie wyborców, o którym mowa w §17 ust. 3. 2b. Nie mają prawa wybieralności osoby: 1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; 2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

?, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?4. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony do Burmistrza protest na piśmie przeciwko ważności wyborów lub ważności wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, jeżeli naruszono przepisy niniejszego Statutu. 5. Prawo wniesienia protestu przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa uprawnionemu do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. 6. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. 7. Burmistrz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uwzględni protest i zarządzi nowe wybory lub go odrzuci.?; 14) w § 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, a nadto jeżeli został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub jeżeli wydano wobec niego prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić:

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 3

a) Rada Miejska, b) Burmistrz, c) mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 10 % osób uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. Osoby popierające wniosek, obok podpisu - muszą wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.?, c) po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w brzmieniu: ?6. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 7. Odwołania i wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 8. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 17 ust. 1.?; 15) § 22 otrzymuje brzmienie: ?§ 22. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) śmierci; 4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 6 miesięcy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Burmistrza . Przepisy § 21 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.?; 16) po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu: ?Rozdział Va. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 23a. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. § 23b. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz. 2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu. § 23c. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa. 2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa.?; 17) § 25 uchyla się. 2. W załączniku Nr 2 ,, Statut sołectwa Baszewice?: 1) w § 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.?, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 4

?3. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), figurujący w rejestrze wyborców o którym mowa w art. 6 tej ustawy. 4. Uczestnik zebrania stale zamieszkujący na terenie sołectwa i uprawniony do głosowania zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 3 a nie figurujący w rejestrze wyborców zostanie dopuszczony do głosowania po złożeniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego pisemnego oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie sołectwa.?; 2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie, z wyłączeniem §17 ust.1, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim, c) z inicjatywy Rady Sołeckiej, d) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza.

?; 3) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ?5. W przypadku nie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3 z powodu trwałej nieobecności w Sołectwie trwającej dłużej niż 30 dni lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu np. ze względu na chorobę lub w przypadku wakatu na stanowisku Sołtysa, do zwołania zebrania wiejskiego uprawniona jest Rada Sołecka ? reprezentowana przez co najmniej dwóch członków lub Burmistrz.?; 4) w § 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 20 % liczby uprawnionych do głosowania na nim mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. Zebranie wiejskie zwołane w dodatkowym terminie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 25 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?; 5) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ?3. Głosowanie, z wyłączeniem głosowania, o którym mowa w § 20 ust. 1, odbywa się w sposób jawny. 4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane, do protokołu załącza się listę obecności.?; 6) w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1) wybór i odwołanie oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, 2) decydowanie o sposobie korzystania ze składników mienia komunalnego będącego w dyspozycji Sołectwa.?; 7) w § 13 w ust. 1 skreśla się drugie zdanie. 8) w § 15: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Rada Miejska ustanawia zasady na jakich Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej oraz dieta.?, b) ust. 4 uchyla się. 9) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 5

?4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys. Na pierwszym posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołtys może zaproponować wybór swojego zastępcy spośród członków Rady.?; 10) w § 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż przed upływem 6 miesięcy po wyborach Rady Miejskiej, na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza.?, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. W ogłoszeniu wskazuje się też termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 18 ust.3.?, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim w Gryficach, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie rejestru wyborców, o którym mowa w § 7 ust. 3. 4. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim na 7 dni przed terminem wyborów. Burmistrz powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 5. W przypadku nieprawidłowości w spisie wyborców, w terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem wyborów do Burmistrza mogą być wnoszone zastrzeżenia co do treści spisu. Burmistrz jest obowiązany je rozpatrzyć w terminie 2 dni od dnia wniesienia. 6. Spis wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu zebrania. 7. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.?; 11) § 18 otrzymuje brzmienie: ?§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim, wymagana jest obecność co najmniej 20 % liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. 3. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. 4. Zebranie wiejskie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne i zdolne do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 25 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 5. Jeżeli prawidłowo zwołane zebranie wiejskie w terminie, o którym mowa w ust. 3 nie jest prawomocne i nie można dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej ? Burmistrz , w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty zwołania drugiego zebrania wiejskiego rozpocznie procedurę zniesienia sołectwa, według zasad i trybu o którym mowa w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.?; 12) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania. Do protokołu załącza się spis wyborców z potwierdzonym odbiorem kart do głosowania.?; 13) w § 20: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: ?2a. Kandydatem może zostać jedynie osoba figurująca w spisie wyborców, o którym mowa w §17 ust. 3. 2b. Nie mają prawa wybieralności osoby: 1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 6

2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?4. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony do Burmistrza protest na piśmie przeciwko ważności wyborów lub ważności wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, jeżeli naruszono przepisy niniejszego Statutu. 5. Prawo wniesienia protestu przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa uprawnionemu do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. 6. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. 7. Burmistrz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uwzględni protest i zarządzi nowe wybory lub go odrzuci.?; 14) w § 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, a nadto jeżeli został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub jeżeli wydano wobec niego prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić: a) Rada Miejska, b) Burmistrz, c) mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 20 % osób uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. Osoby popierające wniosek, obok podpisu - muszą wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.?, c) po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w brzmieniu: ?6. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 7. Odwołania i wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 8. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 17 ust. 1.?; 15) § 22 otrzymuje brzmienie: ?§ 22. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) śmierci; 4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 6 miesięcy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Burmistrza . Przepisy § 21 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.?;

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 7

16) po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu: ?Rozdział Va. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 23a. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. § 23b. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz. 2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu. § 23c. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa. 2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa.?; 17) § 25 uchyla się. 3. W załączniku Nr 3 ,,Statut sołectwa Borzęcin?: 1) w § 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.?, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 3. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), figurujący w rejestrze wyborców o którym mowa w art. 6 tej ustawy. 4. Uczestnik zebrania stale zamieszkujący na terenie sołectwa i uprawniony do głosowania zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 3 a nie figurujący w rejestrze wyborców zostanie dopuszczony do głosowania po złożeniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego pisemnego oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie sołectwa.

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie : ?1. Zebranie wiejskie, z wyłączeniem §17 ust.1, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie co najmniej 8 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim, c) z inicjatywy Rady Sołeckiej, d) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza.?; 3) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ?5. W przypadku nie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3 z powodu trwałej nieobecności w Sołectwie trwającej dłużej niż 30 dni lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu np. ze względu na chorobę lub w przypadku wakatu na stanowisku Sołtysa, do zwołania zebrania wiejskiego uprawniona jest Rada Sołecka ? reprezentowana przez co najmniej dwóch członków lub Burmistrz?; 4) w § 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 40 % liczby uprawnionych do głosowania na nim mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 8

?1a. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. Zebranie wiejskie zwołane w dodatkowym terminie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 15 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?; 5) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ?3. Głosowanie, z wyłączeniem głosowania, o którym mowa w § 20 ust. 1, odbywa się w sposób jawny. 4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane, do protokołu załącza się listę obecności.?; 6) w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1) wybór i odwołanie oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, 2) decydowanie o sposobie korzystania ze składników mienia komunalnego będącego w dyspozycji Sołectwa.?; 7) w § 13 w ust. 1 skreśla się drugie zdanie. 8) w § 15: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Rada Miejska ustanawia zasady na jakich Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej oraz dieta.?, b) ust. 4 uchyla się. 9) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys. Na pierwszym posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołtys może zaproponować wybór swojego zastępcy spośród członków Rady.?; 10) w § 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż przed upływem 6 miesięcy po wyborach Rady Miejskiej, na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza.?, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. W ogłoszeniu wskazuje się też termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 18 ust.3.?, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim w Gryficach, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie rejestru wyborców, o którym mowa w § 7 ust. 3. 4. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim na 7 dni przed terminem wyborów. Burmistrz powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 5. W przypadku nieprawidłowości w spisie wyborców, w terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem wyborów do Burmistrza mogą być wnoszone zastrzeżenia co do treści spisu. Burmistrz jest obowiązany je rozpatrzyć w terminie 2 dni od dnia wniesienia. 6. Spis wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu zebrania. 7. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.?; 11) § 18 otrzymuje brzmienie: ?§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim, wymagana jest obecność co najmniej 40 % liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 9

2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. 3. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. 4. Zebranie wiejskie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne i zdolne do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 15 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 5. Jeżeli prawidłowo zwołane zebranie wiejskie w terminie, o którym mowa w ust. 3 nie jest prawomocne i nie można dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej ? Burmistrz , w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty zwołania drugiego zebrania wiejskiego rozpocznie procedurę zniesienia sołectwa, według zasad i trybu o którym mowa w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

?; 12) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania. Do protokołu załącza się spis wyborców z potwierdzonym odbiorem kart do głosowania.?; 13) w § 20: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: ?2a. Kandydatem może zostać jedynie osoba figurująca w spisie wyborców, o którym mowa w §17 ust. 3. 2b. Nie mają prawa wybieralności osoby: 1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; 2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?4. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony do Burmistrza protest na piśmie przeciwko ważności wyborów lub ważności wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, jeżeli naruszono przepisy niniejszego Statutu. 5. Prawo wniesienia protestu przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa uprawnionemu do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. 6. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. 7. Burmistrz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uwzględni protest i zarządzi nowe wybory lub go odrzuci.?; 14) w § 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, a nadto jeżeli został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub jeżeli wydano wobec niego prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?1. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić: a) Rada Miejska, b) Burmistrz, c) mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 40 % osób uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 10

Osoby popierające wniosek, obok podpisu - muszą wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.?, c) po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w brzmieniu: ?6. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 7. Odwołania i wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 8. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 17 ust. 1.?; 15) § 22 otrzymuje brzmienie: ?§ 22. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) śmierci; 4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 6 miesięcy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Burmistrza . Przepisy § 21 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.?; 16) po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu: ?Rozdział Va. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 23a. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. § 23b. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz. 2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu. § 23c. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa. 2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa.?; 17) § 25 uchyla się. 4. W załączniku Nr 4 ,, Statut sołectwa Dobrzyń?: 1) w § 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.?, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: ?3. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.

U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), figurujący w rejestrze wyborców o którym mowa w art. 6 tej ustawy. 4. Uczestnik zebrania stale zamieszkujący na terenie sołectwa i uprawniony do głosowania zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 3 a nie figurujący w rejestrze wyborców zostanie dopuszczony do głosowania po złożeniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego pisemnego oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie sołectwa.?;

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 11

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie, z wyłączeniem §17 ust.1, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie co najmniej 5 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim, c) z inicjatywy Rady Sołeckiej, d) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza.?; 3) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ?5. W przypadku nie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3 z powodu trwałej nieobecności w Sołectwie trwającej dłużej niż 30 dni lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu np. ze względu na chorobę lub w przypadku wakatu na stanowisku Sołtysa, do zwołania zebrania wiejskiego uprawniona jest Rada Sołecka ? reprezentowana przez co najmniej dwóch członków lub Burmistrz.?; 4) w § 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 80 % liczby uprawnionych do głosowania na nim mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. Zebranie wiejskie zwołane w dodatkowym terminie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 10 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?; 5) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ?3. Głosowanie, z wyłączeniem głosowania, o którym mowa w § 20 ust. 1, odbywa się w sposób jawny. 4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane, do protokołu załącza się listę obecności.?; 6) w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1) wybór i odwołanie oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, 2) decydowanie o sposobie korzystania ze składników mienia komunalnego będącego w dyspozycji Sołectwa.?; 7) w § 13 w ust. 1 skreśla się drugie zdanie. 8) w § 15: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Rada Miejska ustanawia zasady na jakich Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej oraz dieta.?, b) ust. 4 uchyla się; 9) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys. Na pierwszym posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołtys może zaproponować wybór swojego zastępcy spośród członków Rady.?; 10) w § 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż przed upływem 6 miesięcy po wyborach Rady Miejskiej, na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza.?,

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 12

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. W ogłoszeniu wskazuje się też termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 18 ust. 3.?, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim w Gryficach, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie rejestru wyborców, o którym mowa w § 7 ust. 3. 4. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim na 7 dni przed terminem wyborów. Burmistrz powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 5. W przypadku nieprawidłowości w spisie wyborców, w terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem wyborów do Burmistrza mogą być wnoszone zastrzeżenia co do treści spisu. Burmistrz jest obowiązany je rozpatrzyć w terminie 2 dni od dnia wniesienia. 6. Spis wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu zebrania. 7. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.?; 11) § 18 otrzymuje brzmienie: ?§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim, wymagana jest obecność co najmniej 80 % liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. 3. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później.

4. Zebranie wiejskie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne i zdolne do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 10 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 5. Jeżeli prawidłowo zwołane zebranie wiejskie w terminie, o którym mowa w ust. 3 nie jest prawomocne i nie można dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej ? Burmistrz, w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty zwołania drugiego zebrania wiejskiego rozpocznie procedurę zniesienia sołectwa, według zasad i trybu o którym mowa w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.?; 12) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania. Do protokołu załącza się spis wyborców z potwierdzonym odbiorem kart do głosowania.?; 13) w § 20: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: ?2a. Kandydatem może zostać jedynie osoba figurująca w spisie wyborców, o którym mowa w §17 ust. 3. 2b. Nie mają prawa wybieralności osoby: 1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; 2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?4. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony do Burmistrza protest na piśmie przeciwko ważności wyborów lub ważności wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, jeżeli naruszono przepisy niniejszego Statutu. 5. Prawo wniesienia protestu przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa uprawnionemu do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 13

6. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. 7. Burmistrz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uwzględni protest i zarządzi nowe wybory lub go odrzuci.?; 14) w § 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, a nadto jeżeli został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub jeżeli wydano wobec niego prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić: a) Rada Miejska, b) Burmistrz, c) mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 80 % osób uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. Osoby popierające wniosek, obok podpisu - muszą wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.?, c) po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w brzmieniu: ?6. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 7. Odwołania i wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 8. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 17 ust. 1.?; 15) § 22 otrzymuje brzmienie: ?§ 22. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) śmierci; 4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 6 miesięcy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Burmistrza. Przepisy § 21 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.?; 16) po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu: ?Rozdział Va. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 23a. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. § 23b. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz. 2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 14

§ 23c. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa.

2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa.?; 17) § 25 uchyla się. 5. W załączniku Nr 5 ?Statut sołectwa Dziadowo?: 1) w § 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.?, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: ?3. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), figurujący w rejestrze wyborców o którym mowa w art. 6 tej ustawy. 4. Uczestnik zebrania stale zamieszkujący na terenie sołectwa i uprawniony do głosowania zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 3 a nie figurujący w rejestrze wyborców zostanie dopuszczony do głosowania po złożeniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego pisemnego oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie sołectwa.?; 2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie, z wyłączeniem §17 ust.1, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie co najmniej 8 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim, c) z inicjatywy Rady Sołeckiej, d) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza.?; 3) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ?5. W przypadku nie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3 z powodu trwałej nieobecności w Sołectwie trwającej dłużej niż 30 dni lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu np. ze względu na chorobę lub w przypadku wakatu na stanowisku Sołtysa, do zwołania zebrania wiejskiego uprawniona jest Rada Sołecka ? reprezentowana przez co najmniej dwóch członków lub Burmistrz.?; 4) w § 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 40 % liczby uprawnionych do głosowania na nim mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. Zebranie wiejskie zwołane w dodatkowym terminie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 15 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?; 5) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ?3. Głosowanie, z wyłączeniem głosowania, o którym mowa w § 20 ust. 1, odbywa się w sposób jawny. 4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane, do protokołu załącza się listę obecności.?; 6) w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 15

?1) wybór i odwołanie oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, 2) decydowanie o sposobie korzystania ze składników mienia komunalnego będącego w dyspozycji Sołectwa.?; 7) w § 13 w ust. 1 skreśla się drugie zdanie. 8) w § 15: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Rada Miejska ustanawia zasady na jakich Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej oraz dieta.?, b) ust. 4 uchyla się. 9) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys. Na pierwszym posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołtys może zaproponować wybór swojego zastępcy spośród członków Rady.?; 10) w § 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż przed upływem 6 miesięcy po wyborach Rady Miejskiej, na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza.?, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. W ogłoszeniu wskazuje się też termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 18 ust.3.?, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim w Gryficach, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie rejestru wyborców, o którym mowa w § 7 ust. 3. 4. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim na 7 dni przed terminem wyborów. Burmistrz powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 5. W przypadku nieprawidłowości w spisie wyborców, w terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem wyborów do Burmistrza mogą być wnoszone zastrzeżenia co do treści spisu. Burmistrz jest obowiązany je rozpatrzyć w terminie 2 dni od dnia wniesienia. 6. Spis wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu zebrania.

7. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.?; 11) § 18 otrzymuje brzmienie: ?§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim, wymagana jest obecność co najmniej 40 % liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. 3. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. 4. Zebranie wiejskie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne i zdolne do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 15 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 16

5. Jeżeli prawidłowo zwołane zebranie wiejskie w terminie, o którym mowa w ust. 3 nie jest prawomocne i nie można dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej ? Burmistrz, w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty zwołania drugiego zebrania wiejskiego rozpocznie procedurę zniesienia sołectwa, według zasad i trybu o którym mowa w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.?; 12) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania. Do protokołu załącza się spis wyborców z potwierdzonym odbiorem kart do głosowania.?; 13) w § 20: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: ?2a. Kandydatem może zostać jedynie osoba figurująca w spisie wyborców, o którym mowa w §17 ust. 3. 2b. Nie mają prawa wybieralności osoby: 1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; 2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?4. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony do Burmistrza protest na piśmie przeciwko ważności wyborów lub ważności wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, jeżeli naruszono przepisy niniejszego Statutu. 5. Prawo wniesienia protestu przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa uprawnionemu do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. 6. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. 7. Burmistrz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uwzględni protest i zarządzi nowe wybory lub go odrzuci.?; 14) w § 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, a nadto jeżeli został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub jeżeli wydano wobec niego prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić: a) Rada Miejska, b) Burmistrz, c) mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 40 % osób uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. Osoby popierające wniosek, obok podpisu - muszą wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.?, c) po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w brzmieniu: ?6. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 7. Odwołania i wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 17

8. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 17 ust. 1.?; 15) § 22 otrzymuje brzmienie: ?§ 22. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) śmierci; 4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 6 miesięcy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Burmistrza. Przepisy § 21 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.?; 16) po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu: ?Rozdział Va. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 23a.

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. § 23b. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz. 2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu. § 23c. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa. 2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa.?; 17) § 25 uchyla się. 6. W załączniku Nr 6 ,, Statut sołectwa Górzyca?: 1) w § 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.?, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: ?3. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), figurujący w rejestrze wyborców o którym mowa w art. 6 tej ustawy. 4. Uczestnik zebrania stale zamieszkujący na terenie sołectwa i uprawniony do głosowania zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 3 a nie figurujący w rejestrze wyborców zostanie dopuszczony do głosowania po złożeniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego pisemnego oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie sołectwa.?; 2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie, z wyłączeniem §17 ust.1, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim, c) z inicjatywy Rady Sołeckiej, d) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza.?;

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 18

3) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ?5. W przypadku nie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3 z powodu trwałej nieobecności w Sołectwie trwającej dłużej niż 30 dni lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu np. ze względu na chorobę lub w przypadku wakatu na stanowisku Sołtysa, do zwołania zebrania wiejskiego uprawniona jest Rada Sołecka ? reprezentowana przez co najmniej dwóch członków lub Burmistrz?; 4) w § 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 30 % liczby uprawnionych do głosowania na nim mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. Zebranie wiejskie zwołane w dodatkowym terminie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 20 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?; 5) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ?3. Głosowanie, z wyłączeniem głosowania, o którym mowa w § 20 ust. 1, odbywa się w sposób jawny. 4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane, do protokołu załącza się listę obecności.?; 6) w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1) wybór i odwołanie oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, 2) decydowanie o sposobie korzystania ze składników mienia komunalnego będącego w dyspozycji Sołectwa.?; 7) w § 13 w ust. 1 skreśla się drugie zdanie. 8) w § 15: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Rada Miejska ustanawia zasady na jakich Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej oraz dieta.?, b) ust. 4 uchyla się. 9) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys. Na pierwszym posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołtys może zaproponować wybór swojego zastępcy spośród członków Rady.?; 10) w § 17: a) ust. 1 otrzymuje abrzmienie: ?1. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż przed upływem 6 miesięcy po wyborach Rady Miejskiej, na zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza.?, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. W ogłoszeniu wskazuje się też termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o którym mowa w § 18 ust.3.?, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców. Spis sporządza się w Urzędzie Miejskim w Gryficach, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie rejestru wyborców, o którym mowa w § 7 ust. 3.

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 19

4. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim na 7 dni przed terminem wyborów. Burmistrz powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 5. W przypadku nieprawidłowości w spisie wyborców, w terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem wyborów do Burmistrza mogą być wnoszone zastrzeżenia co do treści spisu. Burmistrz jest obowiązany je rozpatrzyć w terminie 2 dni od dnia wniesienia. 6. Spis wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu zebrania. 7. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.?; 11) § 18 otrzymuje brzmienie: ?§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim, wymagana jest obecność co najmniej 30 % liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. 3. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. 4. Zebranie wiejskie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne i zdolne do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 20 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 5. Jeżeli prawidłowo zwołane zebranie wiejskie w terminie, o którym mowa w ust. 3 nie jest prawomocne i nie można dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej ? Burmistrz, w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty zwołania drugiego zebrania wiejskiego rozpocznie procedurę zniesienia sołectwa, według zasad i trybu o którym mowa w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.?; 12) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania. Do protokołu załącza się spis wyborców z potwierdzonym odbiorem kart do głosowania.?; 13) w § 20: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: ?2a. Kandydatem może zostać jedynie osoba figurująca w spisie wyborców, o którym mowa w §17 ust. 3. 2b. Nie mają prawa wybieralności osoby: 1) karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; 2) wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: ?4. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony do Burmistrza protest na piśmie przeciwko ważności wyborów lub ważności wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej, jeżeli naruszono przepisy niniejszego Statutu. 5. Prawo wniesienia protestu przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa uprawnionemu do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. 6. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. 7. Burmistrz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uwzględni protest i zarządzi nowe wybory lub go odrzuci.?; 14) w § 21: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany

Strona 20

?1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, a nadto jeżeli został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub jeżeli wydano wobec niego prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą wystąpić: a) Rada Miejska, b) Burmistrz, c) mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 30 % osób uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. Osoby popierające wniosek, obok podpisu - muszą wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.?, c) po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w brzmieniu: ?6. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 7. Odwołania i wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 8. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 17 ust. 1.?; 15) § 22 otrzymuje brzmienie: ?§ 22. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) śmierci; 4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 6 miesięcy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Burmistrza. Przepisy § 21 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.?; 16) po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu: ?Rozdział Va. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA § 23a. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. § 23b. 1. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz. 2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu. § 23c. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa. 2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa.?; 17) § 25 uchyla się. 7. W załączniku Nr 7 ?Statut sołectwa Grądy?:

Id: XSDEM-SMDHR-SJPDW-FUIXC-VTSXV. Podpisany Strona 21

1) w § 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.?, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: ?3. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), figurujący w rejestrze wyborców o którym mowa w art. 6 tej ustawy. 4. Uczestnik zebrania stale zamieszkujący na terenie sołectwa i uprawniony do głosowania zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 3 a nie figurujący w rejestrze wyborców zostanie dopuszczony do głosowania po złożeniu przewodniczącemu zebrania wiejskiego pisemnego oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie sołectwa.?; 2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie, z wyłączeniem §17 ust.1, zwołuje Sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie co najmniej 8 osób uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim, c) z inicjatywy Rady Sołeckiej, d) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza.?; 3) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: ?5. W przypadku nie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3 z powodu trwałej nieobecności w Sołectwie trwającej dłużej niż 30 dni lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu np. ze względu na chorobę lub w przypadku wakatu na stanowisku Sołtysa, do zwołania zebrania wiejskiego uprawniona jest Rada Sołecka ? reprezentowana przez co najmniej dwóch członków lub Burmistrz?; 4) w § 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 40 % liczby uprawnionych do głosowania na nim mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, zebranie wiejskie odbywa się w dodatkowym terminie. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę lecz pół godziny później. Zebranie wiejskie zwołane w dodatkowym terminie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 15 osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4.?; 5) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ?3. Głosowanie, z wyłączeniem głosowania, o którym mowa w § 20 ust. 1, odbywa się w sposób jawny. 4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane, do protokołu załącza się listę
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.2505

  uchwała Nr X/134/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.875

  uchwała nr XXXVI/440/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 marca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1893

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4.4131.148.2011.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. 2010.41.710

  uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.65

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutów sołectw

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1471

  uchwała nr LXXXIII/532/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1470

  uchwała nr LXXXIII/500/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1469

  uchwała nr LIV/459/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1468

  uchwała nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1467

  uchwała nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.